23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 129-316569
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/109914865.aspx

Udbyder

SamAqua

Vindere

Del 1: Beton Del 3 Madrasser Del 12 Mineraluld

(02.10.2019)
Tonny Maden A/S.
Skotlandsvej 3
5700 Svendborg

Del 13: Jern og metal Del 15 Kabler

(02.10.2019)
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S
Havnegade 110 D
5000 Odense C

Del 2: Genbrugstræ Del 10 Hård plast småt

(02.10.2019)
RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S

Del 17: Tøj og tekstiler

(02.10.2019)
Spot - Wear
Viengevej 100
8240 Risskov

Del 8: Vinduesglas m/ramme Del 9 Vinduesglas u/ramme

(02.10.2019)
Genknus & Kabell A/S
Teglværksvej 19
5220 Odense SØ

Del 7: Sanitet Del 11 Hård plast stort

(02.10.2019)
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev

Del 4: Papir Del 5 Pap Del 6 Gips

(02.10.2019)
EKJ Renovation & Containerudlejning A/S
Rødeledsvej 75
5700 Svendborg

Del 14: Alu dåser Del 16 Dæk

(02.10.2019)
Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
2605 Brøndby

Behandling af 17 genbrugsfraktioner


SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
Telefon: +45 51671084
E-mail: bjpe@ffv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/109914865.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/109914865.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/109914865.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling af 17 genbrugsfraktioner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SamAqua A/S udbyder på vegne af Svendborg Affald A/S som ordregiver, modtagelse eller afhentning og behandling af 17 genbrugsfraktioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90513000
90514000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Modtagelse eller afhentning og behandling af 17 genbrugsfraktioner fra 2 miljøstationer beliggende i Svendborg Kommune

Udbuddet er opdelt i 17 dele således, der kan bydes på én, flere eller alle dele.

- Del 1. Beton og tegl (option på afhentning og leje af container),

- Del 2. Genbrugstræ (option på afhentning og leje af container),

- Del 3. Madrasser (option på afhentning og leje af container),

- Del 4. Papir (option på afhentning og leje af container),

- Del 5. Pap (option på afhentning og leje af container),

- Del 6. Gips (option på afhentning og leje af container),

- Del 7. Sanitet/porcelæn (option på afhentning og leje af container),

- Del 8. Vinduesglas med ramme (option på afhentning og leje af container),

- Del 9. Vinduesglas uden ramme (option på afhentning og leje af container),

- Del 10. Hård plast småt (option på afhentning og leje af container),

- Del 11. Hård plast stort (option på afhentning og leje af container),

- Del 12. Mineraluld (afhentes),

- Del 13. Jern og metal (afhentes),

- Del 14. Komprimerede alu. dåser (afhentes),

- Del 15. Kabler (afhentes),

- Del 16. Dæk (afhentes),

- Del 17. Tekstiler/tøj (afhentes).

Mængder af den enkelte fraktion fremgår af bilag 3 - tilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optioner på en del transport og leje af containere - fremgår af bilag 3 - tilbudslisten samt beskrivelse af udbuddet II.2.4.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Den nedenfor angivne dokumentation skal kunne fremsendes ved/før indgåelse af rammeaftale.

ESPD standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument ESPD skal udfyldes. (Forefindes som elektronisk dokument i Mercell).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivers skal kunne fremvise gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Minimum 5 000 000 DKK pr. skade.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. (henvisning til www.proff.dk er muligt).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum positiv egenkapital.

Minimumskrav ingen ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer (modtagelse af fraktioner, magen til dem der gives tilbud på) der er modtaget i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav, mindst én reference fra lignende opgave.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere erfaring fra lignende opgaver.

Tilbudsgiveren skal inden rammeaftalens indgåelse være registreret som indsamlingsvirksomhed i det nationale affaldsregister hos Miljøstyrelsen

Certificeringer eller politikker vedrørende ledelsessystemer skal kunne oplyses. F.eks. kvalitetsstyring, miljøstyring, CSR eller lignende.

Beskrivelse af firma, beliggenhed, kontaktperson, antal ansatte mv.

Ovennævnte indskrives i ESPDén og dokumenteres ved indgåelse af rammeaftale.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019

Send til en kollega

0.117