23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-477317
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.11.2019 Kl. 12:00

Udbyder

fsb

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(25.03.2020)
Finn L. & Davidsen A/S
4690 Haslev

Hovedentreprise vedrørende renovering af bygningsinstallationer, herunder VVS, i beboede ejendomme


fsb

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
fsb
Rådhuspladsen nr.59
København
1550
Danmark
Kontaktperson: Ole H. Madsen
Telefon: +45 26723495
E-mail: ohm@holmsgaard.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.fsb.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cqbediouqi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprise vedrørende renovering af bygningsinstallationer, herunder VVS, i beboede ejendomme

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fsb ønsker at indhente tilbud på renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer, samt følgearbejder i form af tømrer-, murer-, maler-, og el-arbejder.

Opgaven omfatter desuden nedrivning og miljøarbejder i form af miljøsanering (asbest).

Endelig omfatter opgaven opstilling af badeværelsesvogne samt pavilloner til kortvarige beboerophold under renoveringen.

Opgaven udføres i hovedentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 500 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45300000
45332200
45110000
45440000
45450000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Bispeparken, 2400 København NV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fsb ønsker at indhente tilbud på renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer, samt følgearbejder i form af tømrer-, murer-, maler-, og el-arbejder.

Opgaven omfatter desuden nedrivning og miljøarbejder i form af miljøsanering (asbest).

Endelig omfatter opgaven opstilling af badeværelsesvogne samt pavilloner til kortvarige beboerophold under renoveringen.

Opgaven udføres i hovedentreprise.

Fsb ønsker samtidig at indhente tilbud på 2 optioner i form af:

1) opstilling af pavillionby med 10 pavilloner opstillet på græsplæne, samt

2) opstilling af ekstra badeværelsesvogne med toilet til hver bolig.

Arbejderne skal udføres i den af fsb administrerede boligafdeling Bispeparken. Ejendommen er opført i 1940 og består af 9 blokke med i alt 825 lejligheder.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring i form af referencer fra sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige opgaver forstås renovering af vand- og afløbsinstallationer samt faldstammer i beboede ejendomme, samt miljøsanering (asbest) ved demontering i beboede ejendomme.

Det vægtes positivt, hvis referencerne angår ejendomme, hvor boligerne har været beboede i arbejdsperioden, dvs. hvor beboerne ikke har været genhuset.

Det vægtes desuden positivt, hvis VVS-entreprenøren og nedrivningsentreprenøren (på virksomhedsniveau) har erfaring med samarbejde fra tidligere opgaver.

Ansøgningen skal mindst indeholde 3 og maksimalt 5 referencer på sammenlignelige VVS-opgaver.

Ansøgningen skal mindst indeholde 1 og maksimalt 3 referencer på sammenlignelige nedrivningsopgaver.

Ansøger bedes desuden aflevere en kort beskrivelse af ansøgers virksomhed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fsb ønsker tilbud på følgende 2 optioner:

1) Opstilling af pavillionby med 10 pavilloner opstillet på græsplæne;

2) Opstilling af ekstra badeværelsesvogne, så der er separat toilet/bad til hver bolig.

Uanset, at prissætningen af de 2 optioner indgår ved evalueringen af underkriteriet ”pris”, er fsb ikke forpligtet til at benytte optionerne.

Fsb forbeholder sig helt frem til kontrahering retten til at til- og fravælge de 2 optioner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver skal afgive 2 sideordnede tilbud, Tilbud A og Tilbud B.

Både Tilbud A og Tilbud B vil blive evalueret i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes afsnit 10.

Der henvises til udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale for supplerende oplysninger.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgerens økonomiske formåen:

- Omsætning på mindst 100 000 000 DKK/år på baggrund af de 3 senest offentliggjorte årsregnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring i form af referencer fra sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige opgaver forstås renovering af vand- og afløbsinstallationer samt faldstammer i beboede ejendomme, samt miljøsanering (asbest) ved demontering i beboede ejendomme.

Ansøgningen skal mindst indeholde 3 og maksimalt 5 referencer på sammenlignelige VVS-opgaver.

Ansøgningen skal mindst indeholde 1 og maksimalt 3 referencer på sammenlignelige nedrivningsopgaver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgerens tekniske formåen:

- En kapacitet på minimum 60 ansatte VVS-montører,

- En kapacitet på minimum 6 ansatte nedrivere,

- Mindst 3 referencer på tilsvarende VVS-opgaver som den aktuelle, der er udført i beboede ejendomme inden for de seneste 5 år,

- Mindst én reference på tilsvarende nedrivningsopgaver som den aktuelle, der er udført i beboede ejendomme inden for de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område) og 2 (om insolvens mv.) er udelukket fra at deltage i udbuddet.

En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af fsb fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej nr. 35
København
2100
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2019

Send til en kollega

0.109