23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
02.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ykgkqzrdiw

Udbyder

Silkeborg Kommune

Nyt børnehus i Sejs-Svejbæk


Silkeborg Kommune

Opgavebeskrivelse Opgaven udbydes i begrænset udbud med forhandling i henhold til tilbudslovens afsnit 1 i bekendtgøres nr. 1564 af den 15. december 2015 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med henblik på udvælgelse og tildeling af totalentreprise. Totalentreprisekontrakten udbydes efter reglerne om udbud med forhandling, idet der dog alene forventes afholdt én forhandlingsrunde, og idet Bygherre forbeholder sig retten til at vælge ét af de indledende tilbud -uden afholdelse af forhandling.
Opgaven vedrører opførelse af nyt børnehus til ca. 140 børn i alderen 0-6 år i totalentreprise med et samlet areal på ca. 1.400 m2 bruttoareal for Silkeborg Kommune. Byggepladsen er beliggende på Tværdalsvej, 8600 Silkeborg, og projektet benævnes Nyt børnehus i Sejs-Svejbæk. Opgaven omfatter et fuldt færdigt bygningsanlæg inkl. udearealer, herunder alle nødvendige projekteringsydelser, fagtilsyn i henhold til ABR18 og YBL18 og løbende rådgivning i hele projektets forløb samt alle nødvendige arbejder og ydelser, herunder samtlige nye hovedforsyninger og hovedledninger, terrænreguleringer mv., materiale- og håndværkerudgifter, egen byggeledelse, myndighedsbehandling, forhåndsgodkendelse for fødevaremyndigheder, fundering, landinspektør, reproduktion, vejrligsforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, interimsforanstaltninger af enhver art, drift af byggeplads, udtørring, ibrugtagningstilladelse, byggesagsgebyr, alle former for tilslutningsafgifter og bidrag, herunder til el, vand, varme, kloak, antenne mv. samt alle i øvrigt nødvendige ydelser for den fuldstændige færdiggørelse af Totalentreprisen. Børnehuset skal forberedes til guldcertificeres efter DGNB standard. Totalentreprenøren faciliterer processen for certificering til DGNB Guld. Projektet udbydes i totalentreprisekonkurrence efter ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Tilbudsgivningen omfatter udarbejdelse af totalentreprisetilbud indenfor en maksimal budgetramme, der vil fremgå af udbudsmaterialet. Projektet forventes at have en ramme på ca. 26 mio. kr. ekskl. moms.
Annonceret 2. september 2019 15:00:00 CEST
Deadline 1. oktober 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 4
CPV kode 45000000
Myndighedstype Kommune
Skønnet kontraktsum 26 000 000,00

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1) Pris 30%
2) Kvalitet og løsning 50%
3) Styring - optimering og organisation 20%
Udvælgelseskriterier Ansøgningsmaterialet må maksimalt indeholde 40 A4 sider.
Udbyder ønsker sammensat et varieret ansøgerfelt og vil ved udvælgelsen – i ikke prioriterede rækkefølge – lægge vægt på dokumentation af ansøgerens økonomiske forhold og relevante erfaringer med såvel tilsvarende byggeopgaver.
Teamets referencer kan supplere hinanden såfremt der synliggøres hvilken rolle de har haft.
Ansøgere skal fremsende en ansøgning der redegør for ansøgers baggrund og motivation for at deltage som totalentreprenør i konkurrencen.
For opnåelse af prækvalifikation skal nedennævnte minimumskrav oplyses og opfyldes således:
1.1. Kortfattet firmabeskrivelse for totalentreprenøren og underrådgivere indeholdende oplysninger om:
- Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnummer og e-mailadresse.
- Kortfattet generel firmabeskrivelse, indeholdende blandt andet oplysning om ejerforhold.
- Navn på kontaktperson hos ansøger og dennes e-mailadresse.
Der ønskes en besvarelse på max 3 A4 sider.
1.2. Totalentreprenør og rådgiver skal vedlægge redegørelse for medarbejdere, hvoraf fremgår det gennemsnitlige antal medarbejdere fordelt på faggrupper pr. år for hvert af de seneste 3 år
Der ønskes en besvarelse på max 3 A4 sider.
1.3. Referencer må senest være afsluttet for 5 år siden regnet fra den 01.09.2019. Med afsluttet menes det tidspunkt, hvor bygherren har overtaget byggeriet.
Bygherre lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:
- Entreprenørkompetencer vedrørende opførelse af daginstitutioner eller sammenligneligt byggeri med en anlægssum mellem 10.000.000 – 60.000.000 DKK ekskl. moms
- Arkitektkompetencer vedrørende projektering af daginstitutioner
- Landskabsarkitektkompetencer vedrørende projektering af daginstitutioner
- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af daginstitutioner
- Referencer, som dokumenterer samarbejde mellem de oplyste entreprenørkompetencer, arkitektkompetencer og/eller ingeniørkompetencer og landskabsarkitektkompetencer.
- Referencer, som dokumenterer håndtering af bæredygtighed, DGNB certificering mv.
Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen oplyse/vedlægge de mest relevante referencer inden for hver af de 6 oplistede discipliner fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.
Der kan maksimalt henvises til 10 referencer i alt, uanset om ansøger er et konsortium, baserer sig på underleverandører/underrådgivere eller andet. Vedlægges mere end 10 referencer vil bygherre lade de første10 referencer indgå i bedømmelsen af ansøgningen. Er referencerne ikke oplyst/vedlagt i rækkefølge, vil det være de 10 nyeste (i tid), som bygherre vil lade indgå i bedømmelsen.
Referenceprojekter skal være fra totalentrepriser. Referencerne vurderes højest, hvis rådgivernes referenceprojekter også er fra totalentrepriser, hvor de har været rådgivere. Ansøgere, hvis referencer spreder sig over alle faggrupper (Læs: Entreprenør, Arkitekt, landskabsarkitekt og Ingeniør) vurderes højest.
Referenceoplysningerne bør omfatte:
(a) bygherrens navn og kontaktoplysninger,
(b) projektets etageareal,
(c) projektsum, samt
(d) hvilke ydelser (opgaver og roller), der er varetaget og honorarsummen (ekskl. moms) for disse ydelser.
Bygherre forbeholder sig retten til at kontakte rådgiveren og bygherren på de pågældende referencer.
Der ønskes en besvarelse på max 1 A4 side pr. reference.
1.4. Totalentreprenøren skal vedlægge ledelsespåtegnet eller revisorpåtegnet erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal fra de seneste 3 disponible regnskabsår, omfattende omsætning, resultat før skat og egenkapital. For nystartede virksomheder vedlægges nøgletal fra seneste disponible regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor. Bygherre forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.
Der ønskes en besvarelse på max 10 A4 sider.
1.5. Totalentreprenør skal fremvise dokumentation for relevant gældende erhvervsansvarsforsikring.
Der ønskes en besvarelse på max 1 A4 sider.
1.6. Totalentreprenør skal afleverer en rådighedserklæring fra rådgivere.
Der ønskes en besvarelse på max 3 A4 sider.

Kontaktperson

Navn Anders Vandborg
Telefon +45 91338754
E-mail andv@arkitema.dk

Ordregiver

Navn Silkeborg Kommune
Adresse Søvej 1
8600 Silkeborg
DK
Telefon +45 89701000
E-mail kommunen@silkeborg.dk
WWW http://www.silkeborgkommune.dk/

Modtager af tilbud

Navn Arkitema KS
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ykgkqzrdiw

 

Send til en kollega

0.172