23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-325355
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

HOFOR A/S

Omlægninger af HOFORs afløbsledninger før Letbanen - Herlev


HOFOR A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Line Kolle
Telefon: +45 27954398
E-mail: likr@hofor.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Omlægninger af HOFORs afløbsledninger før Letbanen - Herlev

Sagsnr.: 2019/S 026-058714
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

HOFOR skal for at gøre plads til Hovedstadens Letbane omlægge eksisterende kloak- og vejafvandingsledninger i Herlev Ringvej. Vejafvandingssystemet udbygges for at forbedre afvandingsforholdene af Herlev Ringvej. Samtidig separeres dele af vejafvandingen, så aflastninger, med opblandet spildevand til kagsåen og Harrestrup Å, reduceres for et bedre vandmiljø. Aftalen omfatter

omlægninger af enkelte eksisterende afløbsledninger og etablering af ca. 6 km vejafvandings-hovedledninger i diameteren Ø 200 – Ø 1 400 mm, beton- og plastledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Eksisterende kommunale vejafvandingsstik skal tilsluttes hovedledningerne, der desuden skal forberedes for tilslutning af afvandingsstik fra den kommende Letbane. Afløbsledningerne udføres ved alm. opgravning i en dybde på ca. 2-5 meter under terræn. Dette på begge sider af Herlev Ringvej, som ledningerne desuden skal krydse flere steder. Trafikomlægninger udgør derfor en stor del af entreprisen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 61 795 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231110
45233210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Herlev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

HOFOR skal for at gøre plads til anlæg af Hovedstadens Letbane (ikke en del af denne entreprise) omlægge HOFORs eksisterende kloak- og vejafvandingsledninger i Herlev Ringvej. Vejafvandingssystemet skal i denne forbindelse udbygges. Dette for at forbedre afvandingsforholdene af Herlev Ringvej ved regnhændelser. Samtidig skal der flere steder ske en separering af vejafvandingen, sådan at aflastninger, med opblandet spildevand til Kagsåen og Harrestrup Å, reduceres for et bedre vandmiljø.

Entreprisen er beliggende i Herlev Kommune.

Aftalen omfatter levering af omlægninger af enkelte eksisterende afløbsledninger og etablering af ca. 5 km vejafvandings-hovedledninger i diameteren Ø 200 – Ø 1 400 mm, beton- og plastledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Eksisterende kommunale vejafvandingsstik skal tilsluttes hovedledningerne, der desuden skal forberedes for tilslutning af afvandingsstik fra den kommende Letbane.

Afløbsledningerne skal udføres ved alm. opgravning i en dybde på ca. 2-5 meter under terræn. Dette på begge sider af Herlev Ringvej, en strækning på ca. 2,4 km. Ledningerne skal desuden krydse Herlev Ringvej flere steder.

Trafikomlægninger udgør derfor en stor del af entreprisen.

Det nye vejafvandingssystem skal erstatte det eksisterende vejafvandingssystem, Ø 200-Ø 300 mm, der skal fjernes eller rørfyldes. Entreprisearbejderne skal udføres i etaper efter koordineret tidsplan med

Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere m.fl. Ofte skal der udføres arbejder flere steder på én gang i entrepriseområdet.

Det nye vejafvandingsanlæg skal ligeledes idriftsættes etapevis. Enkelte steder vil det ikke være muligt, at idriftsætte det nye anlæg i forbindelse med den enkelte etapes færdiggørelse. Her skal den eksisterende vejafvanding opretholdes, indtil idriftsættelse af det nye anlæg er mulig, evt. frem til anlægsopstart af Letbanen, hvor Letbanens entreprenør tilslutter kommunale vejafvandingsstik og stik fra Letbanen til HOFORs nye vejafvandingssystem.

Afløbsledningerne skal hovedsagligt etableres under eksisterende vejareal, men få steder også i det, der bliver fremtidigt vejareal ifbm. anlæg af Hovedstadens Letbane. Vejafvandingen fra hovedledningerne skal herudover tilsluttes eksisterende kloakanlæg, der flere steder er uden for Herlev Ringvej og på privat matrikel.

For en vellykket entreprise, skal der udover god dialog med myndigheder og naboer, ske en professionel og fyldestgørende koordinering med andre ledningsejere, graveaktører, byggeprojekter samt Hovedstadens Letbanes entreprise m.fl., der samtidig skal arbejde i området.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Risikohåndtering / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tillægsarbejder (Optioner) fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.5 Optioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 026-058714
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Omlægninger af HOFORs afløbsledninger før Letbanen - Herlev

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Per Aarsleff A/S
Viby J
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019

Send til en kollega

0.127