23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 117-287197
Offentliggjort
20.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.07.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/107630778.aspx

Udbyder

Argo I/S

Vindere

Valgt firma

(10.09.2019)
Lars Møller Christensen
Brovej 13
4592 Sejerø

Drift af Sejerø Genbrugsplads og transport af affald


Argo I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Finn Kjær
E-mail: fk@argo.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/107630778.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/107630778.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/107630778.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentlig kontrakt om drift af Sejerø Genbrugsplads og transport af affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå en samlet kontrakt omfattende drift af Sejerø Genbrugsplads og transport af affald fra genbrugspladsen til behandlingsanlæg på Sjælland.

Der udbydes en tidsubegrænset kontrakt, der kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, dog tidligst til ophør pr. 1.8.2023.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000
90512000
90513000
90530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå en samlet kontrakt omfattende drift af Sejerø Genbrugsplads og transport af affald fra genbrugspladsen til behandlingsanlæg på Sjælland.

Der udbydes en tidsubegrænset kontrakt, der kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, dog tidligst til ophør pr. 1.8.2023.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der udbydes en tidsubegrænset kontrakt, der kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, dog tidligst til ophør pr. 1.8.2023.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

I ESPD Del III.A skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I ESPD Del III.B skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I ESPD Del III.C skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

— Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tvangsakkord uden for konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Aktiver, der administreres af en kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

— Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1,

— Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 2,

— Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3

Hvis tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, skal der svares Nej.

Det har ingen betydning, at tilbudsgiver svarer Nej til, om oplysninger er gratis tilgængelige for myndighederne fra en EU-medlemsstats database.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra SKAT, ATP, Skifteretten og Politiet.

Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD Del IV.B skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen:

— Samlet årsomsætning,

— Øvrige økonomiske og finansielle krav.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. Del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. Del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen kan virksomheder fremlægge senest offentliggjorte årsregnskab eller uddrag heraf.

Såfremt dette ikke er muligt, kan virksomheder fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ARGO vurderer passende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 1 000 000 DKK i det på tilbudsfristen senest tilgængelige årsregnskab.

Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det på tilbudsfristen senest tilgængelige årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD Del IV.C skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om teknisk og faglig kapacitet:

— Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type,

— Værktøj, materiel og teknisk udstyr.

For hvert aftaleforhold bedes tilbudsgiver oplyse:

1) Beskrivelse: De udførte opgaver i henhold til aftalen;

2) Beløb: Vederlag for aftalen;

3) Startdato: Dato for opstart af opgavens udførelse;

4) Slutdato: Dato for aftaleforholdets ophør (hvis relevant);

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. Del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. Del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have varetaget mindst én opgave om transport af containere og mindst én opgave, hvori er indgået betjening af kunder/borgere (begge krav kan eventuelt opfyldes af samme aftaleforhold).

Tilbudsgiver skal erklære at kunne disponere over minimum én lastbil, der som minimum har 3 aksler og en lasteevne på minimum 14 ton.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til værktøj, materiel og teknisk udstyr kan fremlægges kopi af registreringsattest eller anden passende dokumentation.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/07/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med afsnit II i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres via Mercell (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell.

Ved spørgsmål til brugen af Mercell kan der rettes henvendelse til Mercell support på telefon +45 63133700 eller på e-mail danmark@mercell.com

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at holde sig ajour om udbudsprocessen og eventuelt supplerende materiale eller ændringer i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver opfordres til at rette henvendelse til ARGO så tidligt som muligt.

Tilbudsgiver kan afgive ét tilbud, og der kan ikke afgives alternative eller sideordnede tilbud.

ARGO forbeholder sig retten til at anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ufuldstændige eller fejlbehæftede tilbud, jf. udbudslovens § 159, stk. 5.

Tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive tilbud er ARGO uvedkommende.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, skal deltagerne afgive en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal hver enhed, hvis kapacitet tilbudsgiver baserer sig på, afgive en udfyldt og underskrevet erklæring om at stille sine ressourcer til rådighed.

ARGO vil underrette alle tilbudsgivere om tildeling af kontrakt på samme tidspunkt. Underretning om tildeling er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren.

Indgåelse af kontrakt vil tidligst ske efter udløbet af en standstill periode på 10 dage, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2019

Send til en kollega

0.109