23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 218-536375
Offentliggjort
12.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.11.2019

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lllcflqduu

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Vindere

Valgt leverandør

(22.04.2020)
Gustaf Fagerberg A/S
Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby

Rammekontrakt for service og vedligehold af dampventiler


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Andreasen
E-mail: kan@veks.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lllcflqduu
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Bent Raben
E-mail: Bent.Raben@sweco.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lllcflqduu
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammekontrakt for service og vedligehold af dampventiler

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte aftale er en rammekontrakt, der omfatter servicering, vedligehold og reparation af ventiler på Køge Kraftvarmeværk. Rammekontrakten omfatter såvel planlagte som akutte opgaver, herunder udkald udenfor normal arbejdstid.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42130000
45351000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kraftvarmeværk, Værftvej 2, 4600 Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Forpligtelsen består i at stille et kvalificeret team på minimum 3 personer, inklusive en erfaren teamleder, til rådighed med henblik på at udføre reparation af dampventiler på Køge Kraftvarmeværk i det af VEKS til enhver tid ønskede niveau og omfang.

Opgaverne omfatter typisk, men er ikke begrænset til, følgende:

- Servicering af dampventiler,

- Udskiftning af sliddele,

- Levering af erstatningsventiler og reservedele.

Arbejdet planlægges af VEKS, men omfatter også spontant opståede opgaver af enhver art. I forbindelse med spontant opståede opgaver skal entreprenøren kunne stille med mandskab inden for 2 timer, både i og udenfor normal arbejdstid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

VEKS har option på at forlænge løbetiden ad en eller flere gange op til en maksimal samlet løbetid på 8 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelse mellem principielt egnede anvendes relevansen af referencerne som kriterium, dvs. graden af sammenlignelighed mellem den udbudte rammeaftale og de præsenterede referencer.

Om muligt vil der blive sammensat et felt af såvel små eller mellemstore virksomheder som større virksomheder, jf. udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalens varighed som nævnt under II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Såvel de obligatoriske som de fakultative udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder anvendelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning i de 3 seneste afsluttede årsregnskaber, samt egenkapital og soliditetsgrad ved udgangen af senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves en årsomsætning på mindst 5 000 000 DKK som gennemsnit af de seneste 3 år, samt en egenkapital på mindst 500 000 DKK og en soliditatetsgrad på mindst 15% ved udgangen af seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal fremlægge en liste over de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er løst inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves minimum 2 referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige aftaler om servicering af ventiler mv. Ved sammenlignelig forstås rammeaftaler, der har tilsvarende omfang og indhold. Arbejderne skal vedrøre løbende vedligehold og reparationer på dampventiler på kraftværker, industrielle anlæg eller tilsvarende.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der kræves en sikkerhedsstillese på 100 000 DKK på anfordringsvilkår.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Sammenslutninger skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. kontraktformularen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/11/2019
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/12/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om deltagelse sker ved at udfylde og uploade en ESPD-formular, der er til rådighed på iBinder (xml- og pdf-fil) sammen med det øvrige udbudsmateriale: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lllcflqduu

ESPD udfyldes direkte på iBinders hjemmeside, når udbudsmaterialet er downloaded til egen pc. På fanen ESPD vælges "Jeg er en økonomisk aktør", og "Importere ESPD", hvorefter man browser frem til

Udbudsmaterialet og vælger espd-request som xml-fil. Når formularen er udfyldt, gemmes denne på egen computer, og efterfølgende uploades filen på iBinder.

Tekniske spørgsmål i denne anledning rettes til supportfunktionen hos iBinder.

Formularen må gerne suppleres med referenceblade eller anden beskrivelse af de referencer, der er nævnt i ESPD-formularen.

Generel information kan findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Gennemgang af reglerne om dokumentation", der kan hentes her: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20170626-espd-dokumentation-og-ecertis/

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2019

Send til en kollega

0.093