23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 100-243318
Offentliggjort
24.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.06.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c0a7857-113e-4d5d-ba77-02bb3b9c01da/homepage

Udbyder

Aalborg Energi Holding A/S o.a.

Smede- og industriteknikerydelser


Aalborg Energi Holding A/S o.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Energi Holding A/S
37189170
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Maria Møllebjerg Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Nordjyllandsværket A/S
37189294
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Energicenter A/S
24453638
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Varme A/S
37271616
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Bygas A/S
38255479
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Dencentrale Værker A/S
37271632
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Fjernkøling A/S
37862940
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Service A/S
33164610
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c0a7857-113e-4d5d-ba77-02bb3b9c01da/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c0a7857-113e-4d5d-ba77-02bb3b9c01da/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c0a7857-113e-4d5d-ba77-02bb3b9c01da/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af smede- og industriteknikerydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter et Rammeaftalekompleks, der består af 6 Delaftaler på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalekomplekset består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser. Hver enkelt Delaftale har således en tilknyttet Kravspecifikation, som indeholder de krav, som Leverandøren skal overholde.

— Delaftale 1: Certifikat svejsning (kedlen),

— Delaftale 2: Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele,

— Delaftale 3: Fremstilling af reservedele,

— Delaftale 4: Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejde,

— Delaftale 5: Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse,

— Delaftale 6: Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger.

Ordregiver holder informationsmøde og undervisning i udfyldelse af ESPD. Se afsnit VI.3) for dato og tilmelding.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Certifikatsvejsning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
50511000
50511100
50531100
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for certifikat svejsearbejde på kedlen i henhold til DKF2002 eller den til enhver tid gældende opdaterede version. Arbejdsområdet defineres blandt andet som: Tilgang economiser, kedlens panelvægge, alle rør inden for disse, kedelsamlere, interne kedel forbindelsesrør, frem til afgang på afgangssamlere. Der vil være behov for certikatsvejsere med certifikat til svejsning af højtlegerede stål med baggas.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftaler med én leverendør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Delaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte Delaftale, således at Delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 6 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete Delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte Delaftale, jf.pkt.II.1.4) og II.2.4).

For Delaftale 1:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at:

— Ansøgers referencer viser en særlig høj grad af erfaring inden for kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelserne for Delaftale 1 og relaterer sig til flest muligt af arbejderne, jf. punkt II.1.4 og II. 2.4.:

- - Tilgang economiser, kedlens panelvægge, alle rør inden for disse, kedelsamlere, interne kedel forbindelsesrør, frem til afgang på afgangssamlere.

— Erfaring inden for off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.1.4 og II.2.4,

— Det vægter særligt positivt, at ansøger viser erfaring med arbejde på kraftværk i drift, særligt i relation til at kunne beskrive en forståelse for person- og anlægssikkerhed samt planlægning for at mindske udetid.

Når Ordregiver skal finde de 3 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Delaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
50511000
50511100
50531100
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for smedeydelser i forbindelse med renovering, eftersyn og vedligehold af blandt andet:

— Kulføder og kulrør skal tilføres kulmølle området,

— Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

— Svejsning af Hardfaceplader,

— Læsning af tekniske tegninger,

— Lejemontage,

— Kulfugebrænding,

— Justering af store anlægskomponenter ud fra tekniske tegninger,

— Opretning af koblinger på pladebånd/tømmebånd/fordeler hjul,

— Justering af pladebånd/tømmebånd i kulføder,

— Opsvejsning af slidflader i Harddox/Hardface/Rustfristål,

— Skal kunne arbejde ud fra tekniske tjeklister,

— Skal have kendskab til hydrauliske anlæg,

— Skal have anlægsteknisk forståelse af kulmøller og kulføder,

— Centrering af møllegear.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Delaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen.Optionen er knyttet til den enkelte Delaftale, således at Delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 6 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete Delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte Delaftale, jf.pkt. II.1.4) og II.2.4).

For Delaftale 2:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at

— Ansøgers referencer viser en særlig høj grad af erfaring inden for kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelserne for Delaftale 2 og relaterer sig til flest muligt af smedeydelserne i forbindelse med renovering, eftersyn og vedligehold af blandt andet, jf. punkt II.1.4 og II. 2.4:

* Kulføder og kulrør skal tilføres kulmølle området,

* Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

* Svejsning af Hardfaceplader,

* Læsning af tekniske tegninger,

* Lejemontage,

* Kulfugebrænding,

* Justering af store anlægskomponenter ud fra tekniske tegninger,

* Opretning af koblinger på pladebånd/tømmebånd/fordeler hjul,

* Justering af pladebånd/tømmebånd i kulføder,

* Opsvejsning af slidflader i Harddox/Hardface/Rustfristål,

* Skal kunne arbejde ud fra tekniske tjeklister,

* Skal have kendskab til hydrauliske anlæg,

* Skal have anlægsteknisk forståelse af kulmøller og kulføder,

* Centrering af møllegear.

