23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-306880
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/108948412.aspx

Udbyder

Energi Viborg Vand A/S

Fjernaflæste vandmålere ved Energi Viborg Vand A/S


Energi Viborg Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energi Viborg Vand A/S
25 81 71 17
Industrivej 15
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Projektleder Finn Duus på vegne af Energi Viborg Vand A/S
Telefon: +45 86929344
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108948412.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/108948412.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/108948412.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation til udbud af fjernaflæste vandmålere ved Energi Viborg Vand A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38552000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Energi Viborg Vand er et vand- og spildevandsselskab, som forsyner Viborg by og omegn samt Kølvrå.

Energi Viborg Vand ønsker etablering af nye fjernaflæste vandmålere som erstatning for de 16 166 vandmålere, som i dag er placeret i forsyningsområdet.

Projektet omfatter levering og montage af 16 166 fjernaflæste vandmålere ved Energi Viborg Vand, samt komplet kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem hostet af totalleverandøren med tilhørende drift-, hosting- og vedligeholdelsesaftaler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/108948412.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32571000
32581000
38421100
39370000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Viborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter levering og montage af 16 166 fjernaflæste vandmålere ved Energi Viborg Vand, samt komplet kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem hostet af totalleverandøren med tilhørende drift-, hosting- og vedligeholdelsesaftaler.

Det skal understreges, at det angivne målerantal ikke er præcist og må forventes at kunne variere med skønsmæssigt -10% til +10%.

Den tilbudte løsning skal være sikker, således at uvedkommende ikke kan få adgang til data og/eller vandmålere.

Selve den fysiske udskiftning/etablering af vandmålere ved den enkelte forbrugere er omfattet af dette udbud, samt etablering af det komplette kommunikationsnetværk, herunder eventuelle forstærkere, antenner, master, m.v. er omfattet af dette udbud, og skal udføres af totalleverandøren eller dennes underentreprenør.

Der ønskes en løsning, hvor totalleverandøren har ansvaret for at levere en løsning til hjemtagning af målerdata fra vandmålere til et centralt placeret hjemtagningssystem, hostet af totalleverandøren. Valget af løsning er op til totalleverandøren, men skal baseres på en netværksløsning, og døgnperformance på timeværdier skal mindst være 97,0%.

Aflæsning via drive-by og/eller pulsudgange kan ikke indgå.

Totalleverandøren skal selv projektere alle dele af kommunikationsnetværket og hjemtagningssystemet i samråd med Energi Viborg Vand.

Opgaven omfatter:

— levering og montering af elektroniske vandmålere,

— levering, projektering og etablering af kommunikationsnetværk,

— etapevis idriftsætning af kommunikationsnetværk,

— levering af komplet hjemtagningssystem - hostet hos totalleverandøren,

— 12-årig drifts- og vedligeholdelsesaftale for kommunikationsnetværk med mulighed for forlængelse,

— 12-årig drifts- og hostingaftale for hjemtagningssystemet med mulighed for forlængelse,

— uddannelse af Energi Viborg Vands montører af vandmålere og brugere af hjemtagningssystemet,

— komplet dokumentation af den samlede opgave.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 144
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Drifts- og vedligeholdelsesaftale for kommunikationsnetværk og drifts- og hostingaftale for hjemtagningssystem kan forlænges med 1 år ad gangen. Se endvidere udbudsbeskrivelse.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive prækvalificeret 4 tilbudsgivere til at afgive tilbud. Modtages færre end 4 egnede og konditionsmæssige ansøgninger, forbeholder Energi Viborg Vand sig ret til at gennemføre udbuddet med færre end 4 ansøgere.

Modtages flere end 4 ansøgninger, som opfylder egnethedskravene, finder udvælgelsen sted på et objektivt og sagligt grundlag med udgangspunkt i de 3 referencer fra lignende projekter. Referencer, der omfatter alle ydelserne målerlevering og -montage, etablering og drift af kommunikationsnetværk samt datahjemtagning til centralt system, og hvor målerdata stilles til rådighed for øvrige IT-systemer, prioriteres højt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbudsbeskrivelsens afsnit 3.11.3.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren skal vedlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen udsendt ikke tidligere 1.2.2019.

Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre økonomiske aktørers ressourcer (f.eks. underentreprenører, underleverandører, koncernforbundne selskaber, mv.) skal der for hver af de pågældende økonomiske aktører, sammen med ansøgningen fremsendes en serviceattest.

Ansøgere eller eventuelle økonomiske aktører, som ansøgere baserer sig på, som er hjemmehørende andet sted end i Danmark skal tilvejebringe tilsvarende dokumentation, der ikke må være udstedt tidligere end 1.2.2019.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal oplyse følgende nøgletal vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår;

2) Egenkapital i hvert af de 3 seneste regnskabsår;

3) Resultat i hvert af de 3 seneste regnskabsår før skat;

4) Soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste regnskabsår (Egenkapital x 100 / samlede aktiver);

5) Perioderegnskab for 2019, alternativt erklæring fra virksomhedens faste revisor om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab;

6) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(a) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår,

(b) Positivt resultat før skat i minimum to af de 3 seneste regnskabsår,

(c) Soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste 3 regnskabsår,

(d) Perioderegnskabet for 2019 og/eller revisorerklæringen skal udvise positiv egenkapital,

(e) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen.

