23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 154-380272
Offentliggjort
12.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/link/hyldespjaeldet

Udbyder

Vridsløselille Andelsboligforening afd. 60, Hyldespjældet v. Vridsløselille Andelsboligforening

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Hyldespjældet


Vridsløselille Andelsboligforening afd. 60, Hyldespjældet v. Vridsløselille Andelsboligforening

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 60, Hyldespjældet v. Vridsløselille Andelsboligforening
65167328
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Kristian Overby
Telefon: +45 60352618
E-mail: kro@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/hyldespjaeldet
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://portal.iprojekt.dk/link/hyldespjaeldet
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Hyldespjældet

 

Sagsnr.: 9616008
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver udbyder totalrådgivningen for udførelse af helhedsplan samt supplerende tiltag for afdelingen Hyldespjældet. Udbuddet udføres som udbud med forhandling. Afdelingen Hyldespjældet er en ikonisk tæt-lav bebyggelse opført i 1970´erne og består i dag af 383 lejeboliger med et samlet boligareal på 26 979 m2 fordelt på afdelingens ca. 100 000 m2 store grundareal. Udover lejeboliger omfatter afdelingen ligeledes fællesarealer og bygninger, der anvendes i forbindelse med beboernes mange sociale aktiviteter og foreningsaktiviteter.

Bygningerne er i opført i varierende højde i op til 3 etager og opført i røde og blå betonelementer med flade tagpaptag, tagterrasser og karakteristisk malede trævinduer- og døre.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71311100
71321100
71410000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Storetorv 39

2620 Albertslund

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vridsløselille Andelsboligforening ved BO-VEST udbyder totalrådgivningen for udførelse af helhedsplan samt supplerende tiltag for afdelingen Hyldespjældet.Totalrådgiverkontrakten udbydes iht. udbudsformen udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 61-66.

Udbuddet omfatter udbedring af en lang række disse byggetekniske forhold på eksempelvis tage, betonfacader, vinduer, døre, træfacader, betontrapper, mv. Herudover skal der udføres ideoplæg til supplerende tiltag til helhedsplanen samt udarbejdes ansøgning til et energidemonstrationsprojekt, med eventuel efterfølgende udførelse.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse heraf.

Det er bygherrens vision at Hyldespjældet fortsat skal være en attraktiv bebyggelse kendt for dens velfungerende sociale liv og arkitektoniske særpræg. Der ønskes en miljømæssig mere bæredygtig bebyggelse med en højere isoleringsevne, færre kuldebroer og et forbedret indeklima. Beboerne skal i højere grad opleve, at deres bolig har et godt indeklima og at det skal være væsentligt lettere og med et mindre energiforbrug at varme boligen op.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: CV og projektorganisation / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt mere end 4 ansøger om prækvalifikation vil udvælgelse blandt flere egnede ansøgere ske på baggrund af Ordregivers helhedsvurdering af ansøgernes faglige og tekniske formåen.

De 4 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor udførelsen af tilsvarende projekter, vil således blive prækvalificeret. Vurderingen vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD.

Ved ansøgers "relevante referencer" forstås af Ordregiver referencer, der er sammenlignelige med udbudte opgave i art, omfang og hovedydelser (projektering, byggeledelse og tilsyn) og som omfatter renovering af boliger i en almenboligorganisation samt beboerinddragelse.

Ved vurdering lægger Ordregiver positiv vægt på at ansøgeren kan dokumentere, at ansøger har erfaringer som totalrådgiver under både projektering og udførelse, at ansøger kan dokumentere erfaring med inddragelse af beboere under projekteringen, samt et byggeri i drift. Endvidere vægter ordregiver det positivt, at ansøger kan dokumentere erfaring med støttede helhedsplaner under landsbyggefonden.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Projektering og opførelse af nye skure estineret til 8 000 000 DKK ekskl. moms i håndværkerudgifter.