— Erfaring inden for off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.1.4 og II.2.4

— Det vægter særligt positivt, at ansøger viser erfaring med arbejde på kraftværk i drift, særligt i relation til at kunne beskrive en forståelse for person- og anlægssikkerhed samt planlægning for at mindske udetid.

Når Ordregiver skal finde de 3 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Delaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fremstilling af reservedele

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
50511000
50511100
50531100
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for værkstedsleverancer i forbindelse med blandt andet:

— Opmåling og udarbejdelse af tekniske tegninger,

— CNC drejning,

— Manual drejning,

— CNC bearbejdningscenter,

— Manual fræsning,

— Notstikning,

— Manuel boring,

— Valse og bukning af plader og profiler,

— Plasma og flammeskæring,

— Vandskæring,

— Laserskæring,

— Svejsning.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med 2 leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Delaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte Delaftale, således at Delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 6 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete Delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte Delaftale, jf.pkt. II.1.4) og II.2.4).

For Delaftale 3:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på, at ansøger demonsterer en særlig høj grad af erfaring med samtlige specielle materialer i forbindelse med de efterspurgte værkstedsleverancer, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).:

— X10CrMo (P91),

— X20CrMoV,

— 13CrMo10,

— 34DrNiMo6,

— Hardox,

— Rustfri Stål SMO,

— Støbejern.

Såfremt ansøger ikke har referencer inden for samtligt materialetyper, vil ordregiver lægge vægt på, at ansøger demonsterer den bredst mulige erfaring ved at dokumentere referencer med flest mulige.

Når Ordregiver skal finde de 4 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Delaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejder

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
50511000
50511100
50531100
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for ydelser i forbindelse med blandt andet:

— Afstivning af kanaler,

— Pladearbejde montage/ demontage,

— Ikke-certifikat krævende svejsning,

— Svejsning af hårdmetaller (Hardox, osv.),

— Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

— Plade arbejde ved tragte,

— Kulbrænder renoveringer,

— Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

— Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne klippe, Valse og bukke metaller,

— Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

Svejsetyper: ilt og gas, CO2, Tig Mig og MAG, Alu, fugebrænding osv.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med 2 leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Delaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte Delaftale, således at Delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 6 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete Delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte Delaftale, jf.pkt. II.1.4) og II.2.4).

For Delaftale 4:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at

— Ansøgers referencer viser en særlig høj grad af erfaring inden for kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelserne for Delaftale 4 og relaterer sig til flest muligt af arbejderne, jf. punkt II.1.4 og II. 2.4:

* Afstivning af kanaler,

* Pladearbejde montage/ demontage,

* Ikke-certifikat krævende svejsning,

* Svejsning af hårdmetaller (Hardox, osv.),

* Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

* Plade arbejde ved tragte,

* Kulbrænder renoveringer,

* Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

* Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne klippe, Valse og bukke metaller,

* Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

— Erfaring inden for off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.1.4 og II.2.4,

— Det vægter særligt positivt, at ansøger viser erfaring med arbejde på kraftværk i drift, særligt i relation til at kunne beskrive en forståelse for person- og anlægssikkerhed samt planlægning for at mindske udetid.

Når Ordregiver skal finde de 4 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Delaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
50511000
50511100
50531100
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for industriteknikerydelser eller lignende i forbindelse med blandt andet:

— Sodblæserrenovering,

— Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

— Renovering af ventiler dog ikke højtryksventiler og sikkerhedsventiler,

— Renovering af spjæld, Renovering af pumper dog ikke højtrykspumpe,

— Ad hoc spåntagende opgaver (manuel drejebænk og fræser) på eget eller ordregivers værksted (på Nordjyllandsværket) efter ordregivers valg, i forbindelse med pågående renoveringer,

— Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med 2 leverandører

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Delaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte Delaftale, således at Delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 6 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete Delaftale. Udvælgelsen

Vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte Delaftale, jf.pkt. II.1.4) og II.2.4).

