23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-555737
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.12.2019 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255701&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Levering, service og support af UV anlæg til HOFORs beholderanlæg ventilbygværk I Tinghøj

(28.04.2021)
SILHORKO-EUROWATER A/S
Aarhusvej 79, Stilling
8660 Skanderborg

Levering, service og support af UV anlæg til HOFORs beholderanlæg Ventilbygværk I Tinghøj


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +27 954358

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255701&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255701&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering, service og support af UV anlæg til HOFORs beholderanlæg Ventilbygværk I Tinghøj

 

Sagsnr.: 24.02-01388
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42912330
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Leverancen omfatter overordnet levering af en komplet lavtryks UV-installation som erstatning for den nuværende komplette mellemtryks UV-installation på Tinghøj Beholderanlæg, Ventilbygværk I.

Leverancen omfatter det nødvendige antal UV-enheder for levering af en komplet UV-installation der opfylder HOFORs dimensioneringskriterier, herunder krav til valideret flow, krav til redundans mv.

Proceduren udføres efter hasteproceduren, da HOFOR har oplevet tilbagevendende alvorlige driftsproblemer med de nuværende UV-anlæg samt alvorligt havari på anlæggene der udgør en uacceptabel risiko. Som følge heraf haster udskiftningen af anlæggene, da disse udgør en væsentlig del af forsyningssikkerheden af København.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31515000
39330000
39370000
51514110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Hovedstadområdet

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverancen omfatter overordnet levering af en komplet lavtryks UV-installation som erstatning for den nuværende komplette mellemtryks UV-installation på Tinghøj Beholderanlæg, Ventilbygværk I.

Leverancen omfatter det nødvendige antal UV-enheder for levering af en komplet UV-installation der opfylder HOFORs dimensioneringskriterier, herunder krav til valideret flow, krav til redundans mv.

Som følge af pladsforholdene ønskes kun tilbud der opfylder følgende krav til antal af UV-enheder i den komplette UV-installation:

— 2 x 100% valideret kapacitet,

— 3 x 50% valideret kapacitet,

— 4 x 33% valideret kapacitet.

Krav er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service og support / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet i EU-Supply.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— Gennemsnitlig årsomsætning i virksomheden som udgør minimum 50 000 000 DKK,

— Gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 15%,

— Gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 0%.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad som hhv. sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent og sammenslutningens samlede resultat før skat i forhold til sammenslutningens samlede omsætning, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR ansøgers soliditetsgrad og overskudsgrad hhv. som ansøgers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Og som ansøgers og disse andre virksomheders samlede resultat før skat i forhold til ansøgers og disse andre virksomheders samlede omsætning, udregnet i procent.

For at vurdere om det er opfyldt skal ansøger oplyse følgende:

- Økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende samlet omsætning, soliditetsgrad og overskudsgrad.

Oplysningerne skal afgives ved udfyldelse af ESPD’ets Del IV.B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

Den dokumentation, der skal fremsendes, kan være ansøgers revisorpåtegnede årsrapporter eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige leverancer på lignende projekter/aftaler, der er udført inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

— Ansøger skal påvise mindst 5 installationer inden for de seneste 5 år med minimum en kapacitet på 10 000 m3/time. Referencen skal være fra et vandforsyningsanlæg hvor der er installeret validerede UV-anlæg iht. DVGW, ÖNORM eller USEPA,

— Ansøger skal påvise mindst 10 vandværkslokationer inden for de seneste 5 år med minimum en årligt udpumpning på 300 000 m3/år hvor der er installeret komplette UV-installationer på drikkevandsforsyning i Danmark eller på forsyninger i andre lande med lignende forhold baseret på indvinding af grundvand og ukloret distribution af drikkevand.

Perioden for referencer er hævet fra 3 år til 5 år, da der i henhold til HOFORS kendskab er udført et begrænset antal installationer i samme størrelsesorden som påkrævet til dette anlæg. Perioden er derfor udvidet for at sikre et tilstrækkeligt antal referencer.

Dokumentation for referencer:

For hver reference ovenfor, bør ansøger angive følgende under den enkelte reference:

I. Navn på Ordregiver,

II. Entreprisesum,

III. Beskrivelse af leverancen,

IV. Periode for udførelsen,

V. Kontaktoplysninger til bygherre.

Referencer:

Skal skrives ind på referenceskemaerne (der er 2 ark i regnearket), bilag 4. HOFOR kan udtage stikprøver hvor det vælges at kontakte de angivne kontaktpersoner, med henblik på at få verificeret de oplyste data. Det er derfor vigtigt at ansøger udfylder alle felter i arket. Såfremt arket ikke udfyldes komplet, så vil tilbuddet være ukonditionsmæssigt.

