23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-224271
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Motorstyrelsen

Rammeaftale om produktion og levering af nummerplader og tilknyttede ydelser


Motorstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Motorstyrelsen
19552101
Lauritzens Plads 1
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Helle Andersen
Telefon: +45 72389653
E-mail: helle.toft@adst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240069&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240069&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om produktion og levering af nummerplader og tilknyttede ydelser

Sagsnr.: 18-1294357
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44423400
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Motorstyrelsen udbyder en rammeaftale om produktion og levering af nummerplader og tilknyttede ydelser. Foruden produktion og levering af nummerplader til motorkøretøjer i Danmark, skal der også produceres og leveres nummerplader til Grønland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34992000
34992200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En af Motorstyrelsens opgaver er at sikre, at alle motorkøretøjer i Danmark er registreret korrekt. Til brug for opfyldelsen af denne opgave udbyder Motorstyrelsen en rammeaftale om produktion og levering af nummerplader og tilknyttede ydelser. Motorstyrelsen vil herefter være benævnt "Ordregiver".

Der skal produceres og leveres nummerplader til Ordregivers egne fire (4) motorekspeditioner, som i øjeblikket er lokaliseret i Høje-Taastrup, Odense, Aarhus og Aalborg, de ca. 2 500 synshaller og bilforhandlere, som Ordregiver har autoriseret til at foretage registreringer samt omregistreringer af motorkøretøjer i Danmark, samt til private borgere.

Foruden produktion og levering af nummerplader til motorkøretøjer i Danmark, skal der også produceres og leveres nummerplader til Grønland.

Ordregiver gør brug af sit eget IT-system – Digitalt Motor Register (i det efterfølgende benævnt ”DMR”). DMR tilgås via internettet og benyttes af synshaller, bilforhandlere og private borgere til brug for bestilling af nummerpladesæt, nummerplader, registrering og omregistrering af køretøjer, samt for Ordregiver i forbindelse med håndtering og tildeling af registreringsnumre til nummerpladerne. I forbindelse med denne Rammeaftale vil DMR blive anvendt i samarbejdet mellem Ordregiver og den kommende Leverandør til styring af bestillinger og forsendelse af nummerplader.

Bestilling af nummerplader til Grønland vil som udgangspunkt foregå fra politidistrikterne i Grønland, men kan også foretages af Ordregiver på vegne af politidistrikterne i Grønland.

Ansøgning om at blive prækvalificeret

Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at ansøgere benytter det fælles europæiske udbudsdokument, der i daglig tale ofte omtales som ”ESPD” og er en forkortelse af dokumentets engelske titel ”European Single Procurement Document”.

ESPD’et er en standardiseret egen-erklæring, der fungerer som en foreløbig dokumentation for, at Ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed.

Elektronisk udbudsystem

Ansøgning om at blive prækvalificeret skal fremsendes via Ordregivers portal for elektronisk tilbudsafgivelse på EU-Supply. Ansøgning afgivet på anden måde, vil ikke blive taget i betragtning.

Al korrespondance mellem Ordregiver og Tilbudsgiver skal foregå via EU-Supply.

Alle handlinger i EU-Supply logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com.

Ansøger kan i det elektroniske udbudssystem tilmelde sig adviseringer, så Ansøger modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkherhed / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kontrol og afprøvning / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på baggrund af Ordregivers vurdering af, hvilke ansøgere der dokumenterer den mest relevante referencer.

Ordregiver vil – i prioriteret rækkefølge – lægge vægt på følgende parametre:

1) I hvilket omfang referencens ”workflow” er sammenlignelig med Ordregivers – bestilling – produktion – levering (herunder overholdelse af leveringsfrister), og om Ansøger har udført lagerstyringæ

2)I hvilket omfang referencens volumenmæssige størrelse er sammenlignelig med den forventede volumen på den Rammeaftale, som Ordregiver har udbudt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af rammeaftalen udgør mellem 150 000 000 og 200 000 000 DKK eksklusive moms, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i rammeaftalens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD'et - Del IV.B:

- Den samlede omsætning pr. år i de seneste to (2) disponible regnskabsår,

- Egenkapitalens størrelse pr. år i de seneste to (2) disponible regnskabsår,

- Værdien af samlede aktiver pr. år i de seneste to (2) antal år disponible regnskabsår,

- Soliditetsgrad pr. år for de seneste to (2) disponible regnskabsår.

Såfremt Ansøger er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste to (2) disponible regnskabsår, skal Ansøger alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Den samlede årlige omsætning i de seneste to (2) disponible regnskabsår skal minimum udgøre 10 000 000 DKK hvert år.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som Ansøgers og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de to (2) seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de to (2) seneste disponible regnskabsår;

2) Egenkapitalen i de seneste to (2) disponible regnskabsår skal minimum udgøre 5 000 000 DKK hvert år.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Ansøgers og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de to (2) seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de to (2) seneste disponible regnskabsår;

3) Soliditetsgraden for de seneste to (2) disponible regnskabsår skal have været på mindst 15% hvert år. Soliditetsgraden beregnes således: (Egenkapital/aktiver i alt) * 100.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes soliditetsgraden som Ansøgers og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i hvert af de to (2) seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som værdien af de deltagende virksomheders samlede egenkapital i forhold til værdien af de deltagende virksomheders samlede aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal overfor Ordregiver sandsynliggøre, at Ansøger har den tekniske og faglige formåen til at løfte opgaven omkring produktion og levering af nummerplader og tilknyttede ydelser til Ordregiver.

