23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-306718
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Boliggården

Vindere

Valgt teknisk rådgiver

(02.07.2019)
Tegnestuen Vandkunsten A/S
Krudtløbsvej 14
1439 København K

Delkontrakt om teknisk rådgivning tilknyttet den kommende renovering af Boliggårdens afdeling Nøjsomhed


Boliggården

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Boliggården
64565311
Trækbanen 16
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Tobias D. von der Ahé
E-mail: td@mowe.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.boliggaarden.dk/forside.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt om teknisk rådgivning tilknyttet den kommende renovering af Boliggårdens afdeling Nøjsomhed

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med renovering af Boliggårdens afdeling Nøjsomhed beliggendeved Sydvej, Nordvej og Rønnebær. Alle samt området omkring Nøjsomhed, 3000 Helsingør, agter Boliggården at indgå delkontrakt med Tegnestuen Vandkunsten A/S om teknisk rådgivning. Delkontrakten omfatter arkitektfaglig rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Delkontrakten omfatter tillige projekteringsledelse, IKT-ledelse og arbejdskoordinering under projekteringen. Endelig omfatter delkontrakten udarbejdelse af præsentationsmateriale og deltagelse i informationsmøder med afdelingens beboere. Delkontrakten indgås uden forudgående udbud i henhold till udbudslovens § 8, stk. 2.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se ovenfor pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Nøjsomhed skal gennemgå en omfattende renovering. De samlede udgifter til renoveringen forventes at udgøre ca. 165 000 000 DKK ekskl. moms, heraf skønnes udgifterne til teknisk rådgivning og bistand at udgøre ca. 19 000 000 DKK ekskl. moms.

Som forberedelse af udbuddet af både den tekniske rådgivning og bygge- og anlægsarbejdet udføres mindre opgaver i delkontrakter. De mindre opgaver i delkontrakter udføres med henblik på at identificere og afdække risici ved projektet.

Udbud af den tekniske rådgivning og bygge- og anlægsarbejdet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II.

På den baggrund agter Boliggården at indgå aftale med Tegnestuen Vandkunsten A/S om teknisk rådgivning. Aftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Tegnestuen Vandkunsten A/S
25507886
Krudtløbsvej 14
København K
1439
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 350 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Boliggården følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2019

Send til en kollega

0.227