23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-432139
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.projectweb.dk/public/tender

Anmodning om deltagelse

Til
10.10.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://www.projectweb.dk/public/tender

Udbyder

Novafos A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(24.02.2020)
Zacho-Lind A/S
2635 Ishøj

Novafos – Ledningsomlægninger i Buddingevej


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Novafos A/S
31 88 49 93
Blokken 9
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Michael Helmark
Telefon: +45 44208160
E-mail: MJO@novafos.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.novafos.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.projectweb.dk/public/tender
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.projectweb.dk/public/tender
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Novafos – Ledningsomlægninger i Buddingevej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser.

Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø50 – ø400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fællesledning i dimension ø200 – ø1 200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Gladsaxe

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser. Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø50 – ø400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fællesledning i dimension ø200 – ø1200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Kloaksystemerne består af to parallelle systemer på hver side af den kommende letbane. Stik fra eksisterende vejbrønde tilsluttes ny hovedledning.

Ledningsarbejderne udføres i begge sider af Buddingevej, og der skal desuden foretages flere krydsninger af Buddingevej på strækningen. Trafikomlægninger udgør en stor del af entreprisen.

Derudover skal der udføres ledningsarbejder under Banedanmarks bro ved Buddinge Station. Banekrydsningen på ca. 45 meter udføres ved tæt afstivet udgravning (sekantpæle) samt tunnelering for at sikre banebroen mest muligt mod sætninger.

Ledningsomlægningerne skal igangsættes etapevis, og der afholdes selvstændige delafleveringer for disse etaper.

Entreprisearbejderne skal udføres efter koordineret tidsplan med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området. Det skal forventes, at der i perioder udføres arbejder flere steder samtidig inden for entrepriseområdet.

Entreprisens gennemførelse er afhængig af, at der i hele projektforløbet er fokus på at opretholde en god, omhyggelig og rettidig kommunikation med myndigheder og naboer samt en fyldestgørende koordinering med andre ledningsejere, graveaktører, samt Hovedstadens Letbanes entreprise, der samtidig skal arbejde i området.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsbeskrivelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/02/2020
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Adgang til udfyldelse af ESPD sker via ESPD-portal på dette link: https://espd.projectweb.dk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Specifik omsætning for seneste tre disponible regnskabsår.

Egenkapital for seneste tre disponible regnskabsår.

Den dokumentation, der skal fremsendes, når Bygherre anmoder om den, kan være ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtige i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Bygherre vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Bygherre forlanger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne dokumentere:

* En specifik årlig omsætning på mindst 50 mio. DKK de sidste 3 år, inden for kloakarbejder.

* Positiv egenkapital for de seneste tre disponible regnskabsår

Hvis ansøgeren ikke har været etableret i 3 år, skal erklæringerne omfatte den tid, ansøgeren har været etableret, og mindstekravet vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal udfylde del IV C i ESPD’en.

Her anføres:

1. En liste over ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Referencer som er afsluttet tidligere tages ikke i betragtning. Ved referencer vedrørende projekter, som endnu ikke er afsluttet, skal det tydeligt fremgå, hvilke arbejder, som er afsluttet.

Ved gennemgangen af referencerne vurderes på tværs af disse, og der lægges vægt på, at ansøger har dokumenteret erfaring med projekter der indeholder alle følgende fagområder og gerne i kombination heraf:

— Ledningsarbejder (vand og kloak), herunder spunsning

— Ledningsarbejder på større offentlige veje

— Tunnelering af kloak

— Arbejde på banestrækninger ejet af Banedanmark eller tilsvarende, herunder håndtering af spor ifm. krydsningen.

Det henstilles, at der maksimalt afleveres 12 relevante referencer pr. ansøger, eller konsortie/midlertidige sammenslutninger. Afleveres der flere vil kun de første 12 referencer indgå i bedømmelsen.

Det henstilles endvidere, at referencerne indeholder oplysninger om anlægssum, opgavens indhold, ansøgers rolle, udførelsessted, tidspunkt og ordregiver.

2. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at ville stille sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

Bemandingskapacitet:

Ansøgeren skal udfylde del IV C i ESPD´en.

Her anføres antallet af medarbejdere med uddannelse som autoriseret kloakmester som den økonomiske aktør de sidste 3 år har beskæftiget. Det anførte antal medarbejder skal have beskæftiget sig med kloakarbejder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves:

Ansøger har mindst 3 uddannede kloakmestre ansat hvert af de sidste 3 år.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

I henhold til udbudsmaterialet

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/10/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019

Send til en kollega

0.109