23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-388260
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.09.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning

Opdateringer

Annullering
(21.08.2019)

Ordregiver er blevet opmærksom på, at de økonomiske mindstekrav ved en fejl var blevet fastsat for højt. Ordregiver vil annullere udbuddet og genudbyde med lavere økonomiske mindstekrav.

Totalrådgivning til Børkop Plejecenter


Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning
29189900
Kirketorvet 22
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Ketty Christiansen
E-mail: ketch@vejle.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=djsldcatxz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning til Børkop Plejecenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven vedrører totalrådgivning til udførelse af et nyt plejecenter i Børkop.

Opgaven er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og afkrydsningsskema for YBL 18.

Entreprisen forventes at skulle udføres i hovedentreprise efter AB 18. Udbuddet indeholder en option på, at Vejle Kommune i stedet kan vælge udførelse i fagentrepriser efter AB 18.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
71210000
71220000
71310000
71320000
71520000
71530000
71540000
71247000
71248000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Skikballevej

Gauerslund

7080 Børkop

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven er nærmere beskrevet i Byggeprogrammet og Ydelsesbeskrivelsen samt det øvrige udbudsmateriale.

Vejle Kommune skal opføre et nyt plejecenter i Børkop, som skal stå færdigt primo 2023. Plejecentret skal indeholde 79 boliger, som skal opdeles i mindre enheder og herudover fællesarealer, servicearealer og udearealer.

Det fremgår af Idéoplægget, at det nye plejecenter skal dække behovet for nye og tidssvarende boliger for ældre med behov for døgnstøtte. Der er tale om nye og anderledes plejeboliger, der indgår naturligt i lokalsamfundet, og som understøtter forskellighed og samskabelse.

Det fremgår også af idéoplægget, at byggeriet skal leve op til den nyeste viden om, hvordan den ældre befolkning, som har behov for plejebolig, får mulighed for den bedst mulige livskvalitet. Byggeriet skal understøtte den rehabiliterende tankegang, som tager afsæt i borgerens egne ressourcer.

Ambitionen er, at der skal stå et kvalificeret botilbud klar, når borgeren ikke længere har mulighed for at blive i eget hjem. Det gælder både indretning, faciliteter, faglige kompetencer og hjælpemidler.

Det er væsentligt for Vejle Kommune, at rådgiver tænker fleksibilitet ind i byggeriet. Med fleksibilitet menes overordnet, at byggeriet falder godt ind i omgivelserne, og at både faciliteter og udearealer kan bruges hensigtsmæssigt og varieret af både beboere, personale og lokalsamfund.

Med fleksibilitet menes desuden, at selve byggeriets enheder i fysisk forstand let kan anvendes og ændres til forskellige formål og behov. Her tænkes der både i boligarealer, fællesarealer og servicearealer.

Konkret i forhold til selve boligen forstås fleksibilitet således, at boligens rum og funktioner skal kunne ændres efter borgerens behov og formåen. F.eks. skal rummene kunne gøres større eller mindre alt efter, hvilket pladsbehov beboeren har.

Der må også gerne tænkes kreative løsninger ift. hvordan bade- og toiletrum integreres i lejligheden. Ikke alle borgere har brug for store baderum med pladskrævende vendearealer m.v. Bygherren efterlyser kreative forslag til, hvordan de 75 m2, som boligen maksimalt må være, kan indrettes fleksibelt, således at rum- og funktionsopdeling kan tilpasses beboerens aktuelle behov. Der må gerne tænkes i flytbare vægge – uden at disse har midlertidig karakter, deling af badefaciliteter mellem flere boliger etc.

Ift. selve boligen må der også gerne tænkes i alternative boformer for nogle af boligerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Vejle Kommune modtager mere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Vejle Kommune udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Vejle Kommune lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave.

Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel projektering som udførelse) af punkterne nævnt ovenfor i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 4.3.

Herudover vil det desuden blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, hvis referencerne også dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel projektering som udførelse) af følgende:

(a) Projektering af offentligt støttede plejeboliger inkl. servicearealer,

(b) Projektering og styring af projekter udført i hovedentreprise,

(c) Rådgivning af projekter med fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål,

(d) Projektering af boliger med fokus på integration mellem boliger og fællesarealer, herunder udearealer som inviterer til samvær og diverse aktiviteter,

(e) Totalrådgivning udført for eller i samarbejde med kommunale bygherrer.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Følgende af rådgiverens ydelser udbydes som optioner:

- Ændring af udførelsesform/entrepriseform fra hovedentreprise til fagentrepriser,

- Byggeledelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert af de seneste 2 regnskabsår:

(a) Nettoomsætning på minimum 30 000 000 DKK,

(b) Egenkapital på minimum 10 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning af følgende:

(a) mindst 1 reference til dokumentation af, at ansøgeren varetaget rollen som totalrådgiver på opførelse af byggeri af boliger i hovedentreprise med en værdi af mindst 50 000 000 DKK, og

(b) mindst 1 reference til dokumentation af, at ansøgeren har erfaring med projektering af plejeboliger.

Ansøgeren kan højst oplyse 2 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte et eller flere af ovenstående forhold, men alle forhold skal være dækket via de 2 referencer.

Hvis ansøgeren oplyser flere end 2 referencer, vil Vejle Kommune alene se på de 2 første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekrav til teknisk formåen er opfyldt. Ansøgeren opfordres til tydeligt at angive, hvilke af de ovenstående punkter, som den enkelte reference omfatter. Referencer til dokumentation af opfyldelse af mindstekrav skal være afsluttede, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.1.3.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/10/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2019

Send til en kollega

0.093