23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-434994
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.10.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://himmerland.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/66032ad2-d298-427c-9e4b-1d8814064987

Udbyder

Aalborg Kommune, Aak Bygninger og Himmerland Boligforening afd. 91

Vindere

Valgt totalentreprenørteam

(04.06.2020)
Arne Andersen Vrå med underrådgiverne Friis & Moltke som arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Totalentreprise Nyt Syrenbakken

(18.09.2020)
Arne Andersen Vrå A/S
Vrå

Opdateringer

Rettelse
(01.10.2019)

III.1.2
I stedet for:
- Årlig omsætning:
- - Ansøger skal have en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 150 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 disponible regnskabsår.
Læses:
- Årlig omsætning:
- - Ansøger skal have en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 75 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 disponible regnskabsår.

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 22-10-2019
Time: 10:00
Læses:
Dato: 29-10-2019
Time: 10:00

Opdatering
(15.11.2019)

Fire kan blive totalentreprenør på boligprojekt i Aalborg Øst - Licitationen

Prækvalificerede: 
  • HP Byg A/S med underrådgiverne Kjær & Richter som arkitekter og Arne Elkjær som ingeniør
  • Arne Andersen Vrå med underrådgiverne Friis & Moltke som arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
  • Dansk Boligbyg med underrådgiverne Rum som arkitekter og Cowi på ingeniørdelen
  • M. Thomsen Støtt med underrådgiverne Atra Arkitekter og Moe som ingeniør samt A. Enggaard 

Totalentreprise - Nyt Syrenbakken


Aalborg Kommune, Aak Bygninger og Himmerland Boligforening afd. 91

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune, Aak Bygninger på vegne af Ældre- & Handicapforvaltningen
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Marianne Hagbarth
E-mail: maha@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk

I.1) Navn og adresser
Himmerland Boligforening, afd. 91
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Michael Knudsen
E-mail: mk@abhim.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.abhim.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://himmerland.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/66032ad2-d298-427c-9e4b-1d8814064987
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Ane Rose
E-mail: aro@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://himmerland.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/66032ad2-d298-427c-9e4b-1d8814064987
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise - Nyt Syrenbakken

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211200
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører projektering og opførelse af Nyt Syrenbakken til Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening.

Nyt Syrenbakken er et Botilbud efter SEL § 85 (ABL § 105 stk. 2) med 36 boliger til borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggeriet rummer 36 lejligheder, heraf 32 lejligheder fordelt på 2 bo-grupper med hver 16 boenheder samt 4 midlertidige trænings-/ aflastningslejligheder. Hver af de 2 bogrupper har egne nære fællesarealer samt adgang til fællesarealer som deles på tværs af de 2 bogrupper. Herudover rummer byggeriet servicearealer til personale, fast-monteret velfærdsteknologi (delvist bygherreleverance), inventar og hårde hvidevarer (bygherreleverance). Endvidere skal der ifm. byggeriet etableres nære udearealer, herunder have, P-pladser, ankomstarealer, stiforløb, skure m.v.

Det anslåede bruttoetageareal for byggeriet er ca. 3 400 m2. Byggeriet opføres i 3 etager.

Opgaven udbydes i totalentreprise på baggrund af dispositionsforslag godkendt på skema A-niveau. Der foreligger tegningsmateriale, beskrivelser og revit-model svarende til delvist projektforslag jf. tegningsliste for delvist projektforslag. Totalentreprisen omfatter alle ydelser til fuldt færdigt byggeri i henhold til udbudsmaterialet og på baggrund af ovenstående.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. Udbudslovens § 61, Lov nr. 1564 af 15.12.2015.

Udbuddet er opdelt i følgende faser:

1) Prækvalifikationsfase;

2) Forhandlingsfase med 2 forhandlingsrunder (indledende tilbud og revideret tilbud);

3) Tilbudsfase (endeligt tilbud).

Bygherre forbeholder sig ret til at tildele totalentreprisekontrakt på baggrund af det indledende tilbud og til at shortliste antallet af tilbudsgivere efter afgivelse af revideret tilbud.

Se udbudsmaterialet for yderligere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 01/10/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udbyder påregner at prækvalificere 4 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de 4, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest velegnede referencer.

I vurderingen af referencerne vil udbyder tillægge følgende referencer positiv vægt:

- Målgruppe:

Referencer vedr. opførelse af byggeri til en sammenlignelig målgruppe, dvs. byggeri til voksne med betydelige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner, jf. målgruppebeskrivelsen i dokumentet Generelle betingelser.

