23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-493226
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.11.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c5eb490f-bb4e-437f-9602-47ce297dae59/homepage

Udbyder

Guldborgsund Spildevand A/S

Opdateringer

Annullering
(21.01.2020)

Ved ansøgningsfristens udløb havde bygherre modtaget ansøgninger fra 4 virksomheder.
Efter en gennemgang af disse ansøgninger må bygherre desværre konstatere, at 2 ansøgninger ikke dokumenterer opfyldelse af det fastsatte mindstekrav til teknisk kapacitet (referencer på tilsvarende anlægsopgaver).
Det er samtidig bygherres vurdering, at der ikke skabes effektiv konkurrence om den udbudte kontrakt med kun 2 tilbudsgivere i det videre forhandlingsforløb.
Bygherre har derfor besluttet at annullere udbuddet og straks iværksætte et genudbud. I denne sammenhæng ønsker bygherre at understrege, at genudbuddet ikke får betydning for tidspunktet for kontraktindgåelse, som fortsat er den 15.4.2020. Det betyder, at de efterfølgende milepæle (i udførelsesperioden), herunder den endelige afleveringsfrist, også fastholdes.

Nykøbing Renseanlæg


Guldborgsund Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Guldborgsund Spildevand A/S
32 55 98 24
Gaabensevej 116
Nykøbing Falster
4800 Nykøbing
Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: Mpo@horten.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c5eb490f-bb4e-437f-9602-47ce297dae59/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c5eb490f-bb4e-437f-9602-47ce297dae59/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c5eb490f-bb4e-437f-9602-47ce297dae59/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c5eb490f-bb4e-437f-9602-47ce297dae59/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nykøbing Renseanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") planlægger efter en renseanlægsstruktur med 10 blivende anlæg, hvoraf flere er stærkt nedslidte. 4 af disse anlæg, heriblandt Nykøbing Renseanlæg, står foran omfattende ombygninger og renoveringer.

Det er Bygherres håb, at Nykøbing Renseanlæg efter ombygning vil vise løsninger på de aktuelle udfordringer – og blive et renseanlæg, som peger mod nye tider.

Bygherre ønsker med den udbudte renovering af Nykøbing Renseanlæg at signalere en overgang til en hverdag, hvor den daglige drift baseres på fjernovervågning, samt planlagte og forebyggende vedligeholdelsesindsatser, hvilket medfører en reduktion af driftsomkostningerne. Denne overgang indebærer en omfattende teknisk og mental omstilling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45232420
45232421
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Nykøbing Falster

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte kontrakt (”Kontrakten”) omfatter overordnet set følgende hovedaktiviteter:

Opførelsen af følgende bygværker:

- Multibygning,

- Indløbspumpestation,

- Modtagerstation for septisk slam,

- Fordelerbygværk og slampumpestation,

- 2 stk. efterklaringstanke,

- Sparebassin (med option for ét ekstra sparebassin),

- Udløbsbygværk.

Til alle bygværker, hører nye maskin- og elinstallationer, samt PLC og SCADA programmering.

Projektet udbydes i hovedentreprise (dog skal entreprenøren færdigprojektere udvalgte dele af Projektet) og indeholder følgende optioner:

- Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg samt nedrivning af forklaringstanken,

- Option 2: Variable Ydelser (se tilbudslisten).

Bygherre og dennes rådgivere har lavet et omfattende forarbejde, som er afspejlet i udbudsgrundlaget. Bygherre har tillid til, at det tekniske grundlag, som er udarbejdet, afspejler en optimal løsning. Inden for visse fagområder har Bygherre alene udført en indledende projektering, som overdrages til Entreprenøren for færdiggørelse. Entreprenøren skal altså – inden for de afgrænsede rammer – færdigprojektere i overensstemmelse med udbudsgrundlaget.

Den udbudte kontrakt (herefter "Kontrakten") omfatter alle arbejder forbundet med Projektets realisering som beskrevet i udbudsgrundlaget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 4 egnede virksomheder, vil Bygherre udvælge de 4 virksomheder, som – baseret på prækvalifikationsansøgningen - har den mest relevante erfaring. Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen, men derimod referencernes (referenceopgavernes) sammenlignelighed med Kontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg samt nedrivning af forklaringstanken,

- Option 2: Variable Ydelser (se tilbudslisten).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Kontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for, at ansøger er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Kontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for, at ansøger er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede

Udelukkelsesgrunde.

Bygherre vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.3.2020.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Ansøgers egenkapital,

- Ansøgers soliditetsgrad i %,

- Ansøgers omsætning.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis underleverandøren.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Kontrakten skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende sine 3 seneste godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre bygherre kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf.

foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for Tilbudsgiver, ligesom denne enhed skal påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under Kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad på minimum 20% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Gennemsnitlig omsætning på minimum 100 000 000 DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et oplyse følgende:

Maksimalt 10 referencer med oplysning om ansøgers erfaring med tilsvarende anlægsopgaver udført inden for de seneste 5 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på

Kontaktperson). Bemærk: Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen, se afsnit 3.6.

Ansøger må maksimalt anføre 10 referencer. Har en ansøger anført flere end 10 referencer, vil Bygherre alene inddrage de 10 førstnævnte referencer i vurderingen. Ansøgningen bliver således ikke ukonditionsmæssig, hvis der er afgivet flere end 10 referencer.

Begrænsningen på antallet af referencer gælder samlet set, dvs. at ansøger + underleverandører tilsammen maksimalt må give 10 referencer. Tilsvarende gælder for

Konsortier (eller andre sammenslutninger af ansøgere), at summen af referencer maksimalt må være 10.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af bygherre for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, baserer sig på andre enheders

formåen til brug for opfyldelse af mindstekravet, vil Tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøger skal have udført mindst 3 tilsvarende anlægsopgaver inden for de seneste 5 år.

- Med "udført" forstås opgaver, som enten er igangværende eller som er afsluttet inden for de seneste 5 år,

- Med "tilsvarende anlægsopgave(r)" forstås nyopførelse eller ombygning af renseanlæg.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejdet udføres i hovedentreprise baseret på AB18 med Bygherres supplerende vilkår.

Der er 3 dagbodsbelagte milepæle i Kontrakten, samt en arbejdsklausul, som skal iagttages i forbindelse med udførelsen af Kontrakten.

Kontrakten indeholder samtidig en bonus i tilfælde af tidligere færdiggørelse af Delaflevering 1, se udbudsgrundlaget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Bygherre har overvejet at opdele Kontrakten i delkontrakter, men vurderer, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Projektets samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Bygherre derfor besluttet ikke at opdele Kontrakten.

Udbudsbekendtgørelsens oplysninger om Kontraktens værdi afspejler alene Bygherre skøn over de forventede omkostninger forbundet med Kontraktens realisering.

Den udførelsesperiode, som er oplyst i udbudsbekendtgørelsen er baseret på den foreløbige plan for udbuddets gennemførelse. Ændringer kan derfor forekomme.

Bygherre udbetaler et vederlag på 50 000 DKK til hver af de tilbudsgivere, som afgiver et konditionsmæssigt endeligt tilbud. Bygherre ved, at vederlagets størrelse ikke dækker alle tilbudsgivers omkostninger, men ønsker med vederlaget at anerkende den tid og de ressourcer, som tilbudsgiver skal investere i udbudsprocessen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2019

Send til en kollega

0.125