23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 133-325816
Offentliggjort
12.07.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.08.2019 Kl. 23:59

Udbyder

Boligforeningen B42

Opførelse af boliger i Linde Haven i totalentreprise


Boligforeningen B42

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen B42
35580514
Holger Drachmanns Gade 1
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Mikael Kjer Jensen
E-mail: mj@b42.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.b42.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sruzrzzevj
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af boliger i Linde Haven i totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på opførelse af 50 almene-familieboliger, 55 private familieboliger, 20 rækkehuse, 1 fælleshus samt tilhørende skure, depotrum, carporte med videre i totalentreprise. Udearealer, herunder blandt andet fællesarealer, haver, terrasser, parkeringspladser, veje og stier med videre er også en del af totalentreprisen.

Byggeriet er opdelt i en totalentreprisekontrakt vedrørende de almene boliger, som indgås med Boligforeningen B42, samt en totalentreprisekontrakt vedrørende de privatejede boliger, som indgås med den privatejede byudvikler Linde Haven A/S.

De 2 kontrakter er samlet i et fælles udbud, da der er tale om et sammenhængende byggeri, som blandt andet deler arkitektur og byggeplads, og som i praksis vanskeligt lader sig opdele i 2 uafhængige entrepriser. For nærmere information om projektet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 141 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223300
45112441
71530000
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på opførelse af 50 almene-familieboliger, 55 private familieboliger, 20 rækkehuse, 1 fælleshus samt tilhørende skure, depotrum, carporte med videre i totalentreprise. Udearealer, herunder blandt andet fællesarealer, haver, terrasser, parkeringspladser, veje og stier med videre er også en del af totalentreprisen.

Byggeriet er opdelt i en totalentreprisekontrakt vedrørende de almene boliger, som indgås med Boligforeningen B42, samt en totalentreprisekontrakt vedrørende de privatejede boliger, som indgås med den privatejede byudvikler Linde Haven A/S.

De 2 kontrakter er samlet i et fælles udbud, da der er tale om et sammenhængende byggeri, som blandt andet deler arkitektur og byggeplads, og som i praksis vanskeligt lader sig opdele i 2 uafhængige entrepriser. For nærmere information om projektet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 141 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Ordregiver modtager mere end 3 ansøgninger, vil udvælgelsen ske på baggrund af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante erfaring med opgaver af tilsvarende fagligt indhold og karakter. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for nærmere information.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbudslisten, der skal udfyldes i forbindelse med afgivelsen af tilbud, indeholder en liste over ydelser, som Ordregiver og Linde Haven A/S påtænker at levere som bygherreleverancer. Tilbudsgiveren skal prissætte disse ydelser i tilbudslisten. Ydelserne skal dog også være indregnet i tilbudsgiverens samlede entreprisesum. Ordregiver og Linde Haven A/S kan som option vælge at levere en eller flere af disse ydelser som bygherreleverancer. Såfremt Ordregiver og Linde Haven A/S vælger at levere en eller flere af disse ydelser som bygherreleverancer, vil tilbudsgiverens pris på den pågældende leverance blive fratrukket den samlede entreprisesum.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver ønsker at opføre byggeriet hurtigst muligt, og tilbudsgiverne skal i forbindelse med deres tilbud indlevere en tidsplan. Ordregiver lægger i forbindelse med sin evaluering vægt på, hvor hurtigt tilbudsgiver er i stand til at opføre byggeriet. Det er derfor ikke muligt præcist at angive kontraktens løbetid.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætningskrav: 150 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

Egenkapitalkrav: 15 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at ansøgeren har referencer, som omhandler opførelse af mindst 40 boliger i de seneste 3 år.

Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder de vedlagte kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/05/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2019

Send til en kollega

0.118