- Funktion:

Referencer vedr. opførelse af boligbyggeri med en sammenlignelig funktion, dvs. bo-tilbud med tilhørende indendørs- og udendørs fællesarealer.

- Størrelse:

Referencer på projekter med en entreprisesum i intervallet 30-70 000 000 DKK og/ eller et areal i intervallet 1 500-5 000 m2.

- Entrepriseform:

Referencer vedr. opgaver udført i totalentreprise. Gennemførte byggerier vægter mere end ikke-gennemførte.

- Bæredygtighed:

Referencer vedr. inddragelse af lavenergitiltag/ bæredygtighed baseret på DGNB-principper.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

— Lysinstallationer – Boliger: Optionspris på fuld integreret løsning med Google Assistant for stemmestyring af lyset,

— Belysningsarmaturer – Generelt: Optionspris på et fulddækkende belysningsanlæg med HCL-styring.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD(er) ved at angive oplysninger om udelukkelse og økonomisk/finansiel og teknisk/faglig formåen. Udfyldt ESPD (udfyldes på espd.ajoursystem.dk gemmes i pdf-format og afleveres via Ajour). Bemærk i den forbindelse følgende:

Del II udfyldes, dog er det ikke nødvendigt at udfylde fødselsdato og fødested i afsnit B.

Såfremt ansøger baserer sig på andre juridiske enheder, eksempelvis underrådgivere, i opfyldelsen af mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel formåen og/ eller teknisk og faglig formåen), sættes i ansøgers ESPD kryds i ”Ja” i del II, afsnit C. Husk i den forbindelse, at andre juridiske enheder skal aflevere selvstændigt, udfyldt ESPD.

- Del III udfyldes,

- Del IV afsnit B udfyldes,

- Del IV, afsnit C udfyldes.

Referencer for teknisk og faglig formåen, jf. ESPD, del IV, afsnit C kan vedlægges som en selvstændig referenceliste, forudsat, at de enkelte referencer er oplistet i ESPD med henvisning til referencelisten.

Afsnit V skal ikke udfyldes.

Del VI udfyldes. Det er dog ikke et krav at ESPD underskrives.

Hvis relevant, Konsortieerklæring (jf. pkt 6.6.4). Hertil benyttes den vedlagte konsortieerklæring, jf. dokumentlisten.

Hvis relevant, Rådighedserklæring (jf. pkt 6.6.5). Hertil benyttes den vedlagte rådighedserklæring, jf. dokumentlisten.

Konsortier:

Afgives ansøgning af et konsortium, skal hver deltager angive oplysninger vedr. udelukkelse og formåen og aflevere selvstændigt udfyldt ESPD.

Ansøgning afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (hertil benyttes den vedlagte konsortieerklæring, jf. dokumentlisten), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til udbyder.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder.

Ansøger der baserer sig på andre enheders formåen:

Hvis ansøger i forbindelse med afgivelse af ansøgning, baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der angives oplysninger vedr. udelukkelse og formåen fra disse enheder foruden for ansøger, dvs. der skal afleveres et selvstændigt, udfyldt ESPD for disse enheder.

Ansøgningen skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som ansøger baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for ansøgeren, såfremt holdet tildeles kontrakten (Hertil benyttes den vedlagte rådighedserklæring, jf. dokumentlisten).

Ansøger skal angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årlig omsætning,

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad.

Egenkapital og soliditetsgrad anføres i ESPD Del IV afsnit B i punktet "nøgletal".

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Årlig omsætning;

Ansøger skal have en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 150 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Egenkapital:

Ansøger skal have en gennemsnitlig egenkapital på mindst 10 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Soliditetsgrad:

Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 15% i de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD(er) ved at angive oplysninger om udelukkelse og økonomisk/finansiel og teknisk/faglig formåen. Udfyldt ESPD (udfyldes på espd.ajoursystem.dk gemmes i pdf-format og afleveres via Ajour). Bemærk i den forbindelse følgende:

Del II udfyldes, dog er det ikke nødvendigt at udfylde fødselsdato og fødested i afsnit B.

Såfremt ansøger baserer sig på andre juridiske enheder, eksempelvis underrådgivere, i opfyldelsen af mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel formåen og/ eller teknisk og faglig formåen), sættes i ansøgers ESPD kryds i ”Ja” i del II, afsnit C. Husk i den forbindelse, at andre juridiske enheder skal aflevere selvstændigt, udfyldt ESPD.

- Del III udfyldes,

- Del IV afsnit B udfyldes,

- Del IV, afsnit C udfyldes.

