23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-470445
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aguvhircar

Udbyder

Region Midtjylland, Psykiatri og Social

Vindere

Valgt totalrådgiver

(27.03.2020)
Skala Arkitekter A/S
8700 Horsens

Regionspsykiatrien Randers, Nyt Ambulatorium


Region Midtjylland, Psykiatri og Social

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland, Psykiatri og Social
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Søren Poulsen Sørensen
Telefon: +45 20681767
E-mail: soesoere@rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aguvhircar
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kristian Lund Tegtmeier
Telefon: +45 21600336
E-mail: klte@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aguvhircar
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Regionspsykiatrien Randers, Nyt Ambulatorium

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Midtjylland udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af den eksisterende ejendom beliggende Østervangsvej 28, Randers. Bygningen skal efter ombygningen rumme et nyt psykiatrisk ambulatorium i Randers. Region Midtjylland opfordrer til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiverteam, der dækker alle arkitekt- og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet.

Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør 16 800 000 DKK ekskl. moms, og omfatter håndværkerudgifter herunder byggepladsudgifter, bygherre-leverancer og 12,5% til uforudsete udgifter. Miljøsanering og nedrivning er ikke en del heraf.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Randers

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se II.1.4, samt udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen, som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt- og ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med gennemgribende renovering af tilsvarende byggeri, samt tilsvarende funktioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. som konsortium) skal ansøgningen velægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

At ansøgers egenkapital i det seneste godkendte regnskabsår er positiv. Oplysninger om ansøgers egenkapital angives i ESPD, del IV afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende rådgivningsopgaver vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 1.2.6. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af særskilte referenceark / referenceliste, og udgør dermed også den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

— Type af byggeri,

— Beskrivelse af ansøgers ydelse, ansvar og rolle,

— Honorar,

— Bruttoareal,

— Anlægssum,

— Honorar ekskl. moms,

— Dato for aflevering,

— Kunde / Bygherres navn.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. udbudsmaterialets kontraktudkast. Kontrakten er baseret på ABR 89 med tilpasninger.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder ved anvendelse af spørgsmål/svar-funktionen. Spørgsmål stillet indenfor fristen for fremsendelse af spørgsmål vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation. Spørgsmål stillet senere end 11 dage før udløbet af frist for anmodning om prækvalifikation vil, såfremt det er muligt, blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Spørgsmålet stillet senere end 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation vil ikke blive besvaret. Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsbetingelser.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder. Vejledning findes på: www.bedreudbud.dk Det bemærkes, at referencer bedes afleveret særskilt, idet disse samtidig udgør endelig dokumentation, jf. Udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.109