23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-304422
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.byggeweb.dk

Spørgsmål

Addresse
Kuben Management A/S
Jupitervej 1
6000 Kolding
Kontaktperson: Camilla Lodberg Jensen
Telefon: +45 79381392
E-mail: calj@kubenman.dk

Anmodning om deltagelse

Til
27.08.2019 Kl. 10:00

Udbyder

Boligforeningen Kristiansdal afd. 5 Parkvej/Odensevej

Fag-/storentreprise - renovering Parkvej/Odensevej afd. 5, Odense


Boligforeningen Kristiansdal afd. 5 Parkvej/Odensevej

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Kristiansdal afd. 5 Parkvej/Odensevej
Valmuemarken 27
Odense s
5260
Danmark
Kontaktperson: Erik Thomsen
E-mail: et@kristiansdal.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kristiansdal.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kuben Management A/S
Jupitervej 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Lodberg Jensen
Telefon: +45 79381392
E-mail: calj@kubenman.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af fag-/storentreprise - renovering Parkvej/Odensevej afd. 5, Odense

 

Sagsnr.: 13096-03
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af 6 fag-/storentreprisekontrakter i forbindelse med renoveringen af Boligforeningen Kristiansdals afd. 5, Parkvej/Odensevej. Opgaven vedrører renovering af de 72 boliger i afdelingen, som er fordelt på 6 boligblokke. I afdelingen findes også 6 rækkehuse, som ikke berøres af renoveringen.

Samlet bruttoetageareal udgør 5 193 m2.

Arbejderne udbydes i fag- hhv. storentrepriser:

A- Bygningsentreprisen

B- Tømrerentreprisen

C- Malerentreprisen

D- VVS-entreprisen

E- Ventilationsentreprisen

F- Elentreprisen

Byggeperiode ca. 18 mdr. med forventet byggestart juni 2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise A - Bygningsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Parkvej/Odensevej, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede renovering for alle entrepriser omfatter følgende delopgaver:

Den udvendige klimaskærm renoveres, idet den efterisoleres udefra og beklædes med skærmtegl i systemleverance. Den eksisterende tagbeklædning af fibercementplader udskiftes til nye fibercement plader. De eksisterende fibercementplader indeholder asbest. Eksisterende vinduer flyttes ud i facaden som følge af den forøgede vægtykkelse. Der udføres nye tagrender og tagnedløb.

Alle boliger får egen altan i stålkonstruktion, den eksisterende vinduesbrystning nedbrydes ud for altanerne, og der isættes nye facadepartier ved altanerne.

Indvendig sker der ombygning i boligerne og nogle sammenlægges som tidligere beskrevet. Alle overflader i boligerne renoveres, eksisterende lofter fjernes og der opsættes nye lofter der også har til formål, at lydisolere fra overliggende boliger, strøgulve fjernes og erstattes af nye svømmende gulve udlagt på granulat. Der bygges nye badeværelser på eksisterende støbte dæk, hvor der udstøbes slidlag. Køkkenerne fornyes, men bevares på deres nuværende placering. Alle EL og VVS installationer udskiftes og der udføres nyt balanceret ventilationsanlæg.

Udvendige arealer forbedres med nye stisystemer, plantebede, grillpladser, og pladser til tørring af tøj

A - Bygningsentreprisen

A.01 Nedbrydnings- og arbejdsmiljøsaneringsarbejde:

Miljøsanering af malede overflader, tapeter m.v. nedbrydning af større bygningsdele, skæring af huller i dæk. Nedbrydning af tagflader.

A.02 Kloakarbejde

Lægning af ny kloakledning i kælder.

A.03 Betonarbejde

Ud-støbninger i dæk.

A.04 Murerarbejde

Delvis nedbrydninger i murværk, op-muring af indvendige vægge, tilpasninger nye dørhuller m.v. Slidlag i badeværelser.

A.05 Stålarbejde

Bærende bjælker hvor eksisterende vægge fjernes. Etablering af nye altaner.

A.06 Anlægsgartnerarbejde

Nye stier, bede, grillpladser, jordbearbejdning og græssåning samt etablering af plantebede.

Ca. 10 000 000-15 000 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Renovering af boliger,

- Udført tilsvarende entreprise, som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise B - Tømrerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Parkvej/Odensevej, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede renovering for alle entrepriser omfatter følgende delopgaver:

Den udvendige klimaskærm renoveres, idet den efterisoleres udefra og beklædes med skærmtegl i systemleverance. Den eksisterende tagbeklædning af fibercementplader udskiftes til nye fibercement plader. De eksisterende fibercementplader indeholder asbest. Eksisterende vinduer flyttes ud i facaden som følge af den forøgede vægtykkelse. Der udføres nye tagrender og tagnedløb.

