23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-547447
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kwxzemrmoj

Udbyder

NordVestBo

Vindere

Valgt totalrådgiverteam

(11.05.2020)
Erik Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma

Totalrådgiverkontrakt - afdeling 122 Baunevænget


NordVestBo

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NordVestBo
CVR-nummer: CVR-nr. 26846218
Postadresse: Ringgade 89
By: Struer
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7600
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Michael Sand Pedersen
E-mail: mp@nordvestbo.dk
Telefon: +45 97424844

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordvestbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kwxzemrmoj
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Årstiderne Arkitekter A/S
CVR-nummer: CVR-nr. 48 23 35 11
Postadresse: Dalgasgade 11
By: Herning
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Kim Mortensen
E-mail: km@aarstiderne.dk
Telefon: +45 25134545

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aarstiderne.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kwxzemrmoj
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almennyttigt boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgiverkontrakt - afdeling 122 Baunevænget

 

Sagsnr.: 13.5038.02
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrøre totalrådgivning i forbindelse med renovering af bebyggelsen omfattende 208 boliger opført som "slyngede" kædehuse, bygget i 4 afsnit i perioden fra 1981-1988.

Bebyggelsen rummer forskellige byggetekniske problemstillinger, der skal løses. Problemerne omfatter byggetekniske fejl, der skal rettes, boliger der sammenlægges eller indrettes som ”tilgængelighedsboliger”. Herudover omfatter projektet renovering af kloaker og opdatering af udvendige arealer i et mindre omfang. Der er udarbejdet helhedsplan for projektet. Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden og Struer Kommune.

Gennemførelse af helhedsplanen er opdelt i 2 etaper. Nærværende udbud omfatter totalrådgivning for begge etaper, idet det understreges, at Landsbyggefonden for nærværende kun har givet økonomisk tilsagn til etape 1, men det er Nordvestbos forventning, at etape 2 kan udføres i umiddelbar forlængelse af etape 1.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
71540000
71220000
71320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Bebyggelsen er beliggende Baunevænget, 7600 Struer

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet udbydes i totalrådgivning som udbud med forhandling. Udbuddet sker blandt andet på grundlag af en helhedsplan udarbejdet af Årstiderne Arkitekter A/S. Totalrådgiveren skal med udgangspunkt i helhedsplanen projektere projektet, forestå myndighedsbehandlingen, udbud af håndværkerydelserne i fagentreprise jf. udbudsloven samt forestå byggeledelse og fagtilsyn, herunder aflevering samt koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under projektering og udførelse. Aftalegrundlaget er ABR18.

Rådgivningen udføres i 2 dele. Der henvises til den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse i udbudsmaterialet.

Del 1 omfatter projekteringsledelse, forslag, myndighedsprojekt og udbudsprojekt samt udbud i henhold til udbudsloven i fagentreprise. Ydelsen udføres for begge etaper. Del 1 omfatter endvidere udførelse og aflevering af etape 1.

Del 2 omfatter projekteringsledelse, udførelse og aflevering af etape 2.

Processen for udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på ansøgers referencer. Ved vurdering af ansøgers referencer vil der blive lagt vægt på, at der ved referencerne illustreres erfaring med renovering af alment boligbyggeri i en størrelse og en kompleksitet svarende til den aktuelle opgave.

Udbyder vil ved udvælgelsen af konkurrencemæssige hensyn, om muligt, udvælge 2 mindre og én større virksomhed. Ved mindre virksomheder forstås virksomheder med en årlig omsætning større end 10 000 000 DKK ekskl. moms og mindre end 50 000 000 DKK ekskl. moms ved større virksomheder forstås en årlig omsætning større end eller lig med 50 000 000 DKK ekskl. moms.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af de objektive kriterier, der er gældende for valg af det begrænsede antal ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Begrundelse for at kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter:

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, da bygherren ønsker at undgå risici og at skulle anvende ressourcer på at rette krav mod flere rådgivere

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Opfyldelse af de stillede krav kan opfyldes med udfyldelse af ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er i udbudsmaterialet vedlagt totalrådgivningskontrakt, der angiver de nærmere betingelser for totalrådgivningen.

Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en fælles befuldmægtiget, som NordVestBo med bindende virkning for alle konsortiet deltagere kan forhandle og indgå aftaler med.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Non empty span 2-->IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation:

Prækvalifikationsfasen håndteres på udbudsportalen iBinder (www.ibinder.dk). Adgang via:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kwxzemrmoj

HTML-fil til udfyldelse af ESPD er tilgængeligt for download i udbudsmaterialet på Ibinder. Ansøger skal være opmærksom på at vedr. udfyldelse af ESPD, så er Kommissionens tjeneste udfaset i april 2019. Forpligtelsen til at bruge ESPD består og kan opfyldes ved at anvende de nationale ESPD-tjenester, herunder Ibinder. Ansøger skal derfor anvende Ibinders integrerede ESPD funktion til at udfylde ESPD.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på iBinder via følgende link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kwxzemrmoj

Alle dokumenter vedrørende ansøgning om prækvalifikation skal uploades i mappen 'Prækval.' på iBinder.

Ved spørgsmål omkring adgang og brug af iBinder henvises til www.ibinder.dk

Alle har fri adgang til iBinders support på tlf 89 88 78 30 eller support@ibinder.dk

Det er gratis for ansøgere/tilbudsgivere at få login til iBinder.

Bygherren yder ikke vederlag for deltagelse i tilbudsprocessen herunder i forhandlingsforløbet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019

Send til en kollega

0.096