23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 133-326294
Offentliggjort
12.07.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
30.08.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/98969389.aspx

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug

Indkøb og levering af skabe til farligt affald


Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Iben Carlsen
E-mail: ibca@a-r-c.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/98969389.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/artikel/teknik-og-milj%C3%B8forvaltningen

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/98969389.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/98969389.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb og levering af skabe til farligt affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44421720
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indkøb og levering af ca. 1 000 stk. skabe til farligt affald til anvendelse ved mindre ejendomme i Københavns Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/98969389.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Københavns Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune vil, for at øge serviceniveauet for borgerne og for at øge indsamlingen og udsorteringen af farligt affald fra husstande, indføre anvendelsen af små selvbetjente skabe til farligt affald for mindre ejendomme med 10 til 25 boligenheder. Nærværende opgave omfatter indkøb og levering af selvbetjente skabe til farligt affald, som Københavns Kommune kan levere til de mindre ejendomme i Kommunen.

Opgaven har været udbud 2 gange tidligere, hvor det ikke har været muligt at indgå kontrakt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Design og æstetik / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2019
Slut: 30/11/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med 2 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver de 5 ansøgere, som på baggrund af følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier er bedst egnede til at varetage den udbudte opgave:

— Ansøgerne med de bedste referencer baseret på - i uprioriteret orden - en vurdering af (i) relevansen af referencerne (jo mere sammenlignelig med det udbudte produkt jo bedre), (ii) værdien og/eller størrelsen af referencerne (jo højere værdi og/eller størrelse, jo bedre), (iii) høj intensitet af leveringsvolumen, jo større volumen og højere intensitet jo bedre) og (iiii) antallet af relevante referencer (jo højere antal, jo bedre).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Resultat før skat i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber;

2) Soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår;

3) Tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab vedr. sikkerhedsstillelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøgeren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

2) Ansøgeren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

(a) at der inden for rammerne af ansøgerens engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller ansøgerens eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens pkt. 8 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

(b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens pkt. 8 krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Referencer omfattende levering af produkter produceret af f.eks. overfladebehandlede stålplader og/eller andre vejrbestandige materialer til opbevaring og/eller anvendelse udendørs og gerne i form af produkter til lignende formål (f.eks. udendørs skabe eller lignende). Leverancen af disse produkter skal omfatte minimum 50 enheder;

2) Kvalitetssikringssystem.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøger indenfor de seneste 3 kalenderår (regnet fra ansøgningsfristen) har mindst én reference omfattende levering af produkter produceret af f.eks. overfladebehandlede stålplader og/eller andre vejrbestandige materialer til opbevaring og/eller anvendelse udendørs og gerne i form af produkter til lignende formål (f.eks. udendørs skabe eller lignende). Leverancen af disse produkter skal omfatte minimum 50 enheder;

2) Ansøger har et kvalitetssikringssystem, som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:

— Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller -mål,

— Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal overholde vilkårene i det som Bilag 2 vedlagte kontraktbilag om "Leverandørens samfundsansvar (CSR)".

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 090-215448
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Forhandlingsfasen:

Hvis Ordregiver ikke foretager tildeling af Kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, har Ordregiver til hensigt at gennemføre én forhandlingsrunde med tilbudsgiverne med henblik på tilbudsgivernes afgivelse af en revideret tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder.

Formålet med forhandlingerne er at optimere de afgivne tilbud således, at de tilgodeser Ordregivers behov på den bedst mulige måde. Forhandlingerne vil fokusere på tilbuddenes styrker og svagheder på baggrund af underkriterierne.

Forhandlingsfasen er yderligere beskrevet i udbudbetingelsernes afsnit 6.7.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2019

Send til en kollega

0.12