23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 114-281019
Offentliggjort
17.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Tønder Spildevand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter for 4 rådgivere i Højer Kloaksanering


Tønder Spildevand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Tønder Spildevand A/S
32065813
Håndværkervej 4
Bredebro
6262
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Damgaard Petersen
Telefon: +45 88437543
E-mail: bdp@tonfor.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/99601767.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter for 4 rådgivere i Højer Kloaksanering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med byfornyelse i Højer skal der foretages kloaksanering i Højer. Nærværende udbud omhandler rådgiverydelser i forbindelse hermed. Kloaksaneringen skal foregå ved dels kloakseparering og dels ved semiseparering. Rådgiveren skal foretage projektering som skal munde ud i 4 entreprenørudbud: 1 for etablering af et regnvandsbassin ved A. R. Kjærbysvej, 1 for etablering af regnvandsledning i Kirkegårdsgade og Ved Gamle Dige, 1 for strømperenoveringer og 1 for den øvrige kloaksanering i Højer. Entreprenørudbuddene skal varetages på forskellige tidspunkter.

Byfornyelse i Højer varetages af Tøndermarsk Initiativet. Det skal forventes, at der skal samarbejdes med Tøndermarsk Initiativet og dennes rådgiver omkring regnvandsbassinet ved A. R. Kjærbysvej samt om LAR-løsninger i de semiseparerede områder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Højer

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne for indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (Bekendtgørelse 1624 af 15.12.2015).

Udbuddet gennemføres i 2 faser: 1 prækvalifikationsfase og 1 tilbudsfase.

Udbuddet gennemføres med følgende hovedaktiviteter:

1) Anmodning om prækvalifikation;

2) 4 virksomheder prækvalificeres;

3) De prækvalificerede virksomheder afgiver tilbud;

4) Bedømmelsesudvalget evaluerer tilbuddene;

5) Én af virksomhederne tildeles rådgiverkontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: proces / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 65
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 030-068380
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tilbuds fase for 4 rådgivere Højer Kloaksanering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Cowi A/s
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Telefon: +45 56400000
Fax: +45 45972212
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2019

Send til en kollega

0.114