23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-475036
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Vindere

(09.10.2019)
General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH
Unterseestrasse 65
8280 Kreuzlingen

Ændring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses rammeaftale med General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH med vedrørende køb og vedlighold af Pansrede patruljekøretøjer


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Iben Elvius-Brisson
Telefon: +45 72815643
E-mail: fmi-ja-s203@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fmi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ændring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses rammeaftale med General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH med vedrørende køb og vedlighold af Pansrede patruljekøretøjer

Sagsnr.: 2018/012616
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsminsteriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at ændre tidligere indgået rammeaftale til også at omfatte anskaffelse af op til 89 stk. EAGLE 5 pansrede patruljekøretøjer (PPK) i 6 x 6 konfiguration samt 30 sæt forlængelseskit til EAGLE 5 PPK i 4 x 4 konfiguration på Varerammeaftale og Drift- og vedligeholdelsesrammeaftale med nuværende leverandør.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 244 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er opstået behov for at FMI kan anskaffe 30 sæt forlængelseskit til EAGLE 5 4 x 4 PPK i 4 x 4 konfiguration ved den nuværende leverandør General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH (MOWAG), og herefter modificere disse til 6 x 6 konfiguration samt anskaffe op til 89 EAGLE 5 PPK i 6 x 6 konfiguration. Anskaffelserne ønskes gennemført ved at foretage en ændring af rammeaftalerne således, at anskaffelserne og modificering sker via Drifts- og Vedligeholdelsesaftalen (SC) og Varerammeaftalen (AC).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Anskaffelsen vil ske ved direkte tildeling til den nuværende leverandør. Værdien af AC-rammeaftalen er 1 550 000 000 DKK, og værdi af SC-rammeaftale er 450 000 000 DKK. Ændringen har en værdi på ialt 244 000 000 DKK. Det vurderes, at relevant hjemmel for ændringen er retspraksis for ændring af aftaler under forsvarsdirektivet, herunder principperne i udbudslovens § § 178 og 183, som anvendes som fortolkningsbidrag ved vurderingen af kontrakter omfattet af forsvarsdirektivet. Det vurderes, at ændringen ikke udgør en ændring af rammeaftalernes grundlæggende elementer. Dette underbygges af, at markedet for anskaffelsen ikke ændres eller at andet tilbud end det oprindelige ville være accepteret, hvis ændringen var kendt på tidspunktet for udbudsprocessen. Det vurderes, at den økonomiske balance ikke ændres til fordel for leverandøren, da ændringens værdi opgøres ud fra rammeaftalernes prisstruktur- og elementer, og rammeaftalernes priser anvendes til fremtidig service- og vedligelighold af alle anskaffede køretøjer. Ændring af kontrakt anses endvidere ikke som en ændring af grundlæggende elementer, når:

1) Behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver,

2) Kontraktens overordnede karakter ikke ændres, og 3) Værdien af ændringen ikke overstiger 50% af værdien af den oprindelige kontrakt. FMI indgik kontrakt den 15.6.2017. FMI har ikke kunnet forudse behovet for ændringen grundet Forsvarsforliget fra januar 2018. I medfør heraf skal Forsvaret etablere en deployerbar brigade. Dette skal imødekomme NATOs ønsker til dansk forsvar og styrkemål, NATO har givet Danmark. Den overordnede karakter af rammeaftalerne ændres ikke, da der reelt er tale om køretøjer indenfor samme køretøjsfamilie og tale om samme marked, som leverer 4 x 4 PPK. Markedsundersøgelsen viste, at EAGLE 5 er baseret på en grundplatform med flere mulige konfigurationer. Ydermere er der logistisk sammenfald på 96% mellem en EAGLE 5 4 x 4 og en 6 x 6, og identitet i opbygning, beskyttelsesniveau og reservedele til de 2 platforme er ens, hvorfor reservedele til køretøjerne allerede er at finde på rammeaftalen. Ændringen svarer til 12,51%, hvorfor ændringen ikke medfører en forøgelse på over 50% af værdien af den oprindelige kontrakt. FMI agter på denne baggrund at indgå tillæg til rammeaftale om ovenstående ændringer med nuværende leverandør. Tillægget vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH
Unterseestrasse 65
Kreuzlingen
8280
Schweiz
NUTS-kode: CH
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 244 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 244 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til kontrakten, og er således ikke udtryk for kontraktens samlede værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakttillægget vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.156