23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Trafikstyrelsen Public Transport Authority

Undersøgelse af metoder og teknologier til kontrol af lastbilers udledning af NOx


Trafikstyrelsen Public Transport Authority

OpgavebeskrivelseAnnonceringen omfatter indkøb af to konsulentrapporter om metoder og teknologier til kvalificeret udvælgelse af lastbiler til nærmere undersøgelse af, om det konkrete køretøjs emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt.

Delundersøgelse 1
Undersøgelse af mobilt remote sensing-udstyr

Undersøgelsen skal omfatte følgende:
• Undersøge om der findes teknologi til mobil remote sensing af NOx til montering på køretøjer med henblik på at påvise om et konkret køretøjs emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt.
• Undersøge om det er muligt at anbefale en grænseværdi for udledning af NOx, som kan anvendes i forhold til udtagelse af et køretøj til nærmere kontrol.
• Udarbejde en implementeringsplan så metode, udstyr og grænseværdi m.v. kan implementeres i praksis.

Supplerende beskrivelse:
I delundersøgelse 1 skal der gennemføres en undersøgelse af mobilt remote sensing-udstyr med henblik på at kunne lave en kvalificeret udvælgelse af lastbiler, således at et køretøj kan udtages til en nær-mere kontrol af, om dets emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt.

Det ønskes undersøgt, om der kan findes en metode og teknologi inden for mobilt remote sensing til montering på eksempelvis politiets biler. Metoden og teknologien skal være moden til praktisk anvendelse med henblik på at udvælge køretøjer med en høj NOx udledning, som kan mistænkes for at køre med et ikke-funktionel SCR-system.

Undersøgelsen skal beskrive selve teknologien, udbydere af udstyr til mobil remote sensing og praktiske erfaringer med anvendelse af mobilt remote sensing udstyr.

Hertil skal undersøgelsen redegøre for en praktisk anvendelig metode for anvendelsen af mobilt remote sensing udstyr og gerne anbefale en grænseværdi for udledning af NOx, som kan anvendes i forhold til ud-tagelse af et køretøj til nærmere kontrol.

Det anses som positivt for opgaveløsningen, hvis konsulenten i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen vil gennemføre praktiske test med mobilt remote sensingudstyr. Validerende test af udstyrets anvendelighed kan i et vist omfang udføres i samarbejde med politiet.

Det er væsentligt, at der i undersøgelsen er et "praktisk fokus" såle-des, at en eventuel metode, grænseværdi, måleudstyr mv. kan implementeres i praksis. Konsulenten forventes i sin undersøgelse at redegøre for en implementeringsplan hvor der tages højde for politiets muligheder for at bringe mobilt remote sensing udstyr i anvendelse, både under en forsøgsfase og permanent.

Under udarbejdelse af implementeringsplanen er det væsentligt, at der foretages interviews med politiet.

Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i de rapporter, som er blevet udarbejdet i regeringens første undersøgelse af NOx-snyd i 2017. Her-til ønskes det, at der om muligt perspektiveres til lignende internationa-le studier fra eksempelvis EU's Joint Research Center og eventuelle erfaringer med anvendelse af mobilt remote sensing-udstyr til detekte-ring af udledning fra køretøjer.

Konsulenten forventes at have kendskab til emissionsbegrænsende ud-styr på lastbiler og mobilt remote sensing udstyr. Ligeledes vil det være en fordel hvis konsulenten har kendskab til lignende forsøg, eksem-pelvis det arbejde, som er udført med mobil remote sensing af Heidelberg Universitet, Birmingham Universitet, EU's CARES projekt eller lignende.

I denne undersøgelse skal der fokuseres på manipulerede SCR anlæg på lastbiler, og gerne perspektiveres til andre former for manipulation, som eksempelvis frakobling af partikelfiltre, og andre køretøjstyper.

Delundersøgelse 2
Undersøgelse af standmåling af NOx-udledning fra stillestående køretøj

Undersøgelsen skal omfatte følgende:
• Undersøge om det er muligt at påvise en metode og teknologi, som er anvendelig i forhold til standmåling af NOx udledning fra et stillestående køretøj med henblik på at påvise om et konkret køretøjs emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt.
• Udarbejde en implementeringsplan så metode, udstyr og græn-seværdi m.v. kan implementeres i praksis. Herunder belyse eventuelle mangler før metoden kan bringes i anvendelse.
• Foretage en vurdering af udstyret og metodens anvendelighed ved periodesyn, vejsidesyn samt politiets kontroller.

