23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 130-318005
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
20.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mekykzplls

Udbyder

Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Ombygning og renovering af B116 på DTU, Lyngby Campus


Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
30060946
Energivej, Bygning 409
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ombygning og renovering af B116 på DTU, Lyngby Campus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45262700
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

DTU udbyder hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering inkl. miljøsanering af den centrale fløj i Bygning 116, svarende til ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på flere etager.

DTU inviterer alle interesserede hovedentreprenører mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 7.8.2019, kl. 14:00 i bygning 116, auditorium 81, Knuth-Winterfeldts Allé, Bygningstorvet, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

2800 Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ombygning og renovering udbydes som hovedentrepriseaftale på grundlag af et udbudsprojekt og reglerne i AB 18.

Udbuddet gennemføres om et begrænset udbud.

Bygning 116 er den centrale læringsmiljøbygning i 1. kvadrant på DTU Lyngby Campus - bygningen er opført i 1974.

Ombygningen giver DTU en unik mulighed for at nytænke auditoriebygningen som et moderne læringsmiljø, opdatere IT og AV-udstyr samt udbygge det uformelle studiemiljø i bygningen og derved skabe fornyet brug af bygningen.

Projektet omfatter ombygning og renovering af 3 auditorier, 8 holdlokaler samt af større foyer- og fordelingsarealer med dertilhørende toiletfaciliteter. Herudover kommer arbejder i forbindelse med bygningens klimaskærm, udskiftning af tag og højtsiddende vinduer samt etablering af nye indgangspartier mod syd og nord.

Bygningens øst- og vestfløj indgår ikke i nærværende projekt. Begge fløje vil være i fuld funktion i hele byggeperioden.

Byggeperioden strækker sig fra primo februar 2020 til og med november 2020.

Se yderligere materiale og oplysninger om udbuddet/projektet på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mekykzplls

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis DTU modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil DTU foretage en begrænsning af antallet af ansøgere, der bliver opfordret til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af 5 ansøgere sker på grundlag af en helhedsvurdering af hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante erfaring med sammenlignelige/tilsvarende bygge- og anlægsarbejder udført inden for de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige/tilsvarende projekter/bygge- og anlægsopgaver forstås opgaver, der indeholder ombygning og renovering af undervisnings-/forsker- og/eller kulturmiljø på ca. 4 500 kvadratmeter i hovedentreprise i størrelsesordenen 50 000 000 – 100 000 000 DKK. Herudover bør de tilsvarende projekter/bygge- og anlægsarbejder indeholde elementer af:

1) Tilsvarende bygningsmæssig kompleksitet, herunder udførelse tæt på bygninger i drift (se udbudsmateriale) – at ansøger har erfaring med udførelse af tilsvarende ombygning/renovering;

2) Tilsvarende miljøsanering – at ansøger dermed har erfaring med udførelse af miljøsanering af bygninger fra 1960’erne og 1970’erne;

3) Tilsvarende udførelsesperiode – at ansøger dermed har erfaring med at styre og gennemføre tilsvarende hovedentrepriser i løbet af en tilsvarende udførelsesperiode/byggetid på ca. ti måneder.

— samt

4) Bæredygtigt byggeri – at ansøger dermed har erfaring med udførelse af bæredygtigt byggeri, fx DGNB certificeret byggeri. Dette kan vises på selvstændig reference.

Som dokumentation for, hvordan ansøgeren opfylder ovenfor fastsatte udvælgelseskriterier pkt. 1-3, skal ansøgeren fremsende op til 3 udvalgte projekter/referencer, der er relevante i forhold til det udbudte projekt/bygge- og anlægsarbejde og som ansøgeren har udført inden for de seneste 5 år. Som dokumentation for, hvordan ansøgerne kan opfylde udvælgelseskriteriet i pkt. 4, kan ansøgeren fremsende én selvstændig reference, der ikke nødvendigvis vedrører et tilsvarende projekt.

Referencerne bør, ud over ovenstående elementer, indeholde følgende oplysninger:

— Projektets navn/titel,

— Kort beskrivelse af projektet, se ovenstående punkter,

— Entrepriseform inkl. ansøgers rolle,

— Entreprisesum,

— Antal kvadratmeter,

— Udførelsesperiode/byggetid,

— Tidspunkt for udførelse,

— Bygherre, inkl. kontaktperson og tlf. nr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

DTU har overvejet at opdele hovedentreprisen i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling. Ombygning og renovering skal udføres inden for en fastlagt og begrænset tidsramme, der sammen med en opdeling mv. påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se kontraktudførelsesvilkår af udbudsmaterialet der indeholder udkast til hovedentrepriseaftale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 115-281218
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende.

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mekykzplls

Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt kontrakten, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2019

Send til en kollega

0.246