23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 114-278817
Offentliggjort
17.06.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.07.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(17.12.2019)
Østermark Entreprenørforretning
Nybovej 34
7500 Holstebro

DNV Gødstrup - Etablering af to nye IT-driftscentre - hovedentreprise, råhus


Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup
Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Dan Andersen
Telefon: +45 30692026
E-mail: Michael.Andersen@vest.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dnv.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Åboulevarden 13
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Carl Ove Larsen
Telefon: +45 24298492
E-mail: col@sj.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sj.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DNV Gødstrup Etablering af 2 nye IT-driftscentre. Hovedentreprise råhus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hovedentreprisen omfatter etablering af 2 identiske råhuse med anlægsarbejder. Råhusene etableres med randfundamenter, insitu støbte bagmure og murede facader. Desuden omfatter hovedentreprisen etablering af byggeplads, jord- og anlægsarbejder incl. belægning, kloakarbejder og tomrør. Arbejdet skal koordineres med teknikentreprenører.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Gødstrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hovedentreprisen omfatter etablering af 2 identiske råhuse med anlægsarbejder. Råhusene etableres med randfundamenter, insitu støbte bagmure og murede facader. Desuden omfatter hovedentreprisen etablering af byggeplads, jord- og anlægsarbejder incl. belægning, kloakarbejder og tomrør. Arbejdet skal koordineres med teknikentreprenører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Region Midtjylland vælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk styrke til at opfylde kontrakten. Det er en betingelse for at opnå prækvalifikation, at ansøgerne via referencer og CV'er kan dokumentere at have følgende kompetencer:

— Etablering af insitu støbte råhus,

— Egenproduktion af murede ydervægge.

Cv'er på entrepriseledere og formænd med erfaring fra tilsvarende projekterråhus.

Desuden positiv egenkapital fra de seneste 3 års afsluttede regnskaber.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Adgang til udbudsmateriale: https://www.rib-software.dk/udbudsportal Byggeweb nr: TN427729

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om:

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet;

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der må maksimalt vedlægges 5 referencer, som ansøger har udført inden for de seneste 5 år.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

— Navn på bygherre og kontaktperson,

— Projektets navn og indhold,

— Kort projektbeskrivelse,

— Entrepriseform,

— Entreprisesum,

— Kort begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant for vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet til at udføre den udbudte opgave.

Det accepteres, men er ikke et krav, at ansøger, i forlængelse af udfyldt ESPD(er), fremsender uddybende referenceark - dog max. 1 A4 side pr. reference.

Endvidere skal der vedlægges CV'er på entrepriseledere og formænd med erfaring fra tilsvarende projekter

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/07/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2019

Send til en kollega

0.097