23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-304421
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.08.2019

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mbrcpadpuk

Udbyder

Domi Bolig

Domi Bolig, afd. 35, Stenhøjgårdsvej Malling - totalentreprise - renovering og fortætning i afdeling 35


Domi Bolig

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Domi Bolig
35432027
Tornøegade 12
Odder
8300
Danmark
Kontaktperson: Preben Jacobsen
Telefon: +45 70279797
E-mail: pj@domibolig.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.domibolig.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mbrcpadpuk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mbrcpadpuk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Domi Bolig, afd. 35, Stenhøjgårdsvej Malling. Totalentreprise - Renovering og fortætning i afdeling 35

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisen omfatter renovering/nyindretning af 63 almene familieboliger, etablering af ventilationsanlæg i 5 almene familieboliger samt nyopførelse af 32 nye almene familieboliger på Stenhøjgårdsvej, Malling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Afdeling 35, Stenhøjgårdsvej 1-81, 8340 Malling.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprise med targetpris efter forudgående prækvalifikation.

Totalentreprisen omfatter:

— Renovering/nyindretning af 63 almene familieboliger inden for eksisterende boligareal på 5 795 m2. Eksisterende boliger nedbrydes til minimum overkant fundament,

— Etablering af decentrale ventilationsanlæg i 5 almene familieboliger,

— Nyopførelse af 32 almene familieboliger med et samlet boligareal på 2 640 m2,

— Eksisterende vaskeri/garageanlæg skal nedrives.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tid & Planlægning / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de egnede og kvalificerede ansøgere vil Bygherren vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om en optimal konkurrence har den bedste egnethed.

Der vil ved udvælgelsen blive foretaget en helhedsvurdering af ansøgerne set i lyset af den udbudte opgave. Ordregiver vil ved helhedsvurderingen navnlig lægge vægt på:

1) Hvem af ansøgerne (og dennes rådgivere), der har de bedste og mest relevante erfaringer fra lignende, større boligbyggeriopgaver;

2) Hvilken ansøgers (og dennes rådgivers) nøglemedarbejdere tilknyttet projektet, der har de bedste og mest relevante uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD. Det elektroniske ESPD bliver uploadet som XML-fil af ordregiver sammen med det øvrige udbudsmateriale, og ansøger skal som udgangspunkt udfylde samtlige felter.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til udfyldelsen af det elektroniske ESPD-dokument, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrencestyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i det elektroniske ESPD give nedenstående oplysninger som foreløbigt bevis for sin økonomiske og finansielle kapacitet:

1) Egenkapital: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen;

2) Omsætning: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for omsætningens størrelse. Ansøger/tilbudsgivers omsætning pr. år skal minimum være på 125 000 000 DKK ekskl. moms. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen;

3) Erhvervsansvarsforsikring: Kopi af forsikringspolice for relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav og udvælgeseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD’et give følgende oplysninger som foreløbigt bevis for sin tekniske og faglige kapacitet:

1) CV for ansøgers nøglemedarbejdere på dette projekt, herunder medarbejderens uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. CV’et skal maksimalt fylde en side pr. medarbejder. Såfremt ansøger anvender tilknyttede rådgivere, skal disse tillige fremsende CV for deres nøglemedarbejdere;

2) Oplysninger om ansøgers årlige og gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller funktionsgrupper for de seneste 3 regnskabsår;

3) Der skal udfyldes eller vedlægges en beskrivelse af ansøgers mest relevante projektreferencer fra tidligere gennemførte boligbyggeri-opgaver inden for de seneste 5 år, med angivelse af projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (m2 el. anlægssum) og entrepriseform, samt ansøgers rolle i det konkrete projekt. Referencelisten må indeholde maximalt 5 referencer á 2 A4-sider;

4) Såfremt ansøger benytter tilknyttede rådgivere, skal der ligeledes udfyldes eller vedlægges en beskrivelse af rådgivernes mest relevante projektreferencer fra tidligere gennemførte boligbyggeri-opgaver inden for de seneste 5 år, med angivelse af projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (m2 el. anlægssum), entrepriseform samt rådgiverens rolle i det konkrete projekt. Referencelisten må alt i alt for rådgiverne tilsammen indeholde maximalt 5 referencer á 2 A4-sider.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav og udvælgeseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hvis Totalentreprenøren anvender udenlandsk arbejdskraft herunder udenlandske underentreprenører er Totalentreprenøren forpligtet til at sikre, at den udenlandske underentreprenør har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende reglerne herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2019
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2019

Send til en kollega

0.118