23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-555853
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.12.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255998&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Valgte rådgivere

(29.06.2020)
Krüger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg

(29.06.2020)
Niras A/s
Sortemosevej 19
3450 Allerød Søborg

Opdateringer

Rettelse
(17.12.2019)

III.1.3
I stedet for:
Referencer:
Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter/aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.
Læses:
Referencer:
Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter/aftaler, der er udført inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Teknisk rådgivning vedrørende proces- og maskin- og elanlæg til Vandværket ved Regnemark


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +27 954358

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255998&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255998&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Teknisk rådgivning vedrørende proces- og maskin- og elanlæg til Vandværket ved Regnemark

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det er besluttet at Værket ved Regnemark, der er HOFORs største regionale vandværk, skal nybygges. I den forbindelse udbydes opgaven med teknisk rådgivning i forbindelse med projektering, fagtilsyn under etablering og støtte ved indkøring af proces-, maskin- og elanlægget (også benævnt ”procesrådgivning / procesrådgiver”).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000
71300000
71321000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er besluttet at Værket ved Regnemark, der er HOFORs største regionale vandværk, skal nybygges. I den forbindelse udbydes opgaven med teknisk rådgivning i forbindelse med projektering, fagtilsyn under etablering og støtte ved indkøring af proces-, maskin- og elanlægget (også benævnt ”procesrådgivning / procesrådgiver”).

Dette pakke udbud projektering inkl. procesdesign og funktionsbeskrivelse, tilsyn og deltagelse i idriftsættelse af procesanlægget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og kompetencer / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/04/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ved ordring af optioner kan kontrakten forlænges.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

HOFOR ønsker mulighed for at aftalen om bygningsrådgivning kan udvides til også at omfatte en eller begge af følgende værker: Værket ved Islevbro og Slangerup (regionale værker).

— Værket ved Islevbro:

Værket ved Islevbro er beliggende i Rødovre Kommune og opført i 1923. Det er senest ombygget i 2004, er HOFORs eneste besøgsvandværk og er det Regional Vandværk der er placeret

tættest på København. Vandværket har indvinding fra Rødovre i øst mod Stenløse i vest. Den årlige produktion udgør ca. 6 500 000 m3/år. Det er ikke fastlagt om vandværkets modernisering skal finde sted ved nybygning eller renovering.

— Værket ved Slangerup:

Værket ved Slangerup er beliggende i Frederikssund Kommune og opført i 1950’erne. Det er det nordligste af HOFORs regionale vandværker med indvinding i en stor del af Nordsjælland. Den årlige produktion udgør ca. 10 000 000 m3/år. Det er ikke fastlagt om vandværkets modernisering skal finde sted ved nybygning eller renovering.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— Gennemsnitlig omsætning inden for aftaleområdet i de seneste 3 regnskabsår udgør minimum 150 000 000 DKK,

— Gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 15%,

— Gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 3%.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Kapacitet:

Antal ansatte:

- Vandforsyning: Min. 75 ansatte,

- Vand- og spildevandssektoren: Min. 100 ansatte.

Kapaciteten skal dokumenteres med en underskrevet egen erklæring.

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter/aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Ansøger skal påvise mindst 5 referencer fra projektering og tilsyn med procesanlæg herunder vandværker, kraftværker, procesindustri / fødevareindustri / farma inden for de eneste 5 år. Hver projekt skal have en samlet anlægssum på min. 20 000 000 DKK. Ved termen procesanlæg forstås her anlæg hvor hovedsummen af projektet udgøres af forhold som er relateret til en behandling/produktionsproces, og ikke andre forhold såsom for eksempel oplagring eller mandskabsarealer.

For hver referencekategori ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører,

II. Navn på ordregiver,

III. Projektets samlede projektøkonomi,

IV. Periode for projektering og evt. udførelse,

V. Beskrivelse af tilbudsgivers konkrete rolle i projektet (totalrådgiver, underrådgiver, hvilke specialer der blev varetaget mv.).

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 18) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af udbudsmaterialet inklusiv udkast til rådgiveraftale. I forhold til kontraktvilkår henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 21/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019

Send til en kollega

0.175