23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 159-392750
Offentliggjort
20.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/111818538.aspx

Udbyder

Argo I/S

Vindere

Valgt firma

(10.02.2020)
Gemidan A/S
Lufthavnsvej 5
9400 Nørresundby

Forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) - genudbud


Argo I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Ejvind Mortensen
Telefon: +45 46347528
E-mail: emn@argo.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111818538.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111818538.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111818538.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) - genudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) indsamlet i ARGOs 9 ejerkommuner.

For liste over ejerkommuner se https://argo.dk/om-os/organisation/

Mængden af KOD til forbehandling og bioforgasning forventes at udgøre ca. 20 000 tons KOD årligt.

Kontrakten er gældende i en periode på 4 år fra den 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Endvidere indgår en option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Tryk her https://permalink.mercell.com/111818538.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) indsamlet i ARGOs 9 ejerkommuner.

For liste over ejerkommuner se https://argo.dk/om-os/organisation/

Mængden af KOD til forbehandling og bioforgasning forventes at udgøre ca. 20 000 tons KOD årligt.

Kontrakten er gældende i en periode på 4 år fra den 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Endvidere indgår en option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Ydelsen omfatter modtagelse, forbehandling, bioforgasning af KOD fra ARGO samt oparbejdning af energi og restprodukter fra processen.

KOD er indsamlet i 2-kammerbeholdere ved den enkelte husstand (villa/parcelhuse) samt i minicontainere og nedgravede beholdere i etage- og rækkehusbebyggelser i ARGOs ejerkommuner.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive anmodning om prækvalifikation. Ordregiver prækvalificerer 6 tilbudsgivere, som kan afgive tilbud.

Ordregiver gør opmærksom på, at der under udbud med forhandling gennemføres forhandlinger med de prækvalificerede tilbudsgivere inden tildeling af Kontrakten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Op til 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 6 ansøgere, som Ordregiver vurdere er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering hvilke ansøgere, som har indsendt af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave.

I forbindelse med ansøgernes egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på sammenlignelig erfaring med forbehandling og bioforgasning af kommunalt indsamlet organisk dagrenovation, i et omfang, der er sammenlignelig med den udbudte kontrakt for ARGO.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Ansøger skal angive egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Ansøger skal oplyse om erhvervsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Finansielle nøgletal - egenkapital de seneste 3 regnskabsår:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive egenkapitalen for de tilgængelige disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgning;

2) Erhvervsforsikring:

Det er et mindstekrav, at ansøger har en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK i dækningsomfang pr. skade pr. år. Såfremt ansøgeren støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgning.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Ansøger skal oplyse maksimalt 5 referencer vedrørende forbehandling og bioforgasning af organisk affald som er udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år;

2) Ansøger skal erklære at råde over anlæg til at behandle (modtage, forbehandler og bioforgasse) madaffald fra husholdninger, eller tisvarende;

3) Ansøger skal erklære at have kompetencen til at drive det pågældende anlæg;

4) Ansøger skal angive de kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsessystemer, der anvendes i forbindelse med udførelse af kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Referencerne skal indeholde en beskrivelse af leverancens genstand, den samlede kontraktværdi og startdato og slutdato og navnet på den offentlige eller private modtager. Noter tillige en kontaktperson fra referencen, som Ordregiver har mulighed for at rette henvendelse til. For hver reference

Noteres endvidere følgende oplysninger vedr. produktionen; gennemsnitlig metangasproduktion i forhold til metangaspotentialet i kontraktperioden og gennemsnitlig målt metantab fra bioforgasning i kontraktperioden (målt som procent af metangasproduktion).

Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

Såfremt ansøgeren støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette

Mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgning;

2) Det er et mindstekrav, at ansøger erklære at råde over et anlæg baseret på afprøvet teknologi, som over mindst 1 år med kontinuerlig drift, har kunnet behandle (modtage, forbehandle og bioforgasse) madaffald fra husholdninger, eller tilsvarende affald, svarende til minimum 25 000 tons årligt;

3) Det er et mindstekrav, at ansøger erklære at have kompetencen til at drive det pågældende anlæg enten gennem egen driftserfaring på minimum et år, eller gennem trænings- og supportaftaler med leverandør/anlæg med minimum 3 års driftserfaring.

Såfremt ansøgeren støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af disse mindstekrav, f.eks. i relation til bioforgasning, skal der vedlægges støtteerklæring og en særskilt ESPD for den støttende enhed ved ansøgning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2019

Send til en kollega

0.125