Supplerende beskrivelse:
I delundersøgelse 2 skal der gennemføres en undersøgelse af, om der kan påvises en metode og teknologi, som er anvendelig i forhold til standmåling af NOx udledning fra et stillestående køretøj med henblik på at påvise om et konkret køretøjs emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt.
Undersøgelsen skal gennemføres med et særligt fokus på SCR-systemet (selective catalyst reduction) og metoden og teknologien skal kunne anvendes på en stillestående lastbil, som undersøges ved vejsiden.
Det er væsentligt, at der i undersøgelsen er et ”praktisk fokus”, således en eventuel metode, grænseværdi, måleudstyr mv. kan implementeres i praksis. Findes der en anvendelig metode skal undersøgelsen omfatte en implementeringsplan for en simpel praktisk anvendelig metode, som kan implementeres ved vejsidekontrol.
I forbindelse med undersøgelse af mulige målemetoder kan der være behov for at kombinere disse med anvendelse af OBD-diagnose udstyr til tvangsstyring af systemer og fejludlæsning.
Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i de rapporter, som er blevet udarbejdet i regeringens første undersøgelse af NOx-snyd i 2017. Hertil ønskes det, at der om muligt perspektiveres til lignende internationale studier fra eksempelvis EU's Joint Research Center.
I denne undersøgelse skal der fokuseres på vurdering af hvorvidt en lastbils SCR-anlæg er funktionelt, hvilket vil sige at anlægget fungerer uden fejl og ikke er frakoblet. Det primære fokus ønskes rettet på EURO 6 lastbiler, men må også gerne omfatte EURO 5 lastbiler.
Undersøgelsen skal klart redegøre for målingernes sikkerhed, således forstået, at man kan vurdere om en gennemført måling kan påvise om et køretøjs emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt eller ej. Hertil skal der foretages en vurdering af udstyret og metodens anvendelighed ved periodesyn, vejsidesyn samt politiets kontroller. Ligeledes skal undersøgelsen belyse eventuelle mangler, før metoden kan bringes i anvendelse.

Det bemærkes, at der er tale om to delundersøgelser, jf. opgavebeskrivelsen ovenfor. Tilbudsgiver har mulighed for at give tilbud på delundersøgelse 1, delundersøgelse 2 eller begge delundersøgelser.

Delundersøgelse 1 har et budget på 450.000 kr. ekskl. moms og delundersøgelse 2 har et budget på 350.000 kr. ekskl. moms. .

Frist for afgivelse af tilbud er den 25. september 2019 kl. 12.00.

Begge delrapporter skal senest afleveres til Færdselsstyrelsen den 2. december 2019 med henblik på præsentation heraf på et møde i Færdselsstyrelsen den 9. december 2019.

Opgaven skal være afsluttet senest den 20. december 2019 inklusive afrapportering og præsentation af rapport samt eventuelle afklaringer.
Annonceret11. september 2019 22:00:00 CEST
Deadline25. september 2019 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode71600000, 90721000
MyndighedstypeStat
Skønnet kontraktsum800 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterierOrdregiver vil vælge det mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra de følgende vægtede kriterier:

1) Tilrettelæggelse og gennemførelse af opgaven: 70 pct.
Ordregiver vil lægge vægt på følgende elementer:
• Tilbudsgivers forståelse for den stillede opgave
• Tilbudsgivers tilrettelæggelse af opgaven
• Tilbudsgivers valg og tilrettelæggelse af opgavedesign og metode, herunder hvordan relevante input og andet materiale tilvejebringes.
• Tidsplanen for gennemførelsen af opgaven.

2) Faglige kompetencer for det udførende konsulentteam: 30 pct.
Tilbudsgiver skal i tilbuddet kort fremhæve de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det konsulentteam, der skal stå for delundersøgelse 1 og delundersøgelse 2. Det tillægges betydning, at det team, der skal løse opgaven, har erfaring med løsning af lignende opgaver.

Det forventes, at konsulentteamet har kendskab til emissionsbegrænsende udstyr på lastbiler og mobilt remote sensing udstyr.

Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante fagligekvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning.
Udvælgelseskriterier

Kontaktperson

NavnRonnie Haugen
Telefon+45 41875514
E-mailroha@fstyr.dk

Ordregiver

NavnTrafikstyrelsen Public Transport Authority
AdresseCarsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
DK
Telefon+45 72218800
E-mailinfo@trafikstyrelsen.dk
WWWwww.trafikstyrelsen.dk

Send til en kollega

0.094