23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 128-312202
Offentliggjort
05.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244962&B=KA

Udbyder

Greve Renovation A/S

Vindere

Valgt leverandør

(06.11.2019)
Joca Trading A/S
Industrivej 6
7830 Vinderup

Indkøb af beholdere og køkkenspande til Greve Renovation A/S


Greve Renovation A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Greve Renovation A/S
32268536
Løvmosen 2
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Jakob Egede Hansen
Telefon: +45 54406873
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244962&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244962&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af beholdere og køkkenspande til Greve Renovation A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Greve Kommune ændrer i foråret 2020 sit renovationssystem, så derfor udbyder Greve Renovation A/S indkøb af beholdere og køkkenspande i EU-udbud. Varekøbet udbydes som en selvstændig leverance, som omfatter følgende:

Indkøb af ét- og tokammer 240 liter beholdere, 400-770 liter beholdere samt køkkenspande. Leverancen er inkl. klargøring og udbringning af beholderne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Varekøbet omfattende ca. 8 000 stk. 240 liter étkammer beholdere, ca. 27 000 stk. tokammer 240 liter beholdere, ca. 300 stk. 400-770 liter beholdere samt ca. 21 500 stk. køkkenspande. Leverancen er inkl. klargøring og udbringning af beholderne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 65 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option vedr. påsætning af klistermærker (sorteringsvejledning) på 2-hjulede beholdere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vedr. social klausul. Tilbudsgiver skal overholde social klausul som angivet i udkast til kontrakt pkt. 7.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1)Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtag-ne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

2) Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

(a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens pkt. 5 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

(b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens pkt. 5 krævede sikkerhedsstillelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD, jf. pkt. 7.3 i udbudsbetingelserne, afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger, som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravet. Tilbudsgiver skal ikke sammen med tilbuddet aflevere anden dokumentation for de nævnte forhold, men yderligere dokumentation kan kræves af Ordregiver i overensstemmelse med pkt. 7.7 i udbudsbetingelserne.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren indenfor de seneste 3 år har mindst 2 referencer fra levering af 2- og/eller 4-hjulede beholdere med et omfang på samlet set i alt mindst 20 000 stk.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD, jf. pkt. 7.3 i udbudsbetingelserne, afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger, som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravet. Tilbudsgiver skal ikke sammen med tilbuddet aflevere anden dokumentation for de nævnte forhold, men yderligere dokumentation kan kræves af Ordregiver i overensstemmelse med pkt. 7.7 i udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det fremgår af Kontraktens pkt. 4 et krav til forsikring, med en forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/02/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/08/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §137 finder anvendelse for dette udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2019

Send til en kollega

0.106