23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492785
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b2eb4fb2-ff21-4b11-b214-fe8e4e96682f/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus

Vindere

Valgt entreprenør

(28.01.2020)
Dan Jord A/S
Viengevej 8
8240 Risskov

Udførelse af jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt vedligeholdelsesopgaver (planlagte og ikke planlagte)


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
55133018
Karen Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b2eb4fb2-ff21-4b11-b214-fe8e4e96682f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b2eb4fb2-ff21-4b11-b214-fe8e4e96682f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b2eb4fb2-ff21-4b11-b214-fe8e4e96682f/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udførelse af jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt vedligeholdelsesopgaver (planlagte og ikke planlagte)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter udførelse af jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt vedligeholdelsesopgaver (planlagte og ikke planlagte).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus by og opland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter udførelse af jordarbejder (fagentreprise) for AffaldVarme Aarhus (i det følgende benævnt AVA) i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt vedligeholdelsesopgaver (planlagte og ikke-planlagte) på distributionsnettet (TN10) og transmissionsnettet (TN25) i Aarhus by og opland.

Udbuddet omfatter en vagtordning i forbindelse med brud indenfor såvel som udenfor normal arbejdstid i hele AVA’ forsyningsområde.

Udbuddet omfatter ikke nye fleksible stikledninger på privat grund samt ventilbrønde mindre end eller lig med ø 76,1 mm. Ligeledes omfatter udbuddet ikke arbejder vedrørende bygværker (pumpe- og vekslerstationer mv.) samt arbejder, som udføres som forberedelse til og/eller i forbindelse med ledningsarbejde affødt af ændringer af infrastruktur.

Den udbudte rammeaftale finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor AVA skal renovere og overtage et privat ledningsnet. AVA vurderer, at dette sker maksimalt 2 gange om året.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den fremtidige rammeaftale kan forlænges (helt eller delvist og ad en eller flere omgange) i op til 6 år på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere entreprenører, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de entreprenører, der på baggrund af de adspurgte informationer ift. ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Entreprenøren bedes i ESPD angive nøgletallene "omsætning inden for forsyningsledningsarbejde", "egenkapital" og "soliditetsgrad" for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår entreprenøren blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: AffaldVarme Aarhus accepterer kun ansøgning fra entreprenører, som:

- Har en omsætning inden for forsyningsledningsarbejde på minimum 25 000 000 DKK ekskl. moms pr. år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Har en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

• Har en soliditetsgrad på minimum 20% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger/entreprenør skal i ESPD angive referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Der skal angives 10 referencer. Såfremt ansøger fremsender mere end 10 referencer, vurderer AffaldVarme Aarhus kun på de første 10 referencer angivet i ESPD.

Med lignende opgaver menes jordarbejde ift. forsyningsledninger iht. enkeltstående opgaver og/eller rammeaftale(r).

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Navn på bygherren og kontaktperson hos bygherren,

- Kort og præcis opgavebeskrivelse (herunder ift. hvilken forsyningsledningstype, der er udført jordarbejder),

- Entreprenørens rolle (herunder om entreprenøren ifm. udførelsen af opgaven har haft direkte kontakt til/kommunikation med forbrugere/borgere),

- Udførelsesperiode,

- Kontraktsum.

AffaldVarme Aarhus vil i forbindelse med evalueringen forbeholde sig ret til at følge op på de anførte referencer via den oplyste kontaktperson.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at entreprenøren har 10 lignende referencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Rammeaftalen indeholder krav om sikkerhedsstillelse, jf. AB18 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Er oplyst i udbudsmaterialet, jf. afsnit 9 i bilag 1, "Udkast til rammeaftale").

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen krav til retlig form.

(a) Såfremt konsortium, jf. afsnit 2.4.6. i udbudsbetingelserne,

(b) Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. afsnit 2.4.7. i udbudsbetingelserne, og

(c) Såfremt brug af underentreprenør(er), jf. afsnit 2.4.8. i udbudsbetingelserne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder følgende sociale klausuler: klausul vedr. arbejdsvilkår, uddannelsesklausul samt klausul om etik og socialt ansvar.

Rammeaftaleindgåelse indebærer indgåelse af en databehandleraftale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus anmoder herom, fremlægge følgende:

Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret. Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus vurderer passende, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus forlanger.

Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2019

Send til en kollega

0.188