23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 128-313479
Offentliggjort
05.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca15bd0a-26d5-4fa3-a253-62800de2375c/homepage

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Drift- og vedligeholdelse på de grønne områder


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Nicolas Lambert
E-mail: nila04@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca15bd0a-26d5-4fa3-a253-62800de2375c/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca15bd0a-26d5-4fa3-a253-62800de2375c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca15bd0a-26d5-4fa3-a253-62800de2375c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca15bd0a-26d5-4fa3-a253-62800de2375c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af drift- og vedligeholdelse på de grønne områder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører udførelse af drift- og vedligeholdelse af de grønne områder for Frederiksberg Kommune. Der udbydes 2 delaftaler. Delaftale 1 vedrører en kontrakt om drift- og vedligeholdelse af de grønne områder. Delaftale 2 vedrører en rammeaftale om sæsonopgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 82 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om drift- og vedligeholdelse af de grønne områder

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 omfatter drift- og vedligeholdelse, herunder renholdelse af udvalgte grønne arealer i Frederiksberg Kommune. Opgaverne på de grønne områder på Frederiksberg består af:

- Gartnerisk pleje og vedligeholdelse,

- Renholdelse af de grønne områder,

- Renholdelse, tømning og opfyldning af byudstyr (bænke, affaldskurve, hundeposestativer, lameller på vejbrønde, statuer og skilte),

- Serviceydelser,

- Tilsyn med legepladser,

- Vintertjeneste.

Det samlede areal udgør ca. 110 000 m2.

Delaftale 1 omfatter endvidere gartnerisk pleje, drift og vedligeholdelse, herunder renholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård. Opgaverne på kirkegårdene består af:

- Gartnerisk pleje og vedligeholdelse, herunder pasning af gravsteder med pleje og vedligeholdelses aftaler,

- Renholdelse, herunder af gravsteder med pleje og pasningsaftale. Opgaven omfatter også renholdelse af urnehallen og mausoleer,

- Renholdelse, tømning og opfyldning af kirkegårdsbyudstyr (bænke, affaldskurve, hundepose-stativer, grøntkasser, nedløbsbrønde, vejbrønde, monumenter, vandkander, vandposte og skilte),

- Gravning af kistegrave og urnegrave, herunder forberedelse af gravsted til begravelser/urnenedsættelse og udlægning af blomster i forbindelse med begravelser,

- Vintertjeneste,

- Serviceydelser,

- Måleraflæsning, månedsvis.

Frederiksberg Ældre Kirkegårds samlede areal udgør ca. 30 000 m2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 2 x 24 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De bedst egnede ansøgere findes ved, at der foretages en vurdering af de af ansøger oplyste referencer om udførelse drift- og vedligeholdelse samt renholdelse af grønne områder.

Der foretages en vurdering af de af ansøger oplyste erfaringer fra tilsvarende eller lignende aftaler om udførelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver, herunder renholdelse af grønne områder, kirkegårde og tilsyn af legepladser. I jo højere grad referencen svarer til den udbudte kontrakt, desto mere positivt vil kommunen bedømme referencen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 2 x 24 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om sæsonopgaver

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 omfatter at leverandøren skal tilvejebringe forskellige medarbejderkategorier til Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV), der i perioder har behov for, at mandskabet kan indgå som en del af kommunens ressourcer i det daglige arbejde og i samarbejde med FGV løse sæsonopgaver, som fx gartnerarbejde, løvfald, hækkeklipning, vanding, ukrudtsbekæmpelse m.v. Der kan være tale om gartnere, specialarbejdere, entreprenørarbejdere og medarbejdere med kendskab til pleje af kirkegårde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De bedst egnede ansøgere findes ved, at der foretages en vurdering af de af ansøger oplyste referencer om udførelse drift- og vedligeholdelse samt renholdelse af grønne områder.

Der foretages en vurdering af de af ansøger oplyste erfaringer fra tilsvarende eller lignende aftaler om udførelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver, herunder renholdelse af grønne områder, kirkegårde og tilsyn af legepladser. I jo højere grad referencen svarer til den udbudte kontrakt, desto mere positivt vil kommunen bedømme referencen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Af kontraktens afsnit 15 er der en arbejdsklausul. Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres. Af kontraktens afsnit 16 fremgår det, at leverandøren skal sikre, at mindst 2 stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af elever/lærlinge.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2019

Send til en kollega

0.123