Projektering og opførelse af Ny materialegård estimeret til 6 700 000 DKK ekskl. moms i håndværkerudgifter.

Ombygning af lægepraksis estimeret til 1 100 000 DKK ekskl. moms i håndværkerudgifter.

Hertil vil der på baggrund af et energidemonstrationsprojekt være estimeret 8 000 000 DKK til håndværkerudgifter forbundet hermed.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøger skal ved udfyldelsen af eESPD-dokumentets del II tilkendegive:

i) at ansøgere ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136 og følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven: § 137 stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 6.

II) at ansøger opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes oplyse årlig omsætningen, i hvert af de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af eESPD, Del IV, afsnit B. Såfremt ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på andre virksomheders (fx moderselskabers, andre koncernselskabers eller underrådgivers) formåen, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for ansøger. Hvis der ansøges som en sammenslutning (fx konsortium) skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor Ordregiver, og der skal i dokumentet være udpeget en fælles befuldmægtiget. Erklæringen skal være udstedt specifikt til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers omsætning i hvert af de sidste 3 afsluttede regnskabsår har været minimum 15 000 000 DKK

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes vedlægge maksimalt 5 referencer, der er udført (afsluttet) indenfor de seneste 5 år regnet fra datoen for anmodning om prækvalifikation. Vær opmærksom på, at eESPD'en angiver 3 år, men det af Ordregiver vurderes hensigtsmæssigt at udvide til 5 år af hensyn til konkurrencen. Hver reference må hver for sig maksimalt fylde 2 A4-sider inkl. fotomateriale.

Såfremt ansøger fremsender mere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer af hver 2 A4-sider, som Ordregiver vurderer. Ordregiver vurderer alene referencer, der er anført i eESPD.

Udvælgelseskriterier vedrørende ansøgeren bør indeholde:

- Typen af byggeri, f.eks. beboelse, privat, offentligt m.v.,

- Beskrivelse af ansøgers ydelse og ansvar,

- Beskrivelse af entrepriseform, total-, hoved-, fag,- eller storentreprise,

- Beskrivelse af eventuelle erfaringer med beboerhåndtering/beboerinddragelse,

- Dato for aflevering,

- Entreprisesum ekskl. moms,

- Kundens/bygherrens navn.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimun have én udført (afsluttet) reference med en entreprisesum på ikke mindre end 100 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagt kontraktudkast. Endvidere henvises der til bilag AA vedrørende arbejdsmiljø, bilag 4 vedrørende tillægsydelser og bilag 13 vedrørende arbejdskraft.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vedrørende pkt. II.1.6 gøres der opmærksom på, at kontrakten ikke opdeles i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt af hensyn til opgavens karakter, løsning og økonomi.

EESPD til udfyldelse er tilgængelig online sammen med det øvrige udbudsmateriale. eESPD-dokumentet udfyldes online, som en del af den samlede prækvalifikationsansøgning. Det er ikke et krav, at ansøgeren underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium eller sammenslutning, eller hvis ansøger baserer sig på andre enheder skal samtlige deltagere i konsotiet/sammenslutningen eller enheder ansøger baserer sig på samt ansøgeren selv, aflevere udfyldt eESPD-dokument. Ansøgere, der er i tvivl om krav til eESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til Ordregiver herom.

Vejledningerne er til rådighed på www.bedreudbud.dk

EESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal uploades via spørgsmål/svarmodulet i iProjekt. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form i et rettelsesblad på iProjekt. Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal være uploadet senest den 30.8.2019 kl. 12:00.

Henvendelser, som modtages efter den 30.8.2019 kl. 12:00 kan ikke garanteres besvaret i prækvalifikationsfasen.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i eESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudsloves § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelsen af underretning om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). For så vidt angår dokumentation for at ansøger opfylder kravene til økonomisk og finansiel formåen jf. punkt III.1.2) kan dokumentation ske i form af fremlæggelse af revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder, (fx et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underrådgiver), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse fror de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2019

Send til en kollega

0.094