23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 119-292172
Offentliggjort
24.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

I/S Norfors

Udbud Gips 2019 v.2


I/S Norfors

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
I/S Norfors
14748539
Savsvinget 2
Hørsholm
2970
Danmark
Kontaktperson: Kim Villadsen
Telefon: +45 45160525
E-mail: kv@norfors.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/95826742.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.norfors.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Affaldshåndtering
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldshåndtering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud Gips 2019 v.2

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90514000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte ydelse omfatter indvejning, modtagekontrol, behandling og afsætning af fraktionen gips. Gipsen stammer fra genbrugspladser og erhvervsdrivende i Norfors' opland.

Der forventes ca. 1 800 tons gipsaffald pr. år fra Norfors opland. På genbrugsstationer tilknyttet Norfors opsamles gipsaffaldet i gipscontainere.

Disse containere transporteres ved Norfors foranstaltning og for Norfors regning til Ordretagers

Modtageanlæg og aflæsses her.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Omfanget af ydelsen skal inkludere den til enhver tid gældende mængde gipsaffald uden hensyntagen til variationer som følge af sæsonudsving eller andre forhold, der måtte have indflydelse på ydelsens omfang.

Endvidere forbeholder Ordregiver sig ret til at udtage delstrømme af gipsaffaldet på op til 10% af mængden til brug for f.eks. forsøg med alternative behandlingsmetoder mv.

Tildelingskriteriet for denne kontrakt er den laveste pris pr. ton jf. tilbudslisten samt tillægsomkostninger f.eks., fra transportør hvor Norfors' omkostninger vil blive indregnet pr. automatik på tilbudslisten. Tilbudsgivers tilbudspriser vil således, af Norfors, blive pålagt håndteringsomkostning der tager højde for f.eks. opgrab og transport til modtageranlægget. Ved indtastning af km fra genbrugsplads til modtageranlæg skal afstanden findes via korteste rute på Google Map.

Ordregiver kan som udgangspunkt acceptere følgende behandlingsløsninger:

- Oparbejdning og afsætning til produktion af nye gipsplader,

- Tilsætning ved cementproduktion, hvor gipsen fortrænger jomfruelige materialer,

- Anden genanvendelse, der fortrænger anvendelse af jomfruelig gips,

- Anvendelse som hjælpestof eller lignende i forbindelse med deponering, terrænregulering, udspredning på landbrugsjord mv. anses i denne sammenhæng ikke for at være genanvendelse og tilbud med disse behandlingsløsninger vil ikke blive vurderet.

Endelig skal behandlingen af restprodukterne, f.eks. pap/papir, tapet, lim, skruer, lægter etc. ske under hensyn til affaldshierarkiet:

1) genbrug og genanvendelse;

2) forbrænding med energiudnyttelse;

3) deponering - anvendelse som hjælpestof eller lignende i forbindelse med deponering, terrænregulering, udspredning på landbrugsjord mv. anses i denne sammenhæng ikke for at være genanvendelse og tilbud med disse behandlingsløsninger vil ikke blive vurderet.

Det modtagne materiale håndteres og behandles i henhold til Ordretagers egen beskrivelse af processen. Udstyr og driftsform skal vælges og tilpasses opgaven, således at de påkrævede miljø- og arbejdsmiljøkrav kan overholdes. Uanset hvilken behandling Ordretager forudsætter i sit Tilbud, skal denne behandling beskrives i detaljer i Tilbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 036-081179
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud Gips 2019 v.2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851 A
Ferritslev Fyn
5863
Danmark
Telefon: +45 63909909
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2019

Send til en kollega

0.217