23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-389838
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forebyggende foranstaltninger på 101. Kastellet


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Projektleder, Martin Rosquist
Telefon: +45 72813114
E-mail: fes-pso12@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forebyggende foranstaltninger på 101. Kastellet

Sagsnr.: 2018/006008
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder et skybrudssikringsprojekt indeholdende bl.a. kloakudskiftning og klimasikring på etablissement 101. Kastellet. Kastellet er fredet fortidsminde og bygningerne er omfattet af bygningsfredning.

Udførelsesfasen forventes at starte op ultimo 2019 med aflevering ca. 2 år efter opstart. Projektet udbydes i en hovedentreprise omfattende de oplistede arbejder under pkt. II.2.4. Enkelte udskiftningsarbejder i bygninger udføres af anden entreprenør end hovedentreprenøren, hvilket vil kræve løbende koordinering.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudsloven afsnit II, idet der er særligt fokus på kvaliteten i opgaveløsningen i henhold til arbejdernes kompleksitet, hvorfor der ønskes en optimal løsning i såvel teknisk som økonomisk henseende.

Projektets udførelse er betinget af, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opnår samtlige godkendelser og tilladelser, der måtte være nødvendige for arbejdernes udførelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 95 690 382.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45232000
45232100
45232140
45232151
45232410
45232424
45232440
45232450
45232452
45232453
45232454
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Kastellet

DK-2100 København Ø

Danmark

Matrikel 66A

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det udbudte projekt indeholder fornyelse af afløbssystemet i Kastellet, etablering af underjordisk forsinkelsesbassin under kirkepladsen øst, ombygning af eksisterende pumpestation til forsinkelsesbassin samt etablering af ny underjordisk pumpestation nordøst for Kommandantgården med styret underboring til Københavns Havn for 3 stk. trykledninger med udløbsbygværker i havbunden for afledning af regnvand i forbindelse med skybrud. Herudover indeholder projektet opstilling af nødstrømsgenerator til pumper i pumpestationen inkl. opførelse af en bygning omkring generatoren.

Projektet medfører grave-, jord- og ledningsarbejder samt omlægning af belægninger i hele Kastellet, og der forekommer desuden partielle udskiftninger på tagnedløb. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at Kastellet og de omkringliggende arealer er fredet fortidsminde med bygningsfredede bygninger. Projektet indeholder endvidere omfattende bortkørsel af sediment, jord og grus samt tilkørsel af erstatningsmaterialer.

Foruden ovenstående forebyggende foranstaltninger vedrører projektet udskiftning og fornyelse af vandledninger og interne fjernvarmerør i terræn. Stikledninger til Kastellets bygninger fornys frem mod og igennem fundamenter. Der udføres indvendige udskiftninger af stik i et antal bygninger, herunder nødvendige indvendige opgravnings- og tilfyldningsarbejder, støbearbejder og mindre murer- og malerarbejder. I forbindelse med arbejdet påregnes endvidere mindre følgearbejder på fundamenter. Enkelte indvendige arbejder vedr. installationer, herunder arbejder på vægge og gulve, udføres af anden entreprenør, hvorfor der skal påregnes koordinering i forbindelse hermed.

For at sikre optimal udnyttelse af synergier ved at udføre såvel forebyggende foranstaltninger som udskiftning af vandledninger og fjernvarmerør, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse valgt ikke at opdele de 2 arbejder i delkontrakter, men i stedet valgt at udbyde projektet som én samlet hovedentreprise grundet projektets kompleksitet samt af økonomiske hensyn.

Kastelskirken samt de på Kastellet beliggende arbejdspladser vil være i fuld funktion under udførelsesperioden, ligesom der løbende afvikles arrangementer og ceremonier i forbindelse med mærkedage og officielle besøg.

Der skal påregnes byggepladsfaciliteter nord for Kastellet ved Norgesbroen samt på selve Kastellets område. Der vil være byggeplads til søs ved Langeliniebugten, hvor udløbsbygværker for trykledningerne placeres, og byggeplads på Prøvestenen Syd for rørsvejsearbejder og betonstøbninger samt udskibning heraf.

Projektet omfatter følgende arbejder:

— Byggepladsarbejder,

— Jordarbejde,

— Jordarbejde for ledninger,

— Betonarbejde,

— Tømrerarbejde,

— Blikkenslagerarbejde,

— VVS-arbejde,

— Afløb i jord,

— El-arbejde,

— Bygningsautomation,

— Befæstelser,

— Beplantning.

Projektets udførelse er opdelt i 6 zoner af forskellig varighed og med overlappende udførelsesperiode. Det er medhørende til hovedentreprisen at planlægge arbejdet i zonerne, herunder planlægning af arbejde i zoneunderopdelinger, der sikrer, at Kastellets bygninger kan anvendes i hele udførelsesperioden. Ligeledes er det medhørende til hovedentreprisen at forestå trafikplanlægningen ved bl.a. skiltning og afspærring samt omledning af kørende og gående trafik i hele udførelsesperioden kombineret med egen entreprenørkørsel.

Hovedentreprenøren skal i udførelsesperioden deltage løbende i kommunikation med interessenterne i Kastellet, såsom Kommandantskabet, Driftsorganisationen, Kastelskirken og de på Kastellet beliggende arbejdspladser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Risikohåndtering / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til tilbudslisten for oplistning af optioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 051-116529
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: E1011/2019
Betegnelse:

Forebyggende foranstaltninger på 101. Kastellet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Arkil A/S
15070544
Geminivej 5-7
Greve
2670
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 95 690 382.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link. For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes fremsendt via spørgefunktionen på iBinder senest tirsdag den 26.3.2019. Spørgsmålene vil blive besvaret senest 6 dage inden ansøgningsfristen. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvises til ordregivers vejledning til ESPD.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. For så vidt angår referencer, jf. punkt III.1.3), skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge attester for tilfredsstillende udførelse og resultat, jf. udbudsloven § 155, nr. 1. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil.

Der gøres opmærksom på, at der for de prækvalificerede tilbudsgivere vil være mulighed for at deltage i besigtigelse af Kastellet, 2100 København Ø, onsdag den 8.5.2019 kl. 10:00. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest 3 dage inden besigtigelsen tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere hos den i pkt. I.1) angivne kontaktperson. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2019

Send til en kollega

0.109