23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-295219
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Ellevio AB

RNM- Dalarna 5 Sälen


Ellevio AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Ellevio AB
556221-5623
Valhallavägen 203
Stockholm
115 53
Sverige
Kontaktperson: Petra Hyltmark
Telefon: +46 727001806
E-post: petra.hyltmark@ellevio.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ellevio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45839
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45839
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

RNM- Dalarna 5 Sälen

Referensnummer: UH-2019-107
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
65300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Totalentreprenad för ombyggnad av regionnätsstation beläget i Sälen, Sverige.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
65300000
45111300
45315300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Preliminär beskrivning av projektet.

1.1 Översiktlig information om objektet

Stationen i Sälen (Osanden) belägen några kilometer norr om Sälen-byn byggdes ursprungligen i mitten av 1970-talet och byggdes sedan ut till sin befintliga ställverksstruktur runt år 1985. Sälen-stationen matar det 50 kV-nät som förser bland annat Sälen- och Idre-fjällen med el. Den befintliga 130/50 kV transformatorstationen behöver förnyas och uppgraderas för att säkerställa nuvarande och framtida eldistribution i Sälenfjällen och nordvästra Dalarna.

Ställverksytan kommer att utökas och lite förenklat innebär det att man bygger upp ett ställverk till bredvid befintligt och sedan kopplar samman de två halvorna. När de är sammankopplade byggs den befintliga delen om.

Ombyggnationen möjliggör att fler luftledningar kan anslutas till ställverket och ombyggnationen är en del i Ellevios långtidsplan för elförsörjningen i nordvästra Dalarna.

Objektets läge:

Sälen

Koordinater i systemet RT90, X= 6789061.888, Y= 1361924.383

Samtliga transformatorer tillhandahålles av Beställaren.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Totalentreprenad

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/08/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 20/08/2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/06/2019

Send til en kollega

0.11