23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-292855
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Indlevering af tilbud

Til
02.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.byggeweb.dk

Udbyder

MT Højgaard A/S for KAB

Ungdomsboliger A.C. Meyers Vænge - fagentreprise VVS


MT Højgaard A/S for KAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
MT Højgaard A/S for KAB
12562233
Knud Højgaards vej 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Projektchef Jacob Bauer Nielsen
E-mail: jbau@mth.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mth.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret bygherre for almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ungdomsboliger A.C. Meyers Vænge Fagentreprise VVS

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter udførelse af VVS-arbejder i fagentreprise i forbindelse med opførelse af 108 ungdomsboliger beliggende på A C Meyers vænge, København S. Arbejdet omfatter arbejdsbeskrivelse VVS.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

A.C. Meyers Vænge /Teglholmsgade / Sydhavnsgade, København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omfatter VVS-arbejder. Byggesagen omfatter alle bygningsarbejder forbundet med opførelsen af brutto 5 400 m2 ungdomsboliger beliggende A.C. Meyersvænge/Teglholmsgade/Sydhavnsgade. Byggesagen omfatter opførelse af hhv. 58 og 50 lejligheder beliggende i 2 U-formede bygninger benævnt hhv. bygning 3 og bygning 4.

MT Højgaard opfører pt. ca. 19 200 m2 boliger for Patrizia Danmark A/S på nabogrunden.

I denne byggesag indgår foruden ungdomsboligerne udenomsarealer og ca. 250 m2 fællesareal samt renovationsrum til Patrizia Danmark A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner er angivet i tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

MT Højgaard A/S udbyder på vegne af Boligselskabet AKB/ v. KAB i en delegeret bygherremodel.

Udbuddet består af 19 fagentrepriser udbudt hver for sig.

MT Højgaard A/S varetager styringsentreprisen i forbindelse med udførelsen af byggeriet.

Varigheden af opgaven i afsnit II.2.7 (16. måneder) er indtil aflevering, jf. udbudsmaterialet. Kontrakten omfatter herudover 1. og 5. årseftersyn, jf. AB92.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Som en del af tilbuddet skal der ske aflevering af det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Skabelon til ESPD er gjort tilgængelig via Byggeweb, jf. afsnit I3. I forhold til ESPD´et skal ansøgeren indsætte de oplysninger, der fremgår af udbudsbetingelserne.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten er baseret på AB92 med tilføjelser og fravigelser, der stilles krav om sikkerhedsstillelse fra tilbudsgiver.

Arbejdsklausul og sociale klausuler er en del af kontrakten, jf. udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/08/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Der afholdes licitation på Byggeweb.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan finde her: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ med udbudsnummer TN294188-01

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i dette offentlige udbud skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: http://www.klfu.dk/"www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobssens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2019

Send til en kollega

0.11