23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 181-440930
Offentliggjort
19.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/111684091.aspx

Udbyder

Ballerup Kommune

Vindere

Valgt firma

(28.01.2020)
Coor Service Management A/S
Hørkær 12A, 3. sal
2730 Herlev

Opdateringer

Rettelse
(26.09.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 23-10-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 28-10-2019
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 23-10-2019
Time: 12:30
Læses:
Dato: 28-10-2019
Time: 12:30

Rettelse
(29.10.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 28-10-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-11-2019
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 28-10-2019
Time: 12:30
Læses:
Dato: 01-11-2019
Time: 12:30

Rengøring og vinduespolering af Ballerup Kommunes lokaliteter


Ballerup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ballerup Kommune
58271713
Hold-An Vej 7
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Kim Minor Funk
E-mail: kimf@balk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111684091.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111684091.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111684091.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af rengøring og vinduespolering af Ballerup Kommunes lokaliteter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rengøring og vinduespolering af Ballerup Kommunes lokaliteter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 187 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Ballerup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ballerup Kommune er en selvstændig kommunal myndighed og udbyder og indgår derfor Aftalen på egne vegne.

Ballerup Kommune udbyder rengøring og vinduespolering omhandlende daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering på 157 forskellige lokaliteter såsom folkeskoler, specialskoler, BFOer (skolefritidsordninger), daginstitutioner, specialinstitutioner, bosteder, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idræts- og svømmehaller, plejecentre og lignende. I en række tilfælde er der 2 eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Socialt ansvar / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 187 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ballerup Kommune har option på forlængelse af aftalen i 2 x 12 måneder jf. kontraktens punkt 1 og 3 (option 1).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rengøring på et, flere eller alle 7 plejecentre i henhold til Skema 3 Tilbudslisten (position 2.08-2.14 på fanen "rengøring - fast") og Bilag 3, Lokaledata jf. kontraktens punkt 3 (option 2).

Ballerup Kommune kan udtage et antal lokaliteter af aftalen omhandlende op til maksimalt 25% af det samlede kontraktomfang målt i DKK. (option 3).

Såfremt Ballerup Kommune får behov for ekstraordinært at tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller andre serviceydelser på eksisterende lokaliteter omfattet af kontrakten, kan Ballerup Kommune anvende denne option. Optionen kan udnyttes enten på time- eller på opgavebasis (option 4).

Såfremt Ballerup Kommunes bygningsmasse ændres, kan Ballerup Kommune tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller service-ydelser til udførelse på lokaliteter ud over dem, som fremgår af udbudsmaterialet (option 5).

Ballerup Kommune kan tilkøbe en række forskellige ydelser som alle skal prissættes i henhold til beskrivelserne i dette materiale og punkterne i Skema 3, Tilbudslisten (option 6).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere, der omfattes af en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig (self-cleaning), jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, der omfattes af den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse i Mercell erklære ikke at være omfattet af følgende udelukkelsesgrund fra udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 3):

En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.

I den forbindelse er Ordregiver opmærksom på bl.a. at udelukke firmaer, som er dømt for overtrædelse af skattelovgivningen eller har accepteret bødeforlæg.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

Minimumskrav: Tilbudsgiver skal som minimum have en årlig generel omsætning på mindst 65 000 000 DKK i det senest afsluttede regnskabsår.

Ved konsortier lægges konsortiedeltagernes årsomsætning sammen. For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:

Minimumskrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 5% i hvert af de senest 3 afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal som minimum have en årlig generel omsætning på mindst 65 000 000 DKK i det senest afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 5% i hvert af de senest 3 afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til 3 års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste 3 år:

Minimumskrav: Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer, som vedrører lignende eller tilsvarende opgaver, for både rengøring og vinduespolering inden for de seneste 3 år. Mindstekravet kan opfyldes ved:

1) at stille med 3 referencer, som indeholder både rengøring- og vinduespolering, ved

2) at stille med 2 referencer, som indeholder både rengøring- og vinduespolering samt 1 reference for rengøring og én reference for vinduespolering, ved

3) at stille med 1 reference, som indeholder både rengøring- og vinduespol-ring samt 2 referencer for rengøring samt 2 referencer for vinduespolering eller ved

4) at stille med 3 referencer for rengøring og 3 referencer for vinduespolering.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato-angivet) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer, som vedrører lignende eller tilsvarende opgaver, for både rengøring og vinduespolering inden for de seneste 3 år. Mindstekravet kan opfyldes ved:

1) at stille med 3 referencer, som indeholder både rengøring- og vinduespolering, ved

2) at stille med 2 referencer, som indeholder både rengøring- og vinduespolering samt 1 reference for rengøring og 1 reference for vinduespolering, ved

3) at stille med 1 reference, som indeholder både rengøring- og vinduespolering samt 2 referencer for rengøring samt 2 referencer for vinduespolering eller ved

4) at stille med 3 referencer for rengøring og 3 referencer for vinduespolering.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato-angivet) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/10/2019
Tidspunkt: 12:30
Sted:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2019

Send til en kollega

0.125