23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 124-302997
Offentliggjort
01.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.07.2019 Kl. 11:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/105493322.aspx

Udbyder

Ballerup Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(16.10.2019)
Opland Landskabsarkitekter
Tranevej 16, 2. th.
2400 København NV

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Centrumgaden


Ballerup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ballerup Kommune
58271713
Hold-An Vej 7
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Stine Jee Hebo
E-mail: sth5@balk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105493322.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105493322.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105493322.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af totalrådgivning i forbindelse med renovering af Centrumgaden

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71240000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ballerup Kommune skal renovere Centrumgaden - byens centrale handelsstrøg - et gågadeareal på i alt ca. 9 500 m2 inkl. Kirketorvet og forbindelser til bagvedliggende arealer. Renoveringen omfatter belægninger og afvanding, beplantning, belysning og inventar.

Tryk her https://permalink.mercell.com/105493322.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter ingeniør- og landskabsarkitektrådgivning vedr. projektering, udbud og opfølgning på baggrund af eksisterende skitseforslag. Renoveringen skal foregå samtidig med at der skal separatkloakeres i gaden. Rådgivningsopgaven vil derfor også foregå i tæt samarbejde med forsyningsselskabets rådgiver. Såvel separatkloakering som renovering af gaden generelt skal udføres i løbet af 2020 og 2021.

Udbudsformen er begrænset udbud. Prækvalifikationsbetingelserne fastsætter betingelserne for prækvalifikation. Ansøgningen om prækvalifikation og ESPD udfyldes i Mercells on-line version.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisering og faglig relevans af tilbudte medarbejdere i forhold til den udbudte opgave / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Fremgangsmåde og metode til gennemførelse af opgaven / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 konditionsmæssige ansøgende firmaer, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i ESPD samt opfylder udvælgelseskriterier og minimumskrav, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Der vil her blive lagt vægt på, hvilke 5 ansøgere, der har afgivet de referencer, der bedst matcher den udbudte opgave. Herunder vil der blive lagt særlig vægt på, at referencerne bedst matcher lignende eller tilsvarende rådgivningsopgaver indeholdende erfaring inden for belægnings-, beplantnings-, afvandings-, belysnings- og inventaropgaver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på indkøb af "Visualiseringer" og "Særlig mødevirksomhed i projekteringsfasen". Posterne vedrørende disse 2 optioner er meget små i tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Minimumskrav: Ansøger skal som minimum have en årsomsætning i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår på 4 000 000 DKK. Ved konsortier lægges konsortiedeltagernes årsomsætning sammen.

For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Minimumskrav: Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 5% i senest afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som den samlede egenkapitals andel af den samlede balancesum.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal som minimum have en årsomsætning i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår på 4 000 000 DKK. Ved konsortier lægges konsortiedeltagernes årsomsætning sammen,

— Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 5% i senest afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som den samlede egenkapitals andel af den samlede balancesum.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til 3 års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste 3 år:

Minimumskrav:

— Ansøger skal inden for de sidste 3 år som minimum have 2 referencer, som er relateret til det udbudte område. Med relateret menes, at de opgaver, som der refereres til vedrører rådgivning inden for ingeniør- og landskabsarkitektydelser. Referencerne bør uddybes, så ordregiver kan få et indtryk af referencernes relevans for den udbudte opgave,

— Det skal entydigt beskrives, hvilken opgave ansøger konkret har udført i forbindelse med hver reference.

Ved konsortier skal konsortiedeltagerne til sammen opfylde minimumskravet til referencer (husk i så fald at vedlægge udfyldt konsortieerklæring i skema 2 og udfyldte ESPD´ere fra deltagerne),

— Er referencen fra en forpligtende underrådgiver skal det angives hvilken (husk i så fald at vedlægge udfyldt støtteerklæring i skema 1 og udfyldt ESPD fra underrådgiver),

— Der skal vedlægges min. 2 og der kan vedlægges maximalt 4 referencer, som er relateret til det udbudte område,

— Referencerne bør indeholde angivelse af beløb og tidspunkter for opgavens udførelse samt den offentlige og private modtager.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal inden for de sidste 3 år som minimum have 2 referencer, som er relateret til det udbudte område. Med relateret menes, at de opgaver, som der refereres til vedrører rådgivning inden for ingeniør- og landskabsarkitektydelser. Referencerne bør uddybes, så ordregiver kan få et indtryk af referencernes relevans for den udbudte opgave,

— Det skal entydigt beskrives, hvilken opgave ansøger konkret har udført i forbindelse med hver reference.

Ved konsortier skal konsortiedeltagerne til sammen opfylde minimumskravet til referencer (husk i så fald at vedlægge udfyldt konsortieerklæring i skema 2 og udfyldte ESPD´ere fra deltagerne),

— Er referencen fra en forpligtende underrådgiver skal det angives hvilken (husk i så fald at vedlægge udfyldt støtteerklæring i skema 1 og udfyldt ESPD fra underrådgiver),

— Der skal vedlægges min. 2 og der kan vedlægges maximalt 4 referencer, som er relateret til det udbudte område,

— Referencerne bør indeholde angivelse af beløb og tidspunkter for opgavens udførelse samt den offentlige og private modtager.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af totalrådgiveraftalen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/07/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Den vejledende honorarramme er 2 500 000 DKK DKK ekskl. moms.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2019

Send til en kollega

0.117