23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-381231
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.09.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Lejerbo, Rødovre, afd. 056-0 Tjørneparken

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(20.12.2019)
Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
2900 Glostrup

Hovedentrepriseaftale til boligselskabet Lejerbos afdeling 056-0 Tjørneparken, beliggende Hvidsværmervej og Rådmand Billes Vej, 2610 Rødovre


Lejerbo, Rødovre, afd. 056-0 Tjørneparken

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo, Rødovre, afd. 056-0 Tjørneparken
Gl. Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Brian Hartmann Nielsen
E-mail: bhn@lejerbo.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lejerbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentrepriseaftale til boligselskabet Lejerbos afdeling 056-0 Tjørneparken, beliggende Hvidsværmervej og Rådmand Billes Vej, 2610 Rødovre

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører indgåelse af en hovedentrepriseaftale til boligselskabet Lejerbos afdeling 056-0 Tjørneparken, beliggende Hvidsværmervej og Rådmand Billes Vej, 2610 Rødovre.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/ under udbudsnummeret TN947971A.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens §§ 61-66.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 290 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45210000
45300000
45400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Hvidsværmervej og Rådmand Billes Vej, 2610 Rødovre.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud vedrører indgåelse af en hovedentrepriseaftale til boligselskabet Lejerbos afdeling 056-0 Tjørneparken, beliggende Hvidsværmervej og Rådmand Billes Vej, 2610 Rødovre.

Bebyggelsen Tjørneparken er opført i 1957-59 som rækkehusbebyggelse med tre forskellige boligtyper:

- Boligtype 1A, rækkehus i 2 plan, rød teglstensfacade,

- Boligtype 2A, rækkehus i 1 plan, gul teglstensfacader,

- Boligtype 2B rækkehus i 1 plan, gul teglstensfacader.

Bebyggelsen omfatter i alt 198 boliger, fordelt på 3 & 4 rum.

Der er generelt tale om boliger med mange små rum, og der er problemer med indeklima og skimmelsvamp. Helhedsplanen omfatter en renovering samt om- og tilbygning, så de boligmæssige kvaliteter øges med flere og bedre boligkvadratmeter, og så boligerne fremstår som moderne familieboliger.

Den udbudte opgave omfatter udskiftning af terrændæk, nye gulve med gulvvarme på alle etager med undtagelser af 3 værelser i bolig type 1A, efterisolering af gavle, udskiftning af visse vinduer og døre samt etablering af omfangsdræn.

Havestuer skal tilbygges i de røde rækkehuse, og alle baderum skal totalrenoveres. 23 gavlboliger skal ombygges til etageboliger. Der skal desuden ske totalrenovering af af-løbs- og brugsvandsanlæg samt etablering af mekanisk balanceret ventilation i samtlige boliger. Derudover udskiftes køkkener i samtlige boliger.

I forbindelse med udførelse af arbejderne skal der udføres sanering for miljøfarlige stoffer som bly, asbest samt skimmelsvamp.

Beboerne vil være genhuset, og boligerne vil stå tomme etapevis under renoveringen. Levering, opstilling og drift af genhusningspavilloner i bebyggelsen under udførelsen og efterfølgende reetablering er en del af entreprisen.

Arbejdet er opdelt i 8 etaper.

Arbejdet er beskrevet nærmere i byggesags- og arbejdsbeskrivelser mv.

Ud over ovenstående opgaver indeholder udbuddet forskellige optioner samt beboer tilkøb, jf. pkt. II.2.11).

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 290 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Lejerbo modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil Lejerbo begrænse antallet af ansøgere til 4.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Lejerbo lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt II.1.4) og II.2.4). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

Ved vurderingen vil Lejerbo lægge vægt på:

(a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af opgaver med renovering af boliger i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør,

(b) I hvor høj grad referencerne vedrører boliger i 2 plan, hvor boligarealet udvides i stueplan,

(c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udskiftning af terrændæk,

(d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med miljøsanering.

Kriterierne a) - d) vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Ved referencer på igangværende opgaver vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der indgår følgende optioner:

- Påbygget fast gipsloft på eksisterende lofter,

- Trægulv på nyt støbt undergulv med gulvvarme 1A, rum 1A-N-1-07, 1A-N-1-08, 1A-N-1-09, inkl. nedrivning/bortfjernelse af eksisterende trægulv,

- Slut malingbehandling af gerigter, eftermontage af vinduer og døre,

- Pladedør 8M - 1 salen boligtype 1A,

- Varmeinstallationer gulvvarme på 1. salen boligetype 1A,

- De- og genmontage af gelænder på trappe, boligtype 1A.

