23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 134-330716
Offentliggjort
15.07.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Vindere

(15.07.2019)
The Chief of Defence of the kingdom of the Netherlands
Haag

Indgåelse af Technical Arrangement (TA) med Holland i forbindelse med anskaffelse af 35 mm KETF ammunition


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Iben Elvius-Brisson
Telefon: +45 72815643
E-mail: fmi-ja-s203@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indgåelse af Technical Arrangement (TA) med Holland i forbindelse med anskaffelse af 35 mm KETF ammunition

Sagsnr.: 2018/006127
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal anskaffe 3 024 stk. 35 mm KETF ammunition med hårdt hylster til brug for det danske forsvars pansrede kørtøjer med kanoner af typen Bushmaster III.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal anskaffe 3 024 stk. 35 mm KETF ammunition med hårdt hylster til brug for det danske forsvars pansrede kørtøjer med kanoner af typen Bushmaster III. Anskaffelsen ønskes gennemført via en government to government aftale i form af et Technical Agreement med Holland.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Anskaffelsen vil ske gennem en government to government aftale med Holland, som har indgået en rammeaftale med Rheinmetall Waffe Munition GmbH (Rheinmetall), som er eneste certificerede leverandør i relation til den ønskede ammunition. Kontrakter som en regering tildeler en anden regering er undtaget fra forsvarsdirektivets område jf. direktivets artikel 13, litra f. Leverandøren af denne specifikke 35 mm KETF ammunition med hårdt hylster skal være certificeret til våbensystemet. Certificeringen af ammunition til våbensystemet tilsikrer, at ammunitionen er dimensioneret til våbensystemet således, at fremføring af ammunition, kanonens indtræk af ny ammunition, afskydning af ammunitionen og kanonens efterfølgende udkastning af hylstre kan ske uden, at kanonen blokerer med fare for personel- og materielsikkerheden. Der er for nuværende kun én leverandør (Rheinmetall), der er certificeret til levering af denne type af ammunition med hårde hylstre til CV9035 med kanontypen Bushmaster III, hvilket er bekræftet ved løbende monitering af markedet samt underbygget ved eneleverandørerklæring fra pågældende leverandør og understøttes af erklæring fra systemhuset for CV9035. Ved anvendelse af ikke-certificeret ammunition kan man endvidere ikke garantere det oprindelige våbensikkerhedsniveau, ligesom systemhuset ikke påtager sig noget ansvar for systemets funktionsevne.

På baggrund af ovenstående og med fokus på, at Holland allerede har en rammeaftale med Rheinmetall om netop den ønskede ammunition er det samlet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses vurdering, at ammunitionen lovligt kan anskaffes gennem en government to government aftale med Holland.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
The Chief of Defence of the kingdom of the Netherlands
Haag
Nederlandene
NUTS-kode: NL
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at indgå en government to government kontrakt med Holland direkte og ikke daten for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort jf. Klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til Klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalnederdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggjørelse af en udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning jf. § 12,stk. 1.

Kontakt oplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hemesiden angivet i pkt. VI.4.1

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2019

Send til en kollega

0.093