Ordregiver har i den forbindelse stillet mindstekrav om, at Ansøger skal beskrive én (1) lignende reference.

Referencen bør især indeholde følgende oplysninger:

- Navn og cvr-nr. på kunden (modtageren),

- Dato for påbegyndelse og eventuelt slutning af aftalen, hvis samarbejdet er ophørt, herunder gerne en tilkendegivelsen af årsagen til samarbejdets ophør (hvis tilfældet),

- Beskrivelse af ”workflowet” omkring bestilling – produktion – levering – evt. lagerstyring, herunder beskrivelse af, hvordan referencen er relevant i forhold til løsningen af den opgave, som Ordregiver skal have udført, samt hvorvidt der er stillet krav til leveringstid – målt fra bestilling af ordre til ordren er leveret hos bestilleren, og om opfyldelsesgrad heraf,

- Den samlede økonomiske værdi (beløb) for referencen, såfremt dette er muligt. Såfremt det ikke er muligt ses det gerne tilkendegivet hvorfor.

Såfremt en eller flere af oplysningerne ikke fremgår af referencen, vil det ikke nødvendigvis føre til, at ansøgningen betragtes som ukonditionsmæssig, men det vil kunne komme Ansøger til skade ved vurderingen af Ansøgers egnethed, herunder begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav:

- at der beskrives én (1) relevant sammenlignelig reference. Ved sammenlignelig menes nummerpladeproduktion, vejskilteproduktion eller anden produktion af vejrbestandige skilte,

- at referencen henviser til en opgave der har været igangværende minimum 12 måneder eller afsluttet inden for de seneste tre (3) år.

Beskrivelsesteksten for referencen må maksimalt fylde 11 250 anslag uden mellemrum. Dette svarer til ca. fem (5) A4 sider i et word-dokument.

Ordregiver forbeholder sig ret til at se bort fra alt udover de anførte anslag.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om at blive prækvalificeret skal ske ved indgivelse af det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD.

- Andre Enheders Formåen:

En ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem Ansøger og disse andre. Det er et mindstekrav, at en Ansøger som støtter sig på, skal afgive selvstændige/separate versioner af ESPD’et. I modsat fald har Ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på disse andre enheders formåen. Ansøger skal fremlægge en støtteerklæring, der godtgør, at Ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Der kan gøres brug af vedlagte støtteerklæring,

- Underleverandører:

Anvender Ansøger en eller flere underleverandører, skal dette oplyses i ESPD. Det skal angives hvilken del af rammeaftalen, Ansøger har til hensigt at give i underleverance til tredjemand, samt angivelse af navn, telefon nr., e-mail adresse og juridisk repræsentant,

- Sammenslutning af Virksomheder:

Ansøgningen kan indsendes af flere juridiske enheder i forening, eksempelvis et konsortium. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form. Det er dog et krav, at der udpeges én ansvarlig virksomhed (fælles befuldmægtiget), der har bemyndigelse til at tegne alle virksomheder. Virksomhederne, som deltager i konsortiet, hæfter solidarisk, direkte og ubegrænset over for Ordregiver i forbindelse med udbuddet og i den eventuelle efterfølgende løbetid for rammeaftalen. Der skal for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes ét særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i del II-V. Ansøges der som et konsortium skal Ansøger afgive en konsortieerklæring. Der kan gøres brug af vedlagte konsortieerklæring,

- Obligatoriske Udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøger er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

- Frivillige Udelukkelsesgrunde: - Ordregiver vil endvidere udelukke Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøger, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

- - Er erklæret konkurs,

- - Er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

- - Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten,

- - Er under tvangsakkord,

- - Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet,

- - Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Ansøger er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt,

- Spørgsmål:

Det er muligt at stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet.

I ansøgningsfasen er fristen for at stille spørgsmål den 29.5.2019, kl. 10:00.

Spørgsmål vil blive besvaret senest seks (6) dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål stillet senere vil blive besvaret, hvis Ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks (6) dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Alle spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og stilles via beskedmodulet i EU-Supply. Ordregiver ser gerne, at spørgsmålet starter med en entydig reference til hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet spørgsmålet vedrører. Alle spørgsmål og besvarelser vil - i anonymiseret form – og hurtigst muligt blive offentliggjort via beskedmodulet. Besvarelsen af spørgsmål meddeles ikke på anden vis. Ansøger opfordres til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem. Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af materialet, vil der blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål.

I tilbudsfasen er det igen muligt at stille spørgsmål, jf. afsnit 9.4 i Udbudsbetingelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (lovbekendtgørelsen kan hentes på retsinformation):

Klagefrist ved klage over prækvalifikation ved begrænset udbud fremgår af § 7: Klage over ikke at være blevet udvalgt til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller § 2, stk. 1, nr. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks (6) måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019

Send til en kollega

0.196