For Delaftale 5:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at

— Ansøgers referencer viser en særlig høj grad af erfaring inden for kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelserne for Delaftale 5 og relaterer sig til flest muligt af arbejderne, jf. punkt II.1.4 og II. 2.4:

* Sodblæserrenovering,

* Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

* Renovering af ventiler dog ikke højtryksventiler og sikkerhedsventiler,

* Renovering af spjæld, Renovering af pumper dog ikke højtrykspumpe,

* Ad hoc spåntagende opgaver (manuel drejebænk og fræser) på eget eller ordregivers værksted (på Nordjyllandsværket) efter ordregivers valg, i forbindelse med pågående renoveringer,

* Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

— Erfaring inden for off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.1.4 og II.2.4,

— Det vægter særligt positivt, at ansøger viser erfaring med arbejde på kraftværk i drift, særligt i relation til at kunne beskrive en forståelse for person- og anlægssikkerhed.

Når Ordregiver skal finde de 4 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Delaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
50510000
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for ydelser i forbindelse med

— Rør- og pladearbejde montage/ demontage,

— Rørkomponenter montage/ demontage,

— Certifikatkrævende svejsning

— Ikke-certifikat krævende svejsning,

— Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

— Pladearbejde ved diverse komponenter,

— Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne svejse, klippe, valse og bukke metaller

— Udføre renoveringsopgaver på eget værksted,

— Udføre opgaver på anlæg i drift.

Svejsetyper: Ilt og gas, CO2, TIG, MIG og MAG, aluminium og rustfri, fugebrænding osv.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med to leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: HSE procedure / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af Delaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen. Optionen er knyttet til den enkelte Delaftale, således at Delaftalerne uafhængigt af hinanden kan forlænges i op til 6 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete Delaftale. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte Delaftale, jf.pkt.II.1.4) og II.2.4).

For Delaftale 6:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at

— Ansøgers referencer viser en høj grad af erfaring inden for større rør- og smedearbejde, som er sammenlignelig med ydelserne for Delaftale 6, jf. punkt II.1.4 og II. 2.4:

* Rør- og pladearbejde montage/ demontage,

* Rørkomponenter montage/ demontage,

* Certifikatkrævende svejsning

* Ikke-certifikat krævende svejsning,

* Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

* Pladearbejde ved diverse komponenter,

* Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne svejse, klippe, valse og bukke metaller

* Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

* Udføre opgaver på anlæg i drift.

— Erfaring inden for større fjernvarme og gasinstallationer, fortrinsvis i bygninger, vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.1.4 og II.2.4,

— Det vægter særligt positivt, at ansøger viser erfaring med arbejde på anlæg i drift, særligt i relation til at kunne beskrive en forståelse for planlægning for at mindske udetid.

Når Ordregiver skal finde de 4 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse, jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele den enkelte Delaftale på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for den enkelte Delaftale sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142, jf. FvD artikel 80:

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Solidaritetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav for alle rammeaftaler (1 - 6) at ansøger har:

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— en positiv solidaritetsgrad på 20% i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor,

— Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143, jf. FvD artikel 80,

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4,

— Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Desuden skal ansøger redegøre for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig,

— Ansøger kan maksimalt angive 7 referencer for hver delaftale.

Referencer ud over de første 7 oplistede referencer vil ikke blive taget i betragtning.

I tilfælde af at ansøger anmoder om prækvalifikation på flere delaftaler, så vil hver ansøgning blive læst isoleret, hvorfor ansøger gerne må gerne bruge de samme referencer på flere delaftaler.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 relevant sammenlignelig reference inden for de seneste 3

År på en af ydelserne oplistet i punkt II.2.4) med henvisning til den konkrete Delaftale.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Fremgår af udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalerne vil den vindende tilbudsgiver skulle fremvise/dokumentere

Følgende:

En gældende og gyldig ansvars og produktansvarsforsikring med en samlet dækningssum på minimum:

— Personskade: DKK 10 000 000,

— Tingskade og/eller tab: DKK 10 000 000,

— Produktansvarsforsikring: DKK 10 000 000.

Se endvidere øvrige vilkår i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Det er et aftalemæssigt krav, at tilbudsgiver accepterer overholdelse af ordregivers HSE-betingelser, der er vedlagt udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/07/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Det er nødvendigt at have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt et program, der kan læse docx-filer, for at kunne tilgå systemet og læse udbudsmaterialet.

Alle ansøgere opfordres til at læse hele materialet før ansøgning i form af ESPD laves. Se Ordregivers vejledning samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation, herunder spørgsmål skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger fra kl. 08:30 til kl. 16:30 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under Del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD Del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt Del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Ordregiver holder informationsmøde og undervisning i udfyldelse af ESPD d. 6. juni 2019 kl. 10-12. Tilmelding sker til Aase.bach@aalborgforsyning.dk med angivelse de deltagendes navne, telefonnumre og virksomhed.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2019

Send til en kollega

0.115