Alle boliger får egen altan i stålkonstruktion, den eksisterende vinduesbrystning nedbrydes ud for altanerne, og der isættes nye facadepartier ved altanerne.

Indvendig sker der ombygning i boligerne og nogle sammenlægges som tidligere beskrevet. Alle overflader i boligerne renoveres, eksisterende lofter fjernes og der opsættes nye lofter der også har til formål, at lydisolere fra overliggende boliger, strøgulve fjernes og erstattes af nye svømmende gulve udlagt på granulat. Der bygges nye badeværelser på eksisterende støbte dæk, hvor der udstøbes slidlag. Køkkenerne fornyes, men bevares på deres nuværende placering. Alle EL og VVS installationer udskiftes og der udføres nyt balanceret ventilationsanlæg.

Udvendige arealer forbedres med nye stisystemer, plantebede, grillpladser, og pladser til tørring af tøj.

B- Tømrer- snedkerentreprisen

Entreprise B – Tømrer- og snedkerentreprisen.

B.01 Tømrer- og snedkerarbejde

Gulve, lofter, facadepartier, tag, skærmtegl og efterisolering.

B.02 Blikkenslagerarbejde

Tagrender, nedløb inddækninger m.v.

Ca. 12 000 000-18 000 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Renovering af boliger,

- Udført tilsvarende entreprise, som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise C - Malerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Parkvej/Odensevej, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede renovering for alle entrepriser omfatter følgende delopgaver:

Den udvendige klimaskærm renoveres, idet den efterisoleres udefra og beklædes med skærmtegl i systemleverance. Den eksisterende tagbeklædning af fibercementplader udskiftes til nye fibercement plader. De eksisterende fibercementplader indeholder asbest. Eksisterende vinduer flyttes ud i facaden som følge af den forøgede vægtykkelse. Der udføres nye tagrender og tagnedløb.

Alle boliger får egen altan i stålkonstruktion, den eksisterende vinduesbrystning nedbrydes ud for altanerne, og der isættes nye facadepartier ved altanerne.

Indvendig sker der ombygning i boligerne og nogle sammenlægges som tidligere beskrevet. Alle overflader i boligerne renoveres, eksisterende lofter fjernes og der opsættes nye lofter der også har til formål, at lydisolere fra overliggende boliger, strøgulve fjernes og erstattes af nye svømmende gulve udlagt på granulat. Der bygges nye badeværelser på eksisterende støbte dæk, hvor der udstøbes slidlag. Køkkenerne fornyes, men bevares på deres nuværende placering. Alle EL og VVS installationer udskiftes og der udføres nyt balanceret ventilationsanlæg.

Udvendige arealer forbedres med nye stisystemer, plantebede, grillpladser, og pladser til tørring af tøj.

Entreprise C – Malerentreprisen

C.01 Malerarbejde

Malerarbejde indvendig

Ca. 1 500 000-3 000 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Renovering af boliger,

- Udført tilsvarende entreprise, som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise D - VVS-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Parkvej/Odensevej, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede renovering for alle entrepriser omfatter følgende delopgaver:

Den udvendige klimaskærm renoveres, idet den efterisoleres udefra og beklædes med skærmtegl i systemleverance. Den eksisterende tagbeklædning af fibercementplader udskiftes til nye fibercement plader. De eksisterende fibercementplader indeholder asbest. Eksisterende vinduer flyttes ud i facaden som følge af den forøgede vægtykkelse. Der udføres nye tagrender og tagnedløb.

Alle boliger får egen altan i stålkonstruktion, den eksisterende vinduesbrystning nedbrydes ud for altanerne, og der isættes nye facadepartier ved altanerne.

Indvendig sker der ombygning i boligerne og nogle sammenlægges som tidligere beskrevet. Alle overflader i boligerne renoveres, eksisterende lofter fjernes og der opsættes nye lofter der også har til formål, at lydisolere fra overliggende boliger, strøgulve fjernes og erstattes af nye svømmende gulve udlagt på granulat. Der bygges nye badeværelser på eksisterende støbte dæk, hvor der udstøbes slidlag. Køkkenerne fornyes, men bevares på deres nuværende placering. Alle EL og VVS installationer udskiftes og der udføres nyt balanceret ventilationsanlæg.

Udvendige arealer forbedres med nye stisystemer, plantebede, grillpladser, og pladser til tørring af tøj.

