23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 193-467707
Offentliggjort
07.10.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

Addresse
Ida Sylvest på e-mail: idsy@cowi.com

https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/byggeriet/Sider/markedsdialog.aspx

Udbyder

Region Hovedstaden v/ Center for Ejendomme

BørneRiget (indledende markedsundersøgelse)


Region Hovedstaden v/ Center for Ejendomme

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden v/ Center for Ejendomme
29190623
Lyskær 13A
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Ida Sylvest
E-mail: idsy@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

BørneRiget (indledende markedsundersøgelse)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rigshospital, Ole Kirk's Fond og Region Hovedstaden har indgået partnerskab om at opføre BørneRiget, - et hospital for børn, unge og fødende. BørneRiget vil være en udvidelse af Rigshospitalet og vil være på ca. 60 000 kvm. BørneRiget skal være et bedre fundament for fremtidens behandling og være bygning, hvor den nyeste viden om helbredende arkitektur inddrages samtidig med at være en bygning, der inviterer til leg, samarbejde og udvikling.

Det forventes, at byggeriet påbegyndes i 2021 og forventes afsluttet i 2024. Det forventes på nuværende tidspunkt at opdele byggeriet i følgende storentrepriser: S2 (Råhus), S3 (Lukning – facade/tag), S4 (Aptering inkl. fast inventar) og S5 (Installationer inkl. sprinkling). S0 (Byggemodning) og S6 (Landskab og terræn) omfattes ikke af nærværende markedsdialog, da S0 (Byggemodning) udbydes tidligere, og S6 (Landskab og terræn) udbydes væsentlig senere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygherre har et ønske om at søge information i entreprenørmarkedet for at sikre, at projektet tilrettelægges og udføres mest optimalt også i teknisk, organisatorisk og tidsmæssig henseende med BørneRigets vision og det gode samarbejde mellem projektets aktører for øje. Som et led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets forventning og muligheder ønsker bygherre at gennemføre en markedsdialog.

På den baggrund opfordres potentielt interesserede tilbudsgivere, entreprenører og underentreprenører til at rette henvendelse med henblik på at indgå i markedsdialogen. Der forventes afholdt møder med 2-4 virksomheder pr. entreprise (S2, S3, S4 hhv. S5).

Udvælgelse: Såfremt et større antal interesserede henvender sig, vil udvælgelsen af dialogparter ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet dialogparter udvælges ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret bedst matchende tidligere referencer i forhold til en entreprise af tilsvarende karakter som den/de entrepriser, der anmodes om deltagelse i markedsdialog om, samt på grundlag af en vurdering af, hvilken sammensætning af ansøgere der i forhold til størrelse og aktivitetsområde giver et repræsentativt billede af markedet.

Der gøres opmærksom på, at prækvalifikation til et senere udbud vil være helt uafhængig af eventuel udvælgelse til markedsdialog. Udbudsbekendtgørelse forventes offentliggjort ultimo 1. kvt./primo 2. kvt. 2020.

Dialogpunkter: På alle dialogmøderne forventes drøftet følgende:

1) Kort introduktion til projekt BørneRiget og den konkrete entreprise – Bygherre;

2) Drøftelse af udfordringer på den konkrete entreprise og risici og hvordan de imødegås – input fra entreprenør;

3) Drøftelse af entrepriseopdeling, herunder fælles byggeplads;

4) Opmærksomhedspunkter for bygherre for at sikre godt samarbejde mellem entreprenør og byggeledelse, herunder mulighed for incitamenter i kontrakten;

5) Opmærksomhedspunkter for bygherre for at sikre en hensigtsmæssig økonomi for entreprenøren;

6) Tilrettelæggelse af udbuddet der sikrer, at BørneRigets vision/strategi samt det gode samarbejde funderes i evalueringen og udmøntes efterfølgende i kontraktperioden samt at hvilke hindringer, der måtte være for markedets deltagelse i udbuddet.

Efter møderne: Når dialogmøderne er afholdt, vil der blive publiceret et notat, der opsamler de input og observationer, som leverandørerne har bidraget med under dialogmøderne. Notatet vil blive gjort tilgængeligt på BørneRigets hjemmeside.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/04/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Forventede mødetidspunkter: Møderne forventes afholdt den 14., 15., 19. og 20.11.2019 og være af ca. 1½-times varighed. Møderne må forventes afholdt på dansk.

Tilmelding: Henvendelse skal ske til Ida Sylvest på e-mail: idsy@cowi.com senest den 22.10.2019. Anmodningen bedes indeholde oplysning om hvilken/hvilke entrepriser (S2, S3, S4 og/eller S5), som interessen vedrører. Anmodningen skal indeholde en kort beskrivelse af relevante referencer de seneste 5 år i forhold til den/de entrepriser, som anmodningen vedrører samt oplysning om virksomhedens omsætning.

I anmodningen bedes angivet hvilke personer, der vil deltage i dialogmødet. Bygherren forventer, at der fra entreprenørens side vil deltage personer med faglig indsigt i relation til den/de pågældende entrepriser. Bygherren forbeholder sig ret til at begrænse antallet af deltagere pr. virksomhed, samt tillige at opfordre til yderligere persondeltagelse, såfremt det skønnes relevant.

Baggrundsmateriale, der er relevant for dialogmøderne, findes på https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/byggeriet/Sider/markedsdialog.aspx Det er muligt for bygherre, at uploade yderligere baggrundsmateriale forud for dialogmøderne. Materialet vil i så fald senest blive uploadet den 8.11.2019.

I linket findes tillige yderligere dialogpunkter for nogle af entrepriserne (S2, S3, S4, S5), der kun er relateret til den konkrete entreprise.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2019

Send til en kollega

0.141