Der indgår følgende beboer tilkøb:

- Installationer til toilet i stuen, boligtype 1A,

- Toiletdør, boligtype 1A,

- Småsanitet til toilet, boligtype 1A,

- Køkkenø,

- Sokkelskuffe moduler.

Omfanget af de enkelte optioner og beboer tilkøb er nærmere beskrevet i byggesags- og arbejdsbeskrivelser mv.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af kontrakten vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration samt eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) angive følgende oplysninger:

— Ansøgers nettoomsætning for det seneste regnskabsår, for så vidt som denne oplysning foreligger,

— Ansøgeres egenkapital for det seneste regnskabsår, for så vidt som denne oplysning foreligger,

— Ansøgers soliditetsagrad for det seneste regnskabsår, for så vidt som denne oplysning foreligger.

Ansøger skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er gjort tilgængelig på Rip.software.dk

Ansøger skal på Lejerbos anmodning fremlægge følgende dokumentation:

- Årsregnskaber eller revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning, egenkapital, soliditetsgrad samt likviditetsgrad, jf, nedennævnte mindstekrav. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under aftalen, er det et krav, at ansøgeren opfylder følgende 3 krav:

(a) Ansøgerens nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 200 000 000 DKK,

(b) Ansøgerens egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 50 000 000 DKK,

(c) Ansøgerens soliditetsgrad for det seneste regnskabsår skal være mindst 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4) udført inden for de seneste 5 (fem) år beregnet fra ansøgningsfristen, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden.

Ansøgeren kan højst oplyse 7 referencer. Hvis ansøgeren oplyser mere end 7 referencer, vil Lejerbo kun tage de første 7 referencer på listen i betragtning. Referencer derudover vil ikke indgå i vurderingen.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil blive vurderet negativt):

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet;

3) Entrepriseform;

4) Entreprisesum (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, skal entreprisesummen angives for den del af bebyggelsen, der er boliger. Hvis entreprisesummen for boligbebyggelsen ikke har været opgjort særskilt, må ansøger anslå den ud fra sit bedste skøn);

5) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt, herunder det samlede projekts fysiske udformning i form af højde (antal etageplaner) og bruttokvadratmeter (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, angives bruttokvadratmeter tillige for den del af bebyggelsen, der er boliger);

6) Bebyggelsens art i form af f.eks. erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, ungdoms-boliger, plejeboliger, familieboliger eller en kombination af disse;

7) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet.

Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 2 A4-sider. Hvis referencen fylder mere end 2 A4-sider, vil Lejerbo alene se på de første 2 sider.

Lejerbo forbeholder sig ret til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer for at verificere de angivne oplysninger, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ansøger skal være opmærksom på, at aftalen er betinget af, at Lejerbo opnår skema-B godkendelse. Derudover stiller Lejerbo krav om sikkerhedsstillelse. Endvidere stiller Lejerbo en række sociale og etiske krav, herunder arbejdstagerrettigheder og lærlingevilkår. Kravene fremgår af hovedentrepriseaftalen samt dens bilag.

Endeligt skal det bemærkes, at såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), stilles der krav om, at deltagerne påtager sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Lejerbo har forberedt og uploadet et elektronisk EPSD på den anvendte udbudsplatform, jf. pkt I.3), som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en af de i ESPD'en anførte udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at Lejerbo har valgt at bringe de frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7 i anvendelse ved dette udbud.

Rip-software.dk besvarer spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet via e-mail: support@rib-software.dk eller telefon på +45 3125 1741.

Lejerbo vil i forbindelse med meddelelsen om prækvalifikation anmode de prækvalificerede tilbudsgivere om at fremsende dokumentation for oplysningerne afgivet i eESPD, jf. udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2. Lejerbo vil fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Som bevis for, at ansøger eller støttende tredjepersoner, som ansøger baserer sig på, jf. § 135, stk. 2, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal der afleveres følgende dokumentation:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøger ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1;

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske ansøgere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori ansøger er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra ansøgningsfristen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager: Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen);

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1 anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2019

Send til en kollega

0.095