23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 188-456491
Offentliggjort
30.09.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

fsb, afd 1 - 22, Bispeparken

Renovering af vand- og afløbsinstallationer i Bsipeparken med 825 lejligheder


fsb, afd 1 - 22, Bispeparken

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
fsb, afd 1 - 22, Bispeparken
10 35 51 17
Vesterbrogade 59
København V
1550
Danmark
Kontaktperson: Jan Buus Christensen
Telefon: +45 33768377
E-mail: jbc@fsb.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fsb.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Renovering af vand- og afløbsinstallationer i Bsipeparken med 825 lejligheder

Sagsnr.: 15.2203B
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Prækvalifikation af entreprenører i forbindelse med projekt Bispeparken, renovering af vand- og afløbsinstallationer samt miljøarbejder i forbindelse med demontering af asbestholdige faldstammer. Bispeparken består af ialt 9 blokke med i alt 825 lejligheder.

Arbejderne omfatter renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer samt følgearbejder i from af tømrer, murer, maler og el-arbejder.

Desuden skal opstilles badeværelsesvogne samt pavilloner til kortvarige beboerophold under renoveringen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Fsb afd. 1-22 Bispeparken, 2400 København NV

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Prækvalifikation af entreprenører i forbindelse med projekt Bispeparken, renovering af vand- og afløbsinstallationer samt miljøarbejder i forbindelse med demontering af asbestholdige faldstammer. Bispeparken består af ialt 9 blokke med i alt 825 lejligheder.

Arbejderne omfatter renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer samt følgearbejder i from af tømrer, murer, maler og el-arbejder.

Desuden skal opstilles badeværelsesvogne samt pavilloner til kortvarige beboerophold under renoveringen.

Organisation i byggesagen.

Beskrivelse af hovedentreprenør og underentreprenører for de væsentlige arbejder: tømrer, murer, maler og nedriver (miljøsanering).

Hovedentreprenøren skal være en VVS-entreprenør med en passende størrelse og skal kun-ne håndtere renovering af vand og afløbsinstallationer i 825 lejemål over en ca. 2-årig perio-de. VVS-entreprenøren skal dokumentere at han har løst arbejder som hovedentreprenør.

For hovedentreprenør og de væsentlige underentreprenører skal desuden angives omsæt-ning og kapacitet (bemanding) igennem de seneste 5 år.

Referenceliste.

For hovedentreprenøren og de væsentlige underentreprenører skal medsendes referenceliste på tilsvarende arbejder med udskiftning af vandinstallation og faldstammer eller lignende opgaver i beboede ejendomme, og der skal vedlægges minimum 3 referencer og max. 5 referencer indenfor de seneste 5 år.

Referenceliste må gerne være suppleret med anbefalinger fra bygherren.

For nedrivningsentreprenøren skal referencelisten omhandle opgaver, hvor der har været håndteret asbestarbejder og miljøsanering i beboede ejendomme.

For referencelisterne skal for hovedentreprenøren være en beskrivelse af rollefordelingen i byggesagen og herunder en beskrivelse af hvordan beboerhåndteringen er forløbet, og i hvilken udstrækning hovedentreprenøren har stået for dette arbejde.

Det er ikke et krav ved prækvalifikationen af hovedentreprenøren at underentreprenører for tømrer, murer og maler er fastlagt som en del af teamet, men skal oplyses senest ved til-budsgivningen.

Kommunikation.

Da arbejder foregår i beboede lejligheder skal al kommunikation foregå på dansk, så entre-prenøren skal have håndværkere som både behersker dansk i skrift og tale.

Al skriftlig kommunikation vil foregå på dansk.

Udvælgelseskriterier for præ-kvalifikation.

Der udvælges 5 hovedentreprenører og teams som kan vise reference lister fra tilsvarende opgavetyper

Der udvælges således udfra de enkelte hovedentreprenører samt underentreprenører refe-rencelister og organisation, samt erfaringer fra fælles teams.

Tidsplan.

I udbudsmaterialet fremgår hovedtidsplanen. Vigtigste terminer er anført her:

Annoncering i EU-tidende vedrørende prækvalifikation af entreprenør 26. 7. 2019

Seneste frist for anmodning om prækvalifikation 9.9. 2019

Prækvalifikation af 5 hoved-entreprenører 16.9.2019

Udsendelse af endeligt udbudsmateriale 23.9.2019.

Licitation 4.11.2019

Stand-still periode afsluttet 25.11.2019.

Byggestart 6.1.2020.

Aflevering ca. 1.3.2022.

Tildelingskriterier.

Opgaven tildeles den entreprenør der efter licitation har afgivet det for bygherren:

Mest fordelagtige tilbud, endelige tildelingskriterier vil fremgå af udbudsbrev som udsendes i forbindelse med udbud den 23.9.2019.

Tildelingskriterier vil være:

Økonomi

Organisation og samarbejde

Beboerhåndtering og tidsplanlægning.

Vægtning af de enkelte kriterier vil fremgå af udbudsbrev.

Adgang til udbudsmaterialet.

Adgang til udbudsmaterialet under prækvalifikation af hovedentreprenør kan fås via bygge-web (I-binder), og adgangskode til byggeweb, kan fås ved henvendelse til Ole Høier Mad-sen ohm@holmsgaard.com eller Jan Buus Christensen jbc@fsb.dk.

Adgangen til det endelige udbudsmateriale tildeles de prækvalificerede entreprenører.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: ingen / Vægtning: 0 %
Omkostningskriterium - Navn: ingen / Vægtning: 0 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Renovering af badeværelser ønskes ligeledes udført efter en alternativ løsning med skjulte installationer som er beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 153-375959
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Renovering af vand- og afløbsinstallationer i Bsipeparken med 825 lejligheder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er annulleret, og udsendes på ny med revideret udbudsmateriale

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
København
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2019

Send til en kollega

0.171