23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-567759
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
03.01.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251822&B=DSB

Udbyder

DSB

Hard FM ydelser


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Emma Gram
E-mail: emalgr@dsb.dk
Telefon: +45 24686932

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251822&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251822&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Hard FM ydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet Hard FM ydelser. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg herunder drift og vedligehold af bygningstekniske anlæg, stationsteknik, overvågning og service-center samt bygningsservice i hele Danmark.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 440 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Baggrund: DSB råder over et samlet areal på ca. 5 000 000 m2, med et bygningsareal på ca. 800 000 m2, herunder stationer på ca. 415 000 m2, værksteder på ca. 310 000 m2, bolig, kontor og andet på ca. 75 000 m2. Dertil kommer ca. 70 7/11 butikker og en samlet mængde af tekniske anlæg på ca. 22 000 stk.

Rammeaftalen indeholder 4 serviceområder som består af følgende hovedydelser:

1) Teknisk vedligehold>

Serviceområdet teknisk vedligehold indeholder planlagte og ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter på DSB’s bygninger, bygningstekniske og stationstekniske anlæg i hele landet. Serviceområdet indeholder ligeledes identifikation af behov for opretning og udskiftning af anlæg. De forskellige anlægstyper inkluderer døre og porte, VVS tekniske enheder, ventilations- og køleanlæg, overvågningsudstyr, El-anlæg og brandsikringsanlæg, stationsteknik samt øvrige bygningstekniske anlæg;

2)Projekter:

Dette serviceområde består af løbende projekter, herunder reparationer og renoveringer samt nyetablering af anlæg og bygningelementer. Leverandøren skal bistå DSB med at identificere behov for projekter, udarbejde projektbeskrivelser og kalkulationer, sikre at disse opgaver igangsættes og gennemføres samt at status på den enkelte opgave løbende fremgår og opdateres i DSB’s ticketsystem.

Parallelt hermed skal leverandøren foretage en samlet projektporteføljerapportering indeholdende statusrapportering pr. projekt samt overordnet økonomi- og dispositionsregnskab for den samlede projektportefølje. Endelig skal leverandøren sikre en korrekt håndværksmæssig gennemførelse af de enkelte projekter;

3) Overvågnings- og servicecenter:

Overvågnings- og Servicecenteret indgår som en del af DSB’s FM driftsorganisation og er opbygget med et centralt ”servicecenter”, der modtager og behandler samtlige bestillinger samt alarmer og myndighedsbesøg. Fejlindmeldinger og henvendelser sker via telefon og mail, 24 timer i døgnet 365 dage årligt, og leverandøren skal opretholde et døgnberedskab, der via telefon og mail mm. modtager og indmelder henvendelser og fejl samt varetager den daglige opgaveledelse- og styring, uanset om opgaverne udføres af leverandøren selv, øvrige FM-leverandører eller af DSB selv. Servicecenter enheden skal registrere og visitere alle opgaver i DSB’s ticketsystem.

Overvågnings- og Servicecenteret er derudover en overvågningsenhed, hvis opgaver blandt andet består i reaktiv videoovervågning af stationer, p-pladser, kontorbygninger, værksteder, tog mm, sikring af videomateriale til politi eller DSB, overvågning af CTS alarmer, ABA systemer, adgangskontrol samt igangsætning og dokumentation af den praktiske opgaveudførelse på tværs af serviceområder og udførende leverandører;

4) Bygningsservice:

Serviceområdet består af en række løbende og tilbagevendende ydelser og tilkøb, som har karakter af viceværts-, portner- og runderingsopgaver. Bygningsrundering består dels af behovsafstemning og udarbejdelse af runderingsplaner samt gennemførelse heraf. Under serviceområdet ”Bygningsservice” forefindes yderligere en række planlagte og ikke planlagte opgaver, herunder vedligehold af udendørsmøbler, nøgleadministration, afholdelse af ind- og udflytningssyn med DSB’s lejere, fremvisning til potentielle lejere, aflæsning af el-, vand- og varmemålere, portnerfunktion, rensning af tagrender, opmåling af lokaler/lokaliteter.

DSB gør særligt opmærksom på, at rammeaftalen indeholder et begrænset omfang af Hard FM ydelser til værkstedsvedligehold i DSB.