Entreprise D – VVS-entreprisen

D.01 VVS-arbejde

Varmeanlæg, Vandinstallation, huskloak

Ca. 4 000 000-7 000 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Renovering af boliger,

- Udført tilsvarende entreprise, som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise E - Ventilationsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Parkvej/Odensevej, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede renovering for alle entrepriser omfatter følgende delopgaver:

Den udvendige klimaskærm renoveres, idet den efterisoleres udefra og beklædes med skærmtegl i systemleverance. Den eksisterende tagbeklædning af fibercementplader udskiftes til nye fibercement plader. De eksisterende fibercementplader indeholder asbest. Eksisterende vinduer flyttes ud i facaden som følge af den forøgede vægtykkelse. Der udføres nye tagrender og tagnedløb.

Alle boliger får egen altan i stålkonstruktion, den eksisterende vinduesbrystning nedbrydes ud for altanerne, og der isættes nye facadepartier ved altanerne.

Indvendig sker der ombygning i boligerne og nogle sammenlægges som tidligere beskrevet. Alle overflader i boligerne renoveres, eksisterende lofter fjernes og der opsættes nye lofter der også har til formål, at lydisolere fra overliggende boliger, strøgulve fjernes og erstattes af nye svømmende gulve udlagt på granulat. Der bygges nye badeværelser på eksisterende støbte dæk, hvor der udstøbes slidlag. Køkkenerne fornyes, men bevares på deres nuværende placering. Alle EL og VVS installationer udskiftes og der udføres nyt balanceret ventilationsanlæg.

Udvendige arealer forbedres med nye stisystemer, plantebede, grillpladser, og pladser til tørring af tøj.

Entreprise E – Ventilationsentreprisen

E.01 Ventilationsarbejde

Etablering af nyt ventilationsanlæg

Ca. 3 000 000-6 500 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Renovering af boliger,

- Udført tilsvarende entreprise, som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise F - El-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Parkvej/Odensevej, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den samlede renovering for alle entrepriser omfatter følgende delopgaver:

Den udvendige klimaskærm renoveres, idet den efterisoleres udefra og beklædes med skærmtegl i systemleverance. Den eksisterende tagbeklædning af fibercementplader udskiftes til nye fibercement plader. De eksisterende fibercementplader indeholder asbest. Eksisterende vinduer flyttes ud i facaden som følge af den forøgede vægtykkelse. Der udføres nye tagrender og tagnedløb.

Alle boliger får egen altan i stålkonstruktion, den eksisterende vinduesbrystning nedbrydes ud for altanerne, og der isættes nye facadepartier ved altanerne.

Indvendig sker der ombygning i boligerne og nogle sammenlægges som tidligere beskrevet. Alle overflader i boligerne renoveres, eksisterende lofter fjernes og der opsættes nye lofter der også har til formål, at lydisolere fra overliggende boliger, strøgulve fjernes og erstattes af nye svømmende gulve udlagt på granulat. Der bygges nye badeværelser på eksisterende støbte dæk, hvor der ud-støbes slidlag. Køkkenerne fornyes, men bevares på deres nuværende placering. Alle EL og VVS installationer udskiftes og der udføres nyt balanceret ventilationsanlæg.

Udvendige arealer forbedres med nye stisystemer, plantebede, grillpladser, og pladser til tørring af tøj.

Entreprise F – El-entreprisen

F.01 El- og svagstrømsarbejde

Ca. 1 500 000-3 000 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11. februar 2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Renovering af boliger,

- Udført tilsvarende entreprise, som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Økonomisk og finansiel kapacitet og tilhørende mindstekrav:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning,

— Soliditetsgrad,

— Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for det senest afsluttede regnskabsår:

Entreprise A - Bygningsentreprisen:

— Samlet omsætning min. 15 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 2 000 000 DKK.

Entreprise B - Tømrerentreprisen:

— Samlet omsætning min. 25 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 2 000 000 DKK.

Entreprise C - Malerentreprisen:

— Samlet omsætning min. 4 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 500 000.

Entreprise D - VVS-entreprisen:

— Samlet omsætning min. 7 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 500 000 DKK.

Entreprise E - Ventilationsentreprisen:

— Samlet omsætning min. 1 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 500 000 DKK.

Entreprise F -El-entreprisen:

— Samlet omsætning min. 1 500 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 500 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk og faglig kapacitet og tilhørende mindstekrav:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse) og ansøgers rolle i projektet,

- Kontraktsum,

- Udførelsestidsperiode,

- Ordregiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er ikke mindstekrav til referenceprojekter. Referenceprojekter vil blive anvendt til udvælgelse blandt egnede ansøgere, som angivet under II.2.9.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.14