Referencer for teknisk og faglig formåen, jf. ESPD, del IV, afsnit C kan vedlægges som en selvstændig referenceliste, forudsat, at de enkelte referencer er oplistet i ESPD med henvisning til referencelisten.

Afsnit V skal ikke udfyldes.

Del VI udfyldes. Det er dog ikke et krav at ESPD underskrives.

Hvis relevant, Konsortieerklæring (jf. pkt 6.6.4). Hertil benyttes den vedlagte konsortieerklæring, jf. dokumentlisten.

Hvis relevant, Rådighedserklæring(jf. pkt 6.6.5). Hertil benyttes den vedlagte rådighedserklæring, jf. dokumentlisten.

Konsortier:

Afgives ansøgning af et konsortium, skal hver deltager angive oplysninger vedr. udelukkelse og formåen og aflevere selvstændigt udfyldt ESPD.

Ansøgning afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (hertil benyttes den vedlagte konsortieerklæring, jf. dokumentlisten), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til udbyder.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder.

Ansøger der baserer sig på andre enheders formåen:

Hvis ansøger i forbindelse med afgivelse af ansøgning, baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der angives oplysninger vedr. udelukkelse og formåen fra disse enheder foruden for ansøger, dvs. der skal afleveres et selvstændigt, udfyldt ESPD for disse enheder.

Ansøgningen skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som ansøger baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for ansøgeren, såfremt holdet tildeles kontrakten (Hertil benyttes den vedlagte rådighedserklæring, jf. dokumentlisten).

Ansøger skal angive sine mest betydelige sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige opgaver forstås opgaver for færdige eller igangværende nybyggerier der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

- Projektering og/ eller opførelse af boform/ institutionsbyggeri til mennesker med betydelige fysisk og/ eller psykisk funktionsnedsættelse,

- Projektering og/ eller opførelse af boform/institutionsbyggerier til voksne mennesker,

- Projektering og/ eller opførelse af almennyttigt boligbyggeri,

- Projektering og/eller opførelse af boform/ institutionsbyggeri/ almennyttigt boligbyggeri udført i totalentreprise,

- Projektering og/eller opførelse af boform/ institutionsbyggeri med inddragelse af lavenergitiltag/ bæredygtighed baseret på DGNB-principper.

Der må i alt maksimalt medtages 5 referencer. Referencebeskrivelsen må ikke fylde mere end 2 A4 sider pr. reference. Såfremt en reference fylder mere end 2 A4 sider, vil alene de første 2 sider blive lagt til grund for bedømmelsen.

Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende:

- Bygherre,

- Kortfattet beskrivelse af opgaven,

- Udførelsesperiode,

- Anlægssum og bruttoetageareal,

- Beskrivelse af ansøgerens ydelser og rolle/funktion på projektet,

- Beskrivelse af hvorfor er referencen relevant for nærværende udbud, med fokus på ovenstående kriterier for sammenlignelige referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have:

(a) mindst 1 sammenlignelig reference for arkitekt-projektering,

(b) mindst 1 sammenlignelig reference for ingeniør-projektering og

(c) mindst 1 sammenlignelig reference for opførelse.

For (a)-(c) gælder, at de sammenlignelige referencer skal have en anlægssum på minimum 25 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles diverse sociale- og arbejdsklausuler. Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning om prækvalifikation afleveres via https://himmerland.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/66032ad2-d298-427c-9e4b-1d8814064987

Spørgsmål skal stilles via Ajour senest den 9.10.2019, kl. 12:00. Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun i det omfang, det er muligt inden udløbet af den oplyste svarfrist.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive udsendt til alle ansøgere via Ajour.

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog Udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, må ansøger ikke være omfattet af følgende:

- Konkurs mm, jf. § 137, stk. 1 nr. 2.

Dokumentation for ESPD:

Den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne vedr. udelukkelse og formåen, som anført i ESPD, jf. Udbudslovens § 151.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. Udbudslovens § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2.

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1;

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i Udbudslovens § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med Udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav:

- Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske/finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring).

Faglige og tekniske mindstekrav:

- Der afgives ikke yderligere dokumentation for referencerne anført i ESPD,

- Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af ansøgning. Der ydes et konkurrencevederlag på 50 000 DKK ekskl. moms til prækvalificerede tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt indledende tilbud, men som ikke tildeles kontrakten samt 15 000 DKK ekskl. moms pr. forhandlingsrund, der deltages i.

Ansøgning afgivet af konsortier:

- Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis u-konditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Når ansøger baserer sig på andres egnethed:

- Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i ansøgerteamet, er ansøgningen ikke nødvendigvis u-konditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2019

Send til en kollega

0.094