23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 159-393021
Offentliggjort
20.08.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

ARGO I/S

Annullering af forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)


ARGO I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Ejvind Mortensen
Telefon: +45 46347528
E-mail: emn@argo.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108610225.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Annullering af forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) indsamlet i ARGOs 9 ejerkommuner.

For liste over ejerkommuner se https://argo.dk/om-os/organisation/

Mængden af KOD til forbehandling og bioforgasning forventes at udgøre ca. 20 000 tons KOD årligt.

Kontrakten er gældende i en periode på 4 år fra den 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Endvidere indgår en option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) indsamlet i ARGOs 9 ejerkommuner.

For liste over ejerkommuner se https://argo.dk/om-os/organisation/

Mængden af KOD til forbehandling og bioforgasning forventes at udgøre ca. 20 000 tons KOD årligt.

Kontrakten er gældende i en periode på 4 år fra den 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Endvidere indgår en option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Ydelsen omfatter modtagelse, forbehandling, bioforgasning af KOD fra ARGO samt oparbejdning af energi og restprodukter fra processen.

KOD er indsamlet i 2-kammerbeholdere ved den enkelte husstand (villa/parcelhuse) samt i minicontainere og nedgravede beholdere i etage- og rækkehusbebyggelser i ARGOs ejerkommuner.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive anmodning om prækvalifikation. Ordregiver prækvalificerer 6 tilbudsgivere, som kan afgive tilbud.

Ordregiver gør opmærksom på, at der under udbud med forhandling gennemføres forhandlinger med de prækvalificerede tilbudsgivere inden tildeling af Kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 65
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 120-294101
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2019

Send til en kollega

0.109