23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 130-319587
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Til
03.09.2019

Indlevering af tilbud

Til
17.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pgxsneeuor

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Opdateringer

Rettelse
(21.08.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 03-09-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 17-09-2019
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Tidsfristen for afgivelse af tilbud ændres fra tirsdag d. 3. september, til tirsdag d. 17. september.
Tilsvarende ændres svar fristen fra tirsdag d. 27. august til tirsdag d. 10. september.
Fristen for indgivelse af spørgsmål ændres fra onsdag d. 21. august til tirsdag d. 3. september.

Rammeaftale for rådgivning vedrørende forureningssager


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
E-mail: fes-ues08@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pgxsneeuor
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for rådgivning vedrørende forureningssager

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90715000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager projekter vedrørende jord- og grundvandsforurening på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Der er i denne forbindelse behov for rådgivning ved gennemførelsen heraf.

Udbuddet vedrører således en rammeaftale der skal håndtere rådgivning vedrørende forureningsundersøgelser, afværgesager, udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser, hjælp til besvarelse af § 20 spørgsmål, jordhåndteringssager mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90732400
90715200
90732000
90732600
90733700
90713000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaverne på rammeaftalen relaterer sig til kortlægning efter jordforureningslovens § 3, og der udføres blandt andet miljøhistoriske redegørelser og forureningsundersøgelser. På baggrund af undersøgelser kan der opstå behov for bortgravning af forurenet jord, iværksættelse af afværgeforanstaltninger i form af in situ oprensninger eller dokumentation af naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer. Der kan endvidere opstå behov for udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for Forsvarsministeriets etablissementer.

I forbindelse med § 20-spørgsmål samt forespørgsler fra borgere og myndigheder, kan Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse få behov for rådgviningsbistand med kort frist. Endvidere kan der som følge af miljøuheld opstå et akut behov for rådgivningsbistand.

I forbindelse med at Forsvarsministeriet afhænder ejendomme, kan der være behov for assistance med at prissætte en evt. miljømæssig oprydning af ejendommen. I denne forbindelse kan der også være behov for udførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

Aktiviteterne på Forsvarsministeriets arealer er af en særlig karakter, idet der visse steder er anvendt store mængder patroner, granater og eksplosiver mv. eller store mængder brandslukningsskum. Rådgivning i forhold til aktiviteter og stoffer, som disse aktiviteter medfører, er en del af opgaven.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 2 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til Rådgiver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Spørgsmål besvares gennem udbudsportalen iBinder, hvor igennem alt kommunikation i tilbudsfasen vil foregå.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Leverandøren skal som mininimumskrav kunne opfylde kravene til egnethed - økonomisk og finansiel formåen, samt teknisk og faglig formåen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Virksomhedens omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible regnskabsår, skal som minimum udgøre 20 000 000 DKK, svarende til den årlige kontraktværdi.

Tilbudsgiver skal som minimum have en årlig soliditetsgrad på 10% i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal som minimum oplyse 8 referencer vedrørerende teknisk og faglig formåen. Det anbefales at bruge den vedlagte Udbudsbilag 1 - referenceskabelon. Referencer skal omfatte de betydeligste, sammenlignelige arbejder, som tilbudsgiver har afleveret i løbet af de seneste 5 år inden tilbudsfristen. Angives færre end 8 referencer, er tilbuddet ukonditionsmæssigt.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte ydelse, den økonomiske værdi, tidsrum for ydelsens udførelse, angivelse af emner, jf. Udbudsbilag 1 - referenceskabelon, navn på kunden samt kontaktperson hos kunden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav til referencerne:

— Følgende ydelsesområder skal fremgå mindst en gang af referenceporteføljen:

1) Miljøhistorisk redegørelse;

2) orienterende undersøgelse;

3) afgrænsende/supplerende undersøgelse;

4) afværge;

5) monitering af grundvandsforurening;

6) indsatsplan for grundvandsbeskyttelse;

7) undersøgelsesformål: grundvand;

8) undersøgelsesformål: overfladevand, og

9) undersøgelsesformål: arealanvendelse.

— Mindst én af referencerne skal have en kontraktsum på minimum 500 000 DKK.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/09/2019
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

Elektronisk

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver kan ikke overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30;

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud;

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes fremsendt via spørgefunktionen på iBinder senest onsdag den 21.8.2019 kl. 23:59. Spørgsmålene vil blive besvaret senest 6 dage inden tilbudsfristen. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder;

4) Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på;

5) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138;

6) Før Ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal Ordregiver kræve, at de tilbudsgivere, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold.

Der kræves følgende dokumentation:

— serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt af inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen,

— årsregnskaber, såfremt disse ikke skal offentliggøres efter lovgivningen i det land tilbudsgiver er etableret. Såfremt tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremskaffe årsregnskaber, accepteres tilsvarende andet dokument, der kan godtgøre de i udbudsbekendtgørelsens afsnit III.1.2 fastsatte økonomiske og finansielle krav,

— revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt omsætningen ikke direkte fremgår af årsregnskabet eller af lignende dokument som omhandlet ovenfor,

— revisorpåtegnet erklæring vedrørende soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt soliditetsgraden ikke direkte fremgår af årsregnskabet eller af lignende dokument som omhandlet ovenfor.

Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2;

7) Ordregiver forbeholder sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiver selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete Honoraraftale, hvis ordregiver udnytter denne adgang.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudsloven § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk/udbud/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2019

Send til en kollega

0.153