23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-295340
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.08.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238637&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

ADK-anlæg til BIO4


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Daugaard Larsen
Telefon: +45 27953805
E-mail: kathla@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238637&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238637&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, Vand, Spildevand, Fjernkøling, Vind og Bygas

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

ADK-anlæg til BIO4

 

Sagsnr.: 24.02-01117
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42960000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omhandler Leverandørens levering af ADK-anlæg til BIO4. I forbindelse med HOFORs ibrugtagen af BIO4, skal der monteres ADK-anlæg på BIO4. Leverancen skal ske i overensstemmelse med nærværende kontrakt samt bilag. Leverandørens arbejde består i, dog ikke begrænset til, følgende levering af komponenter til ADK-anlæg, prøvemontering og efterfølgende montering af komponenter til ADK-anlæg, programmering af komponenter ADK-anlæg samt naturligt tilhørende ydelser for et funktionsdygtigt og idriftsat ADK-anlæg på BIO4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42961100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omhandler Leverandørens levering af ADK-anlæg til BIO4. I forbindelse med HOFORs ibrugtagen af BIO4, skal der monteres ADK-anlæg på BIO4. Leverancen skal ske i overensstemmelse med nærværende kontrakt samt bilag. Leverandørens arbejde består i, dog ikke begrænset til, følgende levering af komponenter til ADK-anlæg, prøvemontering og efterfølgende montering af komponenter til ADK-anlæg, programmering af komponenter ADK-anlæg samt naturligt tilhørende ydelser for et funktionsdygtigt og idriftsat ADK-anlæg på BIO4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Udkast til tidsplan/proces / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog pkt. 3.1 i udbudsbetingelserne.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR stiller ikke minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

HOFOR stiller ikke minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

— Ansøger skal påvise mindst 3 og max 5 referencer hvor Ansøger har udført arbejder omhandlende følgende:

- - Levering, installering, montering og drift af ADK-anlæg;

- - Kort beskrivelse af hvordan aflevering af idriftsat ADK-anlæg er sket til en kunde.

Det vægter positivt, at ved minimum 1 af referencerne, er arbejdet sket på vandværker eller kraftvarmeværker.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier.

For hver referencekategori ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører.

II. Navn på Ordregiver.

III. Volumen i DKK på opgaven for referencen.

IV. Arbejdet skal omhandle levering, montering og drift af ADK-anlæg.

V. Længden på kontraktforholdet for referencen (antal år + måneder).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

— Ansøger skal påvise mindst 3 og max 5 referencer hvor Ansøger har udført arbejder omhandlende følgende:

- - Levering, installering, montering og drift af ADK-anlæg;

- - Kort beskrivelse af hvordan aflevering af idriftsat ADK-anlæg er sket til en kunde.

Det vægter positivt, at ved minimum 1 af referencerne, er arbejdet sket på vandværker eller kraftvarmeværker.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier.

For hver referencekategori ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører.

II. Navn på Ordregiver.

III. Volumen i DKK på opgaven for referencen.

IV. Arbejdet skal omhandle levering, montering og drift af ADK-anlæg.

V. Længden på kontraktforholdet for referencen (antal år + måneder).

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Uden at Leverandørens ansvar derved begrænses, forpligter Leverandøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum 15 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter HOFORs modtagelse af fyldestgørende betalingsanmodning.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsdokumenterne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019

Send til en kollega

0.13