23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-305854
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/106612652.aspx

Udbyder

Argo I/S

Diverse teknisk rådgivning, Genbrugspladserne


Argo I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
Telefon: +45 46347638
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.argo.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://permalink.mercell.com/106612652.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106612652.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106612652.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af diverse teknisk rådgivning, Genbrugspladserne

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver har behov for at få leveret rådgivningsydelser af varieret indhold, omfang og type. Rådgivningsydelserne der er omfattet af nærværende udbud, udføres i relation til Ordregivers genbrugspladser og deponier.

Tryk her https://permalink.mercell.com/106612652.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71310000
71313000
71351200
71621000
90713000
90713100
90732400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for løbende bistand til gennemførelse af projekter og til drift og videreudvikling af Ordregivers 15 genbrugspladser og 3 deponier på Sjælland.

Rådgivningsydelserne kan imidlertid ikke betragtes som en udtømmende oplistning af, hvilke opgaver der vil kunne forekomme i en rammeaftaleperiode, da Ordregivers behov for rådgivning ændrer sig i takt med at der stilles nye krav, herunder lovgivningskrav til Ordregiver.

1)Rådgivning ifm. etablering af ny genbrugsplads;

2) Årsrapporter;

3) Gasberegning;

4) Vandundersøgelser;

5) Perkolatprøver;

6) Ændringer i celler på deponier;

7) Projekter og håndtering af styrelser mv.

Rådgivningsydelserne er af en specialiseret karakter, og skal alt efter det konkret efterspurgte, enten bidrage til at understøtte Ordregivers driftsmæssige funktioner, fx ved at rådgivning i forbindelse med etablering af en ny lokation (genbrugsplads), eller ved at udføre forskelligartet miljøprøver, som Ordregiver er pålagt.

Ordregiver udbyder én samlet rammeaftale, hvor det er hensigten at tre (3) rådgivningsvirksomheder, vil få adgang til at udføre opgaverne under rammeaftalen. I Udbudsbetingelsernes punkt 2.1 fremgår, hvilke elementer interesserede ansøgere skal besvare for at blive prækvalificereret. I Udbudsbetingelsernes pkt. 4.1 fremgår, hvilke underkriterier, der vil ligge til grund for Ordregivers beslutning vedrørende tildeling af rammeaftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Teknik og kompetencer) / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalerne kan forlænges i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds og dokumentationskrav, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.1, udvælges et antal ansøgere jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.4.3, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed vurderet på baggrund af de adspurgte informationer jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.1.1:

- Del IV, punkt C (Teknisk og faglig formåen).

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

A. De leverede rådgivningsydelser under referencerne er sammenlignelige med rådgivningsydelserne under nærværende udbud jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.4.1.

B. Referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaverne i pkt. 1.4.1 (1-7), og at referencerne generelt angår de udbudte opgaver og ydelser.

Bemærk, såfremt der oplyses referencer, der er ældre end kravene opstillet i udbudsbetingelsernes pkt. 2.1, vil der i evalueringen blive set bort fra disse referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Som uddybende til pkt. II.2.9 oplyses, at rådgivningsydelserne der vil blive sammenlignet med, er oplistet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4 Beskrivelse af udbuddet, og yderligere uddybet i Udbudsbetingelsernes pkt. 1.4.1.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet levere en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.1. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske repræsentanter,

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anføre en (1) reference, som opfylder mindstekravet.

Tilbudsgiver trykker på + for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Referencer skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig ift. mindstekravet. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under Beskrivelse. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan beskrive erfaring, med minimum én (1) af nedenstående opgaver, udført til en forsyningsvirksomhed:

- Rådgivning ifm. etablering af genbrugsplads,

- Rådgivning i form af rapporter vedr. kemiske analyser af opsamlede perkolatprøver,

- Udarbejdelse af årsrapporter vedr. vandberegninger,

- Udarbejdelse af gasberegninger,

- Udarbejdelse af vandundersøgelser,

- Erfaring med ændringer af celler på deponier, herunder erfaring med el og vandledninger,

- Håndtering af projekter og kommunikation med styrelser i en kontinuerlig rådgivende rolle på vegne af en forsyningsvirksomhedskunde.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver gør opmærksom på, at den udbudte Rammeaftale indeholder krav til CSR - Sociale og miljømæssige forpligtigelser samt Arbejdsklausul, jf. Rammeaftalens afsnit 6.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne Ansøgere.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål kan stilles under fanen Kommunikation. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt i anonymiseret form.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes pkt. 1.6, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til support.dk@mercell.com eller på 63 13 37 00.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPDet. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark,

Skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af eCertis. eCertis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning til eCertis kan hentes på styrelsens hjemmeside.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.167