1) 3 referencer fra lignende projekter omfattende målerlevering og -montage, etablering og drift af kommunikationsnetværk samt datahjemtagning til centralt system, og hvor målerdata stilles til rådighed for øvrige IT-systemer.

Følgende skal oplyses:

1.1. Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang,

1.2. Referencens økonomiske værdi,

1.3. Dato for opgavens udførelse,

1.4. Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

2) En beskrivelse af ansøgers firma og dennes kvalifikationer i relation til løsning af den udbudte opgave. Ansøgers eventuelle repræsentation i Danmark.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskravet vedrørende teknisk og faglig kapacitet er fremlæggelse af 3 referencer erhvervet inden for de seneste 5 år.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Som dokumentation for, at ansøgeren ikke er udelukket efter Udbudslovens § 135 stk. 1 eller 3, eller § 137 stk. 1 nr. 2 eller 7, og for at ansøgeren opfylder udbudsbekendtgørelsens minimumskrav til egnethed, skal ansøgeren udfylde Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD). Energi Viborg Vand gør opmærksom på, at ESPD'en ligger i udbudsportalen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Som sikkerhed for købs- og totalleverandørkontraktens opfyldelse skal den vindende totalleverandør stille en betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller moderselskabsgaranti svarende til 15% af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives til 10% af kontraktsummen, ved godkendt aflevering af den samlede leverance og står i 2 år, hvorefter den nedskrives til 2% af kontraktsummen, i yderligere 3 år.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsfristen er 30 dage fra modtagelse af fyldestgørende faktura.

For målere og tilhørende lokale kommunikationsmoduler og/eller antenner kan efter installation og godkendt delaflevering af etaper, i henhold til aftalt leveringsplan, fremsendes betalingsanmodning for leverancen.

Kommunikationsnetværk faktureres etapevis ved godkendt aflevering af etaperne. Betalingen for den enkelte etape opgøres til den samlede omkostning til kommunikations-netværket delt med antal etaper.

Hjemtagningssystemet og integrationer faktureres ved godkendt aflevering af hjemtagningssystemet.

Totalleverandøren kan først anmode om betaling af de sidste 10% af kontraktsummen, når alle projektets deletaper er afleveret, og når dokumentation - elektronisk og hardcopy - for det samlede projekt er afleveret og godkendt af Energi Viborg Vand, samt når endelig, samlet aflevering er gennemført og godkendt af Energi Viborg Vand.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af leverandører/-entreprenører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som Energi Viborg Vand, med bindende virkning for sammenslutningen, kan indgå aftaler med.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Totalleverandøren, eventuelle underleverandører og -entreprenører skal have ren straffeattest og den nødvendige autorisation til at udføre opgaven, og tilhørende kvalitetssikringssystemer skal være indført, i henhold til LOV nr. 30 af 11.1.2019 med senere ændringer (Lov om autorisation af virksomheder på el-,vvs- og kloakinstallationsområdet).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling.

Tilbudsgiverne skal afgive første tilbud inden tilbudsfristen.

Energi Viborg Vand beslutter efter modtagelse af de første tilbud, om Energi Viborg Vand ønsker at indgå kontrakt på grundlag af disse (dvs. uden forhandling), eller om Energi Viborg Vand ønsker at gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne. Energi Viborg Vand forbeholder sig således ret til (men har ikke pligt til) at gennemføre egentlige forhandlinger under udbuddet. Det er således ikke givet, at der afholdes forhandlingsmøder, ligesom Tilbudsgiverne ikke nødvendigvis får adgang til at afgive et yderligere tilbud. Hvis der indledes forhandlinger, medtages alle prækvalificerede virksomheder uanset at der er konstateret fejl i det første tilbud, med krav om at det endelige tilbud skal være konditionsmæssigt.

Hvis Energi Viborg Vand vælger at gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne på grundlag af første tilbud, vil Energi Viborg Vand indkalde til forhandlingsmøder. Under forhandlingsmøderne vil Energi Viborg Vand give den enkelte tilbudsgiver oplysning om første tilbuds relativt stærke og svage sider. Forhandlingerne kan udover minimumskravene omfatte alle forhold i tilbuddene, herunder pris. Energi Viborg Vand vil efter afholdelse af forhandlingsmøderne opfordre tilbudsgiverne til at afgive reviderede tilbud inden for en af Energi Viborg Vand fastsat frist. Energi Viborg Vand evaluerer de modtagne reviderede tilbud ved anvendelse af tildelingskriterier fastsat i udbudsbeskrivelsens afsnit 4.

Energi Viborg Vand kan vælge at gennemføre yderligere forhandlingsrunder på baggrund af de reviderede tilbud. I så fald vil Energi Viborg Vand oplyse nærmere om forhandlingsprocessen i forbindelse med udsendelse af opfordringen til afgivelse af revideret tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7 skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er offentliggjort.

Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen er indgivet i standstill perioden.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.124