23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 128-313477
Offentliggjort
05.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/109705433.aspx

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

Opdateringer

Annullering
(10.10.2019)

Høje-Taastrup Kommune ser sig nødsaget til at annullere nærværende udbud uden indgåelse af kontrakt.
Baggrunden herfor er, at Høje Taastrup Kommune er blevet opmærksom på, at udbuddet af tilbudsgivere er blevet opfattet som ugennemsigtigt og svært forståeligt. Herudover er der blevet konstateret uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. Det er således ikke hensigtsmæssigt at indgå kontrakt på det foreliggende grundlagt.
Høje-Taastrup Kommune planlægger at genudbyde opgaven med indsamling af affald snarest muligt.

Indsamling af affald i Høje-Taastrup Kommune


Høje-Taastrup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Høje-Taastrup Kommune
19501817
Driftsbyen, Lervangen 35D
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
Telefon: +45 56406873
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/109705433.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://www.htk.dk/Service/Om_Kommunen.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/109705433.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/109705433.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af affald i Høje-Taastrup Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Høje-Taastrup Kommune udbyder entreprisen "Indsamling af affald i Høje-Taastrup Kommune".

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Høje-Taastrup Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Høje-Taastrup Kommune er en blandet landkommune med både bynære bebyggelser samt mindre landsbyer og landejendomme med svært fremkommelige smalle veje. Høje-Taastrup Kommune strækker sig over 78 km2.

I Høje-Taastrup Kommune er der i alt 22 103 private husstande samt 645 sommerhuse og kolonihaver.

Affaldsordningerne omfatter private husstande inkl. sommerhuse og kolonihaver samt kommunale institutioner.

Høje-taastrup Kommune forventer i perioden fra 2020 til 2025 en tilvækst af boliger på ca. 75 haveboliger, ca. 900 tæt/lav bebyggelser og ca. 2 900 samlede bebyggelser.

Opgaven omfatter følgende opgaver:

— Indsamling af mad- og restaffald, papir og plast samt glas og metal i tokammer beholdere ved haveboliger samt rød boks med farligt affald,

— Indsamling af diverse affaldsfraktioner i enkammer beholdere og vipcontainere,

— Rutebaseret indsamling af storskrald og haveaffald,

— Tømning af kuber, nedgravede beholdere samt maxicontainere med diverse affaldsfraktioner samt grabning af haveaffald og storskrald. Entreprisen er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen, jf. Bilag 1, samt det øvrige udbudsmateriale (tilsammen "Udbudsmaterialet").

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbuddet omfatter en option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange i op til 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 31.12.2030.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Entreprisen indeholder følgende 2 optioner:

— Option på anvendelse af gas som drivmiddel,

— Option på anvendelse af el som drivmiddel.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Resultat over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller soliditetsgrad ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et gokendt eller endeligt vedtaget årsregnskab;

2) Tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab vedr. sikkerhedsstillelsen i Kontraktens pkt. 4.

Se detajler om det krævede samt mindstekrav nedenfor samt i Udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at Høje-Taastrup Kommune vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen:

1) Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

2) Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

(a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

(b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Referencer;

2) Kvalitetssikringssystem;

3) Miljøledelsessystem.

Se detajler om det krævede samt mindstekrav nedenfor samt i Udbudsbetingelsernes afsnit 6.4.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at Høje-Taastrup Kommune vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen:

1) Tilbudsgiver har mindst én reference omfattende indsamling af dagrenovation (mad- og/eller restaffald) eller dagrenovationslignende affald i 2- og/eller 4-hjulede beholdere eller sække i fast rute i bymiljø i en sammenhængende periode på mindst 12 kalendermåneder indenfor de sidste 3 år;

2) Tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem, der er certificeret efter ISO 9001 eller lignende standard;

3) Tilbudsgiver har et miljøledelsessystem, der er certificeret efter ISO 14001 eller lignende standard.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vedr. arbejdsklausuler, beskæftigelse af praktikanter og andre sociale hensyn: Tilbudsgiver skal overholde vilkår som beskrevet i Udkast til Kontrakt afsnit 16, 17 og 18, samt Bilag 3 - Høje-Taastrup Kommunes arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/08/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2019

Send til en kollega

0.128