Serviceorganisation:

Til brug for evalueringen skal leverandøren dokumentere følgende:

— Serviceorganisation med min. 2 serviceteknikere med adgang til eget værksted og med dokumenteret speciale i de aktuelle anlæg og som er certificeret til SAT-test og idriftsættelse. (dansk eller engelsktalende).

- - Dokumentationen skal omfatte CV for minimum 2 serviceteknikere;

- - Dokumentation for at de er certificeret til at kunne servicere de aktuelle UV-anlæg.

— Leveranceaftale i DK af lavtryks UV-anlæg for anlæg med valideringsrapport iht. US-EPA, DVGW eller ÖNORM til drikkevand.

- - Bekræftelse fra UV-fabrikant for at den pågældende leverandør har en aftale om leverance og service af det pågældende UV-fabrikat;

- - UV-fabrikanten skal bekræfte at der leveres UV-anlæg med en af ovenstående valideringer.

Supportfunktion:

Til brug for evalueringen skal leverandøren bekræfte følgende:

— Supportfunktion (hotline) alle ugens dage inden for normal arbejdstid (8-16) med:

- - Telefonisk support;

- - Udkald af serviceteknikere der med et varsel på 1 arbejdsdag kan rykke ud og service / fejlrette UV-anlæg, ved nedbrud der ikke kan afhjælpes ved support af HOFOR driftsoperatører;

- - Lager der muliggør leverancer inden for en arbejdsdag, af de mest gængse dele til de tilbudte UV-anlæg dvs. kvartsrør, lamper, viskere og viskermotor mv.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Leverandørdokumentation:

Til brug for evalueringen skal Leverandøren dokumentere følgende:

— Dokumentation for UV-anlæg:

- - Leverandøren skal vedlægge valideringsrapport eller ”letter of validation”, udført af en uafhængig 3.part. Validering skal finde sted i henhold til en af nedenstående standarder:

- USEPA UVDGM 2006 40 mJ/cm2 MS2 Red (Ultraviolet Disinfection Guidance Manual),

- DVGW W294-2 (UV-Geräte zur Desinfektion in der Wasserversorgung),

- ÖNORM M 5873-1:2011 (Anlagen zur Desinfektion von Wasser mittels Ultraviolett-Strahlen).

- - Acceptkriteriet er at anlægget skal være omfattet af minimum én af ovenstående valideringer.

— Dokumentation for acceptabel afsmitning til drikkevand.

- - Det kræves, at materialer i kontakt med vandbanen i UV-enhederne er testet og godkendt til anvendelse i drikkevand iht. nedenstående godkendelsesordninger:

- Godkendelse til drikkevand i Tyskland: DVGW/KTW (D),

- Godkendelse til drikkevand i Holland BJZ2011048144/KIWA (NL),

- Godkendelse til drikkevand i USA NSF 61 (US).

Ved brug af NSF 61 stilles der et yderligere krav om dokumentation for den totale afsmitning af kulstof (TOC/NVOC) på mindre end 0,3 mg C/L for 3. ekstraktion.

- - Acceptkriteriet er at anlægget skal være godkendt under minimum én af ovenstående ordninger inkl. supplerende krav for NSF 61.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Uden at entreprenørens ansvar derved begrænses, forpligter entreprenøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på nedenstående beløb angivet pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

— Dækningssum på 10 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed pr. forsikringsår.

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter HOFORs modtagelse af fyldestgørende betalingsanmodning.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/12/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/07/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Da hasteproceduren anvendes i dette udbud, og da det er vigtigt for HOFOR at undgå at prækvalificere ansøgere, som senere måtte vise sig ikke at være i stand til at indsende dokumentation for de opstillede egnethedskrav, da det i givet fald forhindrer andre kvalificerede ansøgere i at deltage i processen.

På denne baggrund anbefales det i dette udbud, at dokumentationen indsendes i forbindelse med udvælgelsen.

Ansøgerne bedes derfor fremsende følgende dokumentation sammen med ESPD´et:

- Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. pkt. III.1.2,

- Dokumentation for teknisk og faglig formåen, jf. pkt. III.1.3.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019

Send til en kollega

0.125