23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-386584
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
13.09.2019 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/108622428.aspx

Udbyder

Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(17.12.2019)
Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS
Flovtvej 42
6100 Haderslev

Mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen for Provas, Haderslev Forsyningsservice A/S (prækvalifikation)


Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S
32767966
Fjordagervej 32
Haderslev
6100
Danmark
Kontaktperson: Malene Loff Skræ
E-mail: mls@samaqua.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108622428.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/108622428.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/108622428.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen for Provas, Haderslev Forsyningsservice A/S (prækvalifikation)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232411
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S udbyder en aktiv- og en hvilende rammeaftale som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation.

Rammeaftalerne udbydes jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015 med efterfølgende ændringer.

Rammeaftalerne indeholder følgende arbejder:

- A1 - Større anlæg,

- A2 - Reparationer og mindre arbejder,

- A3 - Akutte skader.

Tryk her https://permalink.mercell.com/108622428.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232130
45232150
45232151
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Haderslev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne under A1 og A2 er ikke forpligtende for bygherre (ikke eksklusiv rammeaftale) og skal ses som et stående tilbud fra entreprenøren, som bygherren kan anvende efter behov.

Arbejderne under A3 er derimod forpligtende og er eksklusiv.

Rammeaftalerne indgås for en periode på 4 år og der er ikke mulighed for forlængelse herefter.

Kaskademodel:

Den samlede aftale udbydes med en kaskademodel og der vil derfor blive tegnet en aktiv rammeaftale med den vindende tilbudsgiver samt en hvilende rammeaftale med den tilbudsgiver der har afgivet det næstbedste tilbud.

Entreprenøren med den aktive rammeaftale, skal levere samtlige arbejder under A1, A2 og A3.

Med en kaskademodel betyder det, at hvis der er hindringer som gør at den vindende entreprenør ikke kan levere enkelte arbejder under A1 eller A2, jf. 1.1.1, kan ordregiver efter nærmere beskrevne forudsætninger, anvende den entreprenør som har fået tildelt en hvilende kontrakt.

Kaskademodellen betyder desuden, at hvis kontrakten mellem den vindende entreprenør og bygherre helt bliver opsagt i rammeaftalens løbetid, evt. på grund af mislighold, da vil entreprenøren med en hvilende kontrakt kunne fortsætte rammeaftalen i den resterende kontraktperiode, uden at kontrakten skal i udbud.

Entreprenøren med en hvilende rammeaftale, skal derfor stå til rådighed for det tilfælde at entreprenøren med en aktive rammeaftale ikke kan levere arbejder under A1 og A2 og i stedet selv levere arbejdet. Bliver den aktive aftale opsagt, skal entreprenøren med den hvilende rammeaftale med rimeligt varsel overtage arbejder under A1, A2 og A3 og bliver herefter den entreprenør der har den aktive rammeaftale.

Hvornår er der "hindringer" som gør, at arbejder går til entreprenøren med en hvilende kontrakt. Der kan være tale om "hindringer":

— Hvis entreprenøren med den aktive rammeaftale, ikke kan udføre opgaven inden for det af bygherre fastsatte tidspunkt,

— Hvis entreprenøren med den aktive rammeaftale afslår at udføre arbejder under A1 og A2.

— Såfremt der måtte opstå situationer som gør, at entreprenøren med den aktive rammeaftale generelt ikke har mulighed for at udføre opgaven, herunder ikke har maskinel til rådighed for opgaven, selv afslår at udføre opgaven ol. Bliver flere end 3 opgaver inden for en løbende periode på 3 måneder, overdraget til entreprenøren med en hvilende kontrakt, kan bygherren opsige den aktive rammeaftale med begrundelse om mislighold og overdrage hele aftalen til den hvilende tilbudsgiver.

Den vindende tilbudsgiver kan ikke afslå at udføre A3 arbejder og skulle entreprenøren med den aktive rammeaftale ikke kunne opfylde rammeaftalen, herunder særligt overholde betingelserne for arbejder udført under A3 og udrykningstiderne heri, kan opgaven gå til entreprenøren med en hvilende rammeaftale eller 3. mand efter eget valg. I denne situation er den entreprenør, der har den aktive aftale, forpligtet til at betale såvel en evt. merudgift for bygherre som bod, jf. Rammeaftalens bestemmelser i § 5.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/01/2020
Slut: 14/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere som opfylder samtlige krav til tilbudsgivers egnethed, vil bygherre udvælge maksimalt 5 ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af bygherres vurdering af de oplysninger som ansøgeren fremsender jf. den tekniske og faglige formåen, og der vil ske en vurdering efter hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer. Til brug for evalueringen anvendes bilag 3, fanebladet vedr. ansøgning om prækval, hvor kriterierne for bedømmelsen fremgår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af seneste 3 regnskabsår.

Ansøger skal erklære at der senest ved rammeaftalens ikrafttrædelse kan fremlægges en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år.

Ansøger skal erklære, at man er indforstået med at man har mulighed for at stille en garanti hvis han få tilbudt en kontrakt.

Det er et mindstekrav, at når ordregiver anmoder om dokumentation for egnethed, herunder serviceattest, at tilbudsgiver skal vedlægge en forhåndstilkendegivelse fra et penge- eller kautionsforsikringsinstitut om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse (garantierklæring) på 400 000 DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— En egenkapital på minimum 1 000 000 DKK ved udgangen af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— En samlet omsætning på minimum 10 000 000 DKK pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— At der kan fremlægges en erklæring på at der senest pr. rammeaftalens ikrafttrædelse kan fremlægges en produkt- og erhvervsansvarsforsikring på minimum 5 000 000 DKK pr. år,

— At ansøger kan fremlægge præstere en garantierklæring senest samtidig med kontraktunderskrift og at garantien på 400 000 DKK udstedes senest 10 hverdage efter at betinget rammeaftale er underskrevet af ordregiver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Som bevis for ansøgers tekniske og faglige formåen skal følgende oplysninger angives i Mercell:

— Referencer for tilsvarende arbejder udført de seneste 3 år,

— Erfaring med lodsejerkontakt,

— Erfaring med vagtordning.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på at ovenstående punkter vil blive lagt til grund for vurderingen i forbindelse med udvælgelsen af ansøgerne i prækvalifikationsfasen, jf. afsnit 2.2 Udvælgelse blandt ansøgerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført entreprenørarbejder som er sammenlignelige med de entreprenørarbejder, som vil være forbundet med etablering af mindre kloak- eller vandforsyningsinstallationer.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontrakt til referencepersonerne for at få bekræftet rigtigheden af den angivne reference.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/09/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2019

Send til en kollega

0.079