23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 129-316811
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bc71dae-04b3-4457-ba10-a33a99527687/homepage

Udbyder

Smoka I/S

Vindere

Valgt firma

(24.09.2019)
Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
2605 Brøndby

Afhentning og behandling af farligt affald - oliefiltre og tom urenset emballage


Smoka I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SMOKA I/S
35433430
U-vej 7
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Bente Tange Kallesen
Telefon: +45 33223237
E-mail: bek@smoka.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bc71dae-04b3-4457-ba10-a33a99527687/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bc71dae-04b3-4457-ba10-a33a99527687/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bc71dae-04b3-4457-ba10-a33a99527687/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bc71dae-04b3-4457-ba10-a33a99527687/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afhentning og behandling af farligt affald - oliefiltre og tom urenset emballage

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter transport og behandling af farligt som er kategoriseret i kravspecifikationen.

Udbuddet omfatter 2 delaftaler. På hver delaftale indgås der en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Hver rammeaftale indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for rammeaftalerne forventes at være 1.9.2019.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Afhentning og behandling af oliefiltre

 

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90511000
90512000
90520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Oliefiltrene er hovedsageligt metalfiltre men der kan forekomme papfiltre. Olie-filtre skal sendes til genanvendelse. Genanvendelsen foregår ved oparbejdning af olie og metal til genanvendelse.

Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt antal 660 L containeren (ca. 120 stk.) til opsamling til rådighed på SMOKA.

Containerne skal være funktionsdygtige, opmærkede og med poser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange af 1 års forlængelse. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tom urenset emballage (over 25 liter)

 

Delkontraktnr.: 25
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tom urenset emballage, består af storemballage, tromler og palletanke pakket på paller efter primær fareklasse.

Årlig estimeret mængde på 50 ton.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 172 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange af 1 års forlængelse. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punker i ESPD’ets Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6):

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1: Har tilsidesat forpligtelser vedr. miljø-, social- eller arbejdsmarkedslovgivning,

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, under tvangsakkord, eller virksomheden på anden måde administreres af kurator eller retten,

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3: Har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser ved udøvelsen af erhvervet,

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4: Konkurrencefordrejning ved indgåelse af aftaler med andre økonomiske aktører, samt interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren,

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5: Har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, hvor misligholdelsen har ført til ophævelse eller lignende sanktion,

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6: Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregiverens beslutningsproces, samt er skyldig i videregivelse af urigtige oplysninger mv.

Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt delaftalerne skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.4.2019.

Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudslovens § 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registeret. Udenlandske virksomheder skal være registreret i et tilsvarende register, hvor de har hjemsted.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i et relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige for Ordregiver.

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden. Dette skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessytem, som er implementeret i virksomheden.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde følgende oplysninger i ESPD’ets DEL IV, afsnit B:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning:

- Delaftale 16: 30 000 DKK for hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

- Delaftale 25: 43 000 DKK for hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal tilbudsgiver opfylde mindstekravet til årsomsætning kumuleret for alle de delaftaler, som tilbuddet omfatter. Hvis en tilbudsgiver således afgiver tilbud på delaftale 16 og delaftale 25, skal tilbudsgiver have en årsomsætning på minimum 73 000 DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Soliditetsgrad: En soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår, uanset hvor mange delaftaler tilbudsgiver byder på.

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

- Årsomsætning,

- Soliditetsgrad.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. soliditetsgrad). Derefter tilføjes et nyt felt og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at "vindende tilbudsgiver", som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under rammeaftalen.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges i form af:

- Godkendte årsregnskaber for de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge ovenstående oplysninger, hvis Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal redegøre for at kontrakten kan gennemføres ved udfyldelse af følgende oplysninger i ESPD’et Del IV, afsnit C:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

i. Indholdsmæssigt: Transport og behandling af farligt affald af enhver art. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end transport og behandling af farligt affald, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører transport og behandling af farligt affald kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Referencen/referencernes årlige værdi skal være mindst ligeså høj som den delaftale, der afgives tilbud på. Delaftalernes årlige værdi følger herunder:

(a) Delaftale 16: 30 000 DKK ekskl. moms,

(b) Delaftale 25: 43 000 DKK ekskl. moms.

Bemærk: Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal referencen/referencerne indeholde transport og behandling af farligt affald og have samme årlige værdi, som de delaftaler, der bydes på.

Eksempel: Hvis der afgives tilbud på delaftale 16 og 25 skal referencen/referencerne indeholde transport og behandling af farligt affald af en enhver art, samt have en årlig værdi på mindst 73 000 DKK ekskl. moms.

Mindstekravet kan opfyldes på en af følgende måder:

1) Ved én reference (dvs. én kontrakt), som (i) omfatter transport og behandling af farligt affald af enhver art og (ii) har en værdi på mindst det årlige beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på, eller

2) Ved flere referencer/kontrakter (dog maksimalt 3 referencer/kontrakter), som:

(i) omfatter transport og behandling af farligt affald af enhver art, og som tilsammen,

(ii) har en værdi på mindst et årligt beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på.

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, det årlige beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson). Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end transport og behandling farligt affald bedes angivet, hvor stor en del af arbejdet/opgavens værdi, der relaterer sig til disse områder.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 012-024228
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/08/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019

Send til en kollega

0.118