Aftalens anslåede værdi, jf. del II.1.5, er baseret på historiske data, men aftalens faktiske værdi kan efter ydelsernes natur variere i betydelig grad både i nedadgående og opadgående retning efter udviklingen og behovet for de omfattede facility management ydelser, herunder fx grundet alder af DSB’s bygninger og tekniske anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 440 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen indeholder optioner på forlængelse af varigheden med op til 1 x 24 mdr. og derefter op til 1 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder også bredden af den leverede ydelse og den geografiske spredning af de leverede ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aftalen indeholder optioner på forlængelse af varigheden med op til 1 x 24 mdr. og derefter op til 1 x 12 mdr.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

DSB forbeholder sig retten til at tildele aftalen på baggrund af et af de indledende tilbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers solvensgrad pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøgers EBIT margin pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøgers samlede omsætning pr. år i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger og de pågældende enheder hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens solvensgrad pr. år, EBIT margin og samlede omsætning pr. år i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomi-ske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætning i de seneste 3 år: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig omsætning på mindst 500 000 000 DKK i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Solvensgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig solvensgrad på mindst 20% i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Solvensgraden beregnes som (Egenkapital / aktiver i alt) * 100. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes solvensgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes solvensgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

EBIT-margin i de seneste 3 disponible regnskabsår: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin på mindst 3% i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. EBIT-margin beregnes som (EBIT/Omsætning) * 100. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser og det geografiske område, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9)

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgeren skal ved prækvalifikationsfristen have et arbejdsmiljøledelsessystem arbejdsmiljøcertifikat, fx OHSAS 18001 eller ISO 45001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem.

Med tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet har en gældende arbejdsmiljøhåndbog, arbejdsmiljømålsætninger og - handlingsplaner. Derudover skal ansøger have faste rutiner der sikrer, at lovgivning og andre regler på arbejdsmiljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt. Til sidst skal ansøgeren have udpeget en kontaktperson som er ansvarlig for arbejdsmiljøet.

Ansøgeren skal ved prækvalifikationsfristen have en miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem. Med tilsvarende-ikke certificeret miljøledelsessystem mener DSB som minimum, at ansøgeren skal have en miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og handlingsplaner som der løbende følges op på hos ansøgeren. Desuden skal ansøgeren have faste rutiner der sikrer, at lovgivning og andre regler på miljøområdet hos ansøger bliver overholdt.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet:

Arbejdsmiljøledelsessystem:

Dokumentation i form af kopi af gyldigt certifikat eller redegørelse for tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøsystem inkl. kopi af gældende arbejdsmiljøhåndbog, arbejdsmiljømålsætninger og - handlingsplaner.

Miljøstyringsordning:

Dokumentation i form af kopi af gyldigt certifikat eller redegørelse for tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem inkl. kopi af gældende miljøpolitik.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder vilkår for håndtering af persondata i henhold til persondatalovgivningen.

DSB henviser særligt til, at aftalen omfatter udlån af tjenestemænd til leverandøren. Dette er beskrevet nærmere i kontraktbilag ”B07 Personale”.

DSB henviser særligt til bilag B til udbudsbetingelserne vedr. kravkategorisering af aftalegrundlaget. Alle krav der ikke eksplicit er angivet som værende minimumskrav kan i princippet være genstand for forhandling, og kan blive ændret eller fjernet i dets helhed. Alle potentielle ansøgere der kan leve op til mindstekravene opfordres til at ansøge om prækvalifikation, også i det tilfælde hvor ansøgeren ikke kan opfylde alle forhandlingskrav.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/01/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger</p>

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 20.12.2019.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på erklærer at være juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen og/eller den tekniske og faglige formåen til rådighed for kontraktens gennemførelse. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes at hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede maksimale kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (8 år), inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af Hard FM-ydelser over de sidste 3 år. DSB gør særligt opmærksom på, at der på grund af ydelsens natur må forventes betydelig variation i aftalens omfang og deraf følgende værdi.

Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen/tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

Ansøgere skal være opmærksom på, at alle krav og kriterier der ikke vedrører udbuddets grundlæggende elementer eller mindstekrav, kan være genstand for forhandling, og dermed blive ændret i løbet af udbudsprocessen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2019

